Aktuálně z praktického lékárenství

Z posledního čísla

E-verze 2/16

 

Dutina ústní jako aplikační místo pro přívod léčiva do organizmu

Jan Gajdziok, David Vetchý

Tento článek si klade za cíl podat stručné, ale komplexní informace o dutině ústní jako vhodném místě pro aplikaci léčivého přípravku, a tím i pro přívod léčiva do organizmu. Nespornými výhodami této aplikační cesty je snadná přístupnost, nízká enzymatická aktivita, bohaté prokrvení dané oblasti, možnost eliminace first-pass efektu, zamezení presystémové eliminaci v trávicí soustavě a možnost navození lokálního i systémového účinku léčiva. Článek je první ze série a měl by objasnit základní anatomické a fyziologické poměry v dutině ústní, a tím osvětlit její možnosti a přednosti pro aplikaci léčivého přípravku.

Chronické žilní onemocnění – napínavá detektivka pro lékaře, pacienty i farmaceuty

Júlia Černohorská

Chronické žilní onemocnění (CVD) se řadí mezi civilizační nemoci. Na patofyziologii se podílí zejména žilní zánět, který způsobuje poškození a nedomykavost chlopní, čím dochází k morfologickým a funkčním změnám v žilách a rozvoji žilního refluxu, který vede k prohlubování žilní hypertenze. CVD je souborem různých klinických projevů, se kterými se pacienti obrací jak na lékaře, tak na lékárníky. Vzhledem k jeho progresivnímu charakteru má smysl začít s adekvátní léčbou co nejdříve. K léčebným postupům patří kompresivní punčochy nebo správně naložená elastická obinadla, změna životního stylu, užívání venofarmak a aplikace prostředků k lokálnímu ošetření kůže. Důležitou roli sehrávají i chirurgické metody. Pouze spojením vlivu lékařů a farmaceutů na pacienty s CVD, jejich edukací a motivací k dodržování doporučených léčebných postupů, dokážeme snížit vysoké procento neléčených pacientů s CVD, oddálit progresi žilního onemocnění a snížit prevalenci vyšších stadií tohoto onemocnění.

Vybrané články

Slovo úvodem

Pavel Grodza,

Jak se vyvíjí nový lék

Lenka Součková, Hana Kostková, Regina Demlová

2Masarykův onkologický ústav Brno Proces výzkumu a vývoje nových léčiv je značně časově a finančně náročný. Od zahájení výzkumu až po uvedení nového léku na trh zabere vývoj jednoho nového léčiva v průměru 12–15 let a průměrné náklady se pohybují okolo 2,6 miliard USD. Stále se zvyšující časová a finanční náročnost úzce souvisí se snahou uvádět na trh stále bezpečnější a účinější léčiva a s tím spojenými požadavky, jako jsou např. detailnější a déletrvající bezpečnostní preklinické testy. V článku jsou popsána jednotlivá na sebe navazující stadia vývoje léku (in silico, in vitro, in vivo a in homo). Detailněji se článek věnuje charakteristikám jednotlivých fází klinického hodnocení humánních léčivých přípravků.

Moderní tendence ve stimulaci ovarií

Pavel Trávník

Stimulace ovarií je nezbytnou součástí většiny metod reprodukční medicíny. Moderní trendy ve stimulaci spočívají v individualizaci stimulace, zvýšení její bezpečnosti, usnadnění aplikace stimulačních léčiv včetně využití depotních přípravků a umožnění léčby pacientek s onemocněními, vyžadujícími speciální postupy stimulace, jako jsou syndrom polycystických ovarií a riziko onkologického onemocnění.Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.