XI. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ; OLOMOUC; 28.4.2017 - 29.4.2017

Na začátku posledního dubnového víkendu se uskuteční již tradiční, tentokrát už XI., kongres Prak­tického lékárenství. Společně s jeho prezidentem panem doktorem Grodzou a programovým výbo­rem opět pečlivě vybíráme zajímavá témata, která poskytnou lékárníkům i ostatním farmaceutům přehled o aktuálním dění v jejich oboru. První den kongresu se bude v olomouckém Clarion Congress Hotelu zároveň odehrávat také konference Medicína pro praxi, což umožní tolik potřebnou výměnu zkušeností mezi různými zdravotníky primární péče. Věříme, že další ročník této akce bude účastníky hodnocen stejně pozitivně jako ty předcházející.
Farmakoterapie jako most mezi lékaři a lékarníky

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční XIX. Konferenci mladých lékárníků, jejíž organizátorkou je PharmDr. Marie Zajícová. Akce se koná ve dnech 19.–20. 5. 2017 v kulturním domě Na Rybníčku 43 v Opavě. Letošním zajímavým tématem je „Co na nás prozradí pokožka“. Dozvíme se, která léčiva mohou negativně ovlivňovat stav pokožky, jaké jsou kožní projevy některých chorob, dále informace o léčbě vybraných kožních onemocnění a další zajímavé novinky. Program konference a možnost přihlášení naleznete na www.lekarnici.cz v sekci vzdělávání, číslo akce je 17999. Těšíme se na hojnou účast.Z posledního čísla

E-verze 6/16

 

Léčivé rostlinné drogy tradiční čínské medicíny a možnosti jejich uplatnění

Ludmila Bendová

Článek se snaží přiblížit fytoterapii tradiční čínské medicíny (TCM) ortodoxním farmakologům jako neortodoxní paradigma a ve zkratce podává informace o historii, taoistické filozofii a vývoji TCM fytoterapie ve vztahu k ortodoxní medicíně (OM), podpoře WHO, možnostem integrace a použití pro pacienty s ohledem na účinnost a bezpečnost.

Nazální kortikoidy v léčbě rýmy

Jan Rottenberg

Nazální kortikoidy představují základní léčbu zejména u chronické rhinosinusitidy, a to zejména u rhinosinusitidy alergické a u rhinosinusitidy spojené s tvorbou nosních polypů. Na trhu jsou k dispozici účinné látky, které se příliš neliší svým účinkem, ale mohou se lišit ve frekvenci nežádoucích účinků. Nejčastějšími nežádoucími účinky léčby jsou účinky spojené s poškozením nosní sliznice. Nežádoucí účinky spojené s vyšší systémovou biologickou dostupností jsou vzácné. Publikace shrnuje základní indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky i některé praktické aspekty podávání nazálních kortikoidů.

Vybrané články

Spolupráce klinického farmaceuta, pediatra a neurologa u pacienta s farmakorezistentní epilepsií

Petra Thomson, Pavel Rozsíval

Pacient s farmakorezistentní epilepsií v útlém věku představuje komplikovaný problém z hlediska interakcí řady užívaných léčiv, volby jejich správné dávky, vhodné lékové formy a možné potřeby off-label terapie nebo přípravy IPLP, jak dokladuje prezentovaná kazuistika pacienta.

Aktuální pohled na fotoprotekci kůže

Jiří Ettler, Karel Ettler

Ochrana kůže před slunečním zářením je souhrnem opatření zamezujících expozici kůže nežádoucím účinkům ultrafialového záření. Tato opatření spočívají v první řadě v zodpovědném chování rizikových jedinců, vyhýbaní se ostrému polednímu slunci, nošení fotoprotektivních oděvů a aplikaci opalovacích krémů na slunci exponovanou kůži. Speciální pozornost je třeba věnovat ochraně dětí a imunosuprimovaných jedinců. Velmi diskutovaným tématem je vitamin D – jeho role v organizmu, optimální hladina a praktické implikace částečné závislosti jeho syntézy na ultrafialovém záření. Kromě organizovaných osvětových preventivních akcí i dlouhodobých projektů hrají hlavní roli v edukaci pacientů o rizicích nadměrného slunění (přirozeného i arteficiálního v soláriích) ambulantní dermatologové.

Když se řekne infekce

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.