Aktuálně z praktického lékárenství

Z posledního čísla

Vliv myo-inositolu na vývoj vajíček a embryí

Pavel Trávník

Výsledky řady studií svědčí pro přínos použití myo-inositolu v reprodukční medicíně. Kromě klasické aplikace u pacientek se syndromem polycystických ovarií se osvědčil i v přípravě žen na otěhotnění přirozeným způsobem a na mimotělní oplození.

Volně prodejné prostředky v terapii benigní hyperplazie prostaty

Ondřej Šimandl

Benigní hyperplazie prostaty patří mezi nezhoubná, avšak, není-li léčeno, progredující onemocnění významně ovlivňující kvalitu života mužů již po 40. roce života. S věkem pak frekvence výskytu tohoto onemocnění narůstá. Článek si klade za cíl seznámit čtenáře s aktuálně dostupnými přípravky určenými k samoléčbě syndromu dolních močových cest, tedy klinicky vyjádřené symptomatologie benigní hyperplazie prostaty. Jedná se převážně o fytopreparáty obsahující nejčastěji extrakt z plodů trpasličí plevelné palmy Serenoa repens. Kromě přehledu názvů volně prodejných preparátů, jejich složení a doporučeného dávkování, je v článku uvedena krátká charakteristika vybraných složek fytopreparátů.

Prohlášení XII. shromáždění členů České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s.

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D

Vybrané články

Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby

Vanda Franková

Prvním předpokladem optimální léčby Alzheimerovy choroby je správná diagnóza a rozpoznání všech příznaků. Léčit je třeba začít co nejdříve, nejlépe již v iniciálním stadiu onemocnění. Přístup musí být komplexní, zaměřený na konkrétního člověka, zahrnovat nejen pacienta, ale i jeho rodinu/pečující. Nezbytná je péče o celkový tělesný i psychický stav, racionální léčba dalších chorob, vhodná aktivizace. Problémové chování vyžaduje podrobnou analýzu, a pokud možno nefarmakologický přístup. Ve farmakoterapii Alzheimerovy choroby jsou indikovaná kognitiva: inhibitory cholinesteráz a memantin. Pojišťovna je hradí při dodržování předepsaných podmínek. V terminálním stadiu demence přecházíme na paliativní léčbu.

Deriváty celulosy v individuální přípravě léčiv

Eva Šnejdrová, Denisa Sajková, Ivana Černá

Při magistraliter přípravě slizů a gelů se v praxi nejčastěji používají deriváty celulosy, želatina a karbomery. Tento článek je věnován derivátům celulosy. Jsou uvedeny lékopisné a nejznámější obchodní názvy, základní fyzikálně-chemické vlastnosti, hodnoty viskozity 2% vodných disperzí, dispergační techniky a uvedeny příklady chybných receptur dosud se vyskytujících v praxi. Deriváty celulosy by měly být označeny lékopisným, nikoli obchodním názvem a do lékárny dodány s deklarovanou hodnotou viskozity a dalšími vlastnostmi, důležitými pro technologické zpracování do léčivého přípravku. Lékárník by měl modifikovat složení předepsaného přípravku, co se týká pomocných látek, a zvolit takový postup přípravy, aby pacient dostal nejen lék účinný a stabilní, ale i lék o konzistenci vhodné pro předepsaný způsob dávkování a aplikace.

Přírodní polymery v magistraliter přípravě

Eva Šnejdrová, Ivana Černá, Denisa Sajková

Článek volně navazuje na příspěvek o derivátech celulosy (1) a pojednává o dalších látkách používaných pro zvyšování viskozity roztoků, stabilizaci suspenzí, emulzí a tvorbu gelů. Některé z nich jsou tradičními pomocnými látkami při magistraliter přípravě (např. agar, tragant, želatina). Jiné se používají běžně v potravinářství, kosmetických přípravcích, ve farmacii v tabletách a systémech s řízených uvolňováním léčiv, ale v individuální přípravě léků jsou používány zřídka (např. xanthanová klovatina, směs mikrokrystalické celulosy a karmelosy sodné soli). V lékárenské praxi se lze setkat s gely k aplikaci na sliznici dutiny ústní obsahující antibiotika nebo lokální anestetika. Bylo zjištěno, že doba rozpadu těchto gelů je významně ovlivněna typem a koncentrací polymeru a použitého chuťového korigencia. Některé formulace nejsou vhodné z hlediska compliance pacienta ani z hlediska terapeutického.Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.