Aktuálně z praktického lékárenství

Z posledního čísla

Lipertance – novinka v komplexní prevenci kardiovaskulárních příhod

Filip Málek

Vysoké procento pacientů s arteriální hypertenzí má nejenom vysoký krevní tlak, ale také poruchu metabolizmu lipidů. Hypertenze a dyslipidemie jsou časté, a proto je nutné oba významné rizikové faktory aterosklerózy a kardiovaskulárních příhod intervenovat současně a včas. Moderním přístupem komplexní prevence kardiovaskulárních příhod je fixní trojkombinace dvou antihypertenziv se statinem.

Hovory o zdraví aneb Naslouchejme pacientům

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Hemoroidy – co doporučit v lékárně?

Ondřej Šimandl

Hemoroidální nemoc v současnosti patří již mezi tzv. civilizační choroby. Uvádí se, že potížemi spojenými s tímto onemocněním trpí alespoň jedenkrát za život více než polovina všech obyvatel průmyslově vyspělých zemí. Zejména v počátku potíží spojených s hemoroidálním onemocněním často pacienti volí, dříve než návštěvu lékaře, samoléčbu přípravky zakoupenými v lékárně. Článek si proto klade za cíl seznámit čtenáře s možnostmi neinvazivní (farmakologické) léčby hemoroidální nemoci a mírnění symptomů ji doprovázejících, jako je krvácení, bolest či pruritus. Krátce se též v závěru věnuje režimovým opatřením, která mohou významným způsobem pozitivně ovlivnit léčbu nemocného či plnit funkce efektivních preventivních doporučení.

Vybrané články

Novinky v parenterální výživě

Michal Janů

Příspěvek se věnuje klíčovým novinkám v oblasti parenterální výživy. V první části jsou popsány nové přístupy v klinické praxi, především nová doporučení v oblasti příjmu makronutrientů i mikronutrientů. Následně je uveden základní přehled současné moderní přístrojové techniky potřebné pro bezpečnou a komfortní přípravu parenterální výživy v lékárnách. Na závěr je zmíněna nová aplikační metoda – mobilní parenterální výživa.

Přírodní polymery v magistraliter přípravě

Eva Šnejdrová, Ivana Černá, Denisa Sajková

Článek volně navazuje na příspěvek o derivátech celulosy (1) a pojednává o dalších látkách používaných pro zvyšování viskozity roztoků, stabilizaci suspenzí, emulzí a tvorbu gelů. Některé z nich jsou tradičními pomocnými látkami při magistraliter přípravě (např. agar, tragant, želatina). Jiné se používají běžně v potravinářství, kosmetických přípravcích, ve farmacii v tabletách a systémech s řízených uvolňováním léčiv, ale v individuální přípravě léků jsou používány zřídka (např. xanthanová klovatina, směs mikrokrystalické celulosy a karmelosy sodné soli). V lékárenské praxi se lze setkat s gely k aplikaci na sliznici dutiny ústní obsahující antibiotika nebo lokální anestetika. Bylo zjištěno, že doba rozpadu těchto gelů je významně ovlivněna typem a koncentrací polymeru a použitého chuťového korigencia. Některé formulace nejsou vhodné z hlediska compliance pacienta ani z hlediska terapeutického.

Terapie nemocí z nachlazení

Martin Formánek, Olga Svobodová, Debora Jančatová

Autoři článku se v následujících řádcích snaží přiblížit některé podrobnosti a specifika nemocí z nachlazení jako velmi častého a velmi obtěžujícího onemocnění, se zvláštním zaměřením na terapii nekomplikovaného průběhu onemocnění.Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.