Časopis svými aktuálními odbornými články a případy z praxe oslovuje lékárníky i ostatní farmaceuty, obohacuje jejich profesní rozhled a přispívá ke zdokonalování jejich každodenní práce. Vychází od roku 2005.


Časopis je vydáván ve spolupráci s Českou farmaceutickou společností ČLS JEP


CÍLOVÁ SKUPINA - lékárníci, farmaceuti

ROČNÍK - 14.

NÁKLAD - 3 500 ks

PERIODICITA - 4x ročně

CITAČNÍ ZKRATKA

 • Prakt. lékáren.

ISSN

 • ISSN - 1801-2434 (tištěná verze)
 • ISSN - 1803-5329 (online verze)

Cena předplatného pro rok 2018 - 560 Kč

RUBRIKY

 • Slovo úvodem
 • Aktuální farmakoterapie
 • Klinická farmacie
 • Nemocniční lékárenství
 • Fytoterapie
 • Sociální farmacie
 • Klinická fyziologie
 • Farmaceutická technologie
 • Samoléčba
 • Z historie

PŘÍLOHY (určeno předplatitelům)

 • abstrakta z vybraných farmaceutických kongresů
 • kalendář
 • různé další nepravidelné přílohy
 • tématické brožurky aj.

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

 • PharmDr. Pavel Grodza

REDAKČNÍ RADA

 • PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
 • PharmDr. Přemysl Černý
 • prof. PharmDr. Martin Doležal, CSc.
 • PharmDr. Martina Lisá, Ph.D.
 • Mgr. Josef Malý, Ph.D.
 • PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.
 • doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.
 • prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
 • PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D.
 • prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
 • doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
 • PharmDr. Marie Zajícová

PORADNÍ SBOR

 • prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
 • doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
 • prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.
 • RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Solich, CSc.
 • prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc.
 • RNDr. Věra Myslivcová
 • doc. RNDr. Jiří Portych, CSc.
 • prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
 • doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
 • PharmDr. Vítězslava Fričová
 • doc. RNDr. Václav Rusek, CSc.

 • Všechny publikované články procházejí recenzí
 • Indexováno/excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
 • REGISTRACE: MK ČR E 15880

VYDAVATEL

 • Solen, s. r. o.

REDAKCE

 • Mgr. Kateřina Dostálová
 • Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • e-mail: dostalova@solen.cz
 • tel.: 582 397 407
 • mob.: 725 003 510
 • fax: 582 396 099
 • IČ 25553933
 • DIČ CZ25553933

DISTRIBUTOR ČASOPISU V ČR

 • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

DISTRIBUTOR ČASOPISU V SR

 • Solen, s.r.o., Ambrova 5, 861 01 Bratislava

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

 • Mgr. Martin Jíša
 • e-mail: jisa@solen.cz
 • Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 • tel. 233 340 201
 • mob. 734 567 855
 • fax. 233 340 202

Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.