Prakt. Lékáren. 2016; 12(2): 58-61

Zánětlivé parodontopatie

Julia Morozova
Klinika zubního lékařství LF UP a FN v Olomouci

Parodont je komplex struktur a tkání obklopujících zub, sestává se z dásně, cementu kořene zubu, periodontální štěrbiny a v ní umístěných periodontálních vláken a kosti alveolárního výběžku, v němž je zub ukotven. Hlavními funkcemi parodontu je ukotvení zubu v alveolu, tlumení žvýkacích sil, obrana proti vnějším noxám a také oddělení prostředí dutiny ústní od kořene zubu (zajištění kontinuity výstelky dutiny ústní). Různé faktory (infekční agens, traumata, celková onemocnění, medikamentózní prostředky) mohou způsobit poruchu struktury a funkce parodontálního komplexu, které jsou obecně známy pod názvem parodontopatie. Nejčastějšími z nich jsou zánětlivá onemocnění, k nimž patří gingivitida či parodontitida. Sdělení uvádí základní údaje o anatomii a fyziologii parodontálního komplexu a také přehled nejčastějších etiologických faktorů a klinických projevů zánětlivých onemocnění parodontu.

Klíčová slova: parodont, ukotvení zubu, gingivitida, parodontitida

Inflammatory periodontopathies

Periodont is the complex of structures and tissues that are surrounding the tooth. It includes gingiva, root cement, periodontal space with periodontal ligaments and alveolus bone. The main functions of periodont is tooth fixation in alveolus, masticatory strength reduction, protection against external factors as well as separation of oral cavity environment from tooth root. Different factors (infection, trauma, general diseases, medicines) can lead to damage of periodont structure and functions which are generally named periodontopathies. The most frequent periodontopathies are inflammatory diseases – gingivitis and marginal periodontitis. The article contains basic information about anatomy and physiology of periodontal complex as well as summary of common etiologic factors and clinical signs of inflammatory periodontal diseases.

Keywords: periodontium, tooth fixation, gingivitis, marginal periodontitis

Zveřejněno: 1. květen 2016


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.