Prakt. Lékáren. 2016; 12(3): 118-121

Problematika non-adherence k léčbě u staršího pacienta a její řešení při individuální konzultaci ve veřejné lékárně

Jana Šolínová1, Josef Malý1,3
1 Lékárna U Zlatého hada, Cvikov
2 Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
3 Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Individuální konzultace v lékárně poskytují vhodné podmínky pro identifikaci a řešení lékových problémů. Často se vyskytujícím lékovým problémem je non-adherence k léčbě. Cílem sdělení je na příkladu kazuistiky staršího pacienta ukázat možnost záchytu a řešení non-adherence pacienta ke zvolené farmakoterapii při poskytování farmaceutické péče ve veřejné lékárně.

Klíčová slova: farmaceutická péče, konzultační činnost, veřejná lékárna, management lékových problémů, adherence

The topic of medication non-adherence of geriatric patient and its solution during the individual consultation

in a community pharmacy Individual consultations in a community pharmacy provide appropriate conditions for identifying and solving drug- related problems. Medication non-adherence is frequently occurred drug-related problem. The aim of this geriatric case report is to present the possibility of detection and solution of non-adherence to the selected pharmacotherapy during the pharmaceutical care in community pharmacy.

Keywords: pharmaceutical care, consultation, community pharmacy, management of drug-related problems, adherence

Zveřejněno: 1. červenec 2016


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.