Praktické lékárenství, 2017, číslo 4

Slovo úvodem

Sekce technologie léků

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2017; 13(4): 147

Aktuální farmakoterapie

Současné možnosti léčby kašle u dětí

Current treatment options for cough in children

František Kopřiva

Prakt. Lékáren. 2017; 13(4): 12-17

Kašel je nejčastějším příznakem u dětí, pro který rodiče vyhledají lékařskou péči. Podle doby trvání se kašel dělí na akutní (< 3 týdny),
protrahovaný (3–4 týdny) a chronický (> 4–6 týdnů). Většina dětí s akutním kašlem má virovou infekci horních dýchacích cest.
Článek podává přehled o účinných léčivých látkách a léčivých přípravcích v terapii suchého i produktivního kašle u dětí.

Extrapyramidové účinky léčiv – minimum pro farmaceuty

Drug induced movement disorders – basics for pharmacologists

Marek Baláž1, Tomáš Kašpárek2

Prakt. Lékáren. 2017; 13(4): 151-155

Extrapyramidové příznaky se mohou rozvinout jako nežádoucí účinky po celé řadě lékových skupin. Nejznámější jsou choreatické
dyskinézy v souvislosti s dopaminergní terapií u Parkinsonovy nemoci a tardivní dyskinézy.
V diagnostice považujeme za mimořádně důležité stanovit fenomenologii extrapyramidového syndromu, vzhledem k tomu,
že léčba je odlišná podle toho, o jaký druh hyperkinézy se jedná. Terapeutický postup spočívá ve snaze o snížení dávky nebo
vysazení vyvolávajícího léku a zahrnuje dále specifické možnosti léčby – především farmakoterapii, ale může se také uplatnit
botulotoxin a hluboká mozková stimulace.

Aplikační pomůcky v léčbě pacientů s diabetem

Application devices in diabetic patients’ treatment

Kateřina Štechová

Prakt. Lékáren. 2017; 13(4): 162-165

V léčbě pacientů s diabetem (1. i 2. typu, příp. i ostatních typů diabetu) se významně uplatňují léky, které je nutné podávat
parenterálně. Konkrétně si pacienti aplikují tyto léky subkutánně. Kromě inzulinu patří do této skupiny v diabetologii i GLP-1
analoga a glukagon (tj. záchranná medikace pro případ hypoglykemického bezvědomí). Podávání těchto léků vyžaduje přesnost
dávkování, šetrnou a jednoduchou aplikaci, opatření proti zanesení infekce. Tyto požadavky musí aplikační pomůcky
splňovat a zanedbáno nemůže být ani estetické hledisko. Aplikační pomůcky jsou buď jednorázové, nebo pro opakované použití.
V článku je rozebrána...

Ve zkratce

Volně prodejná léčiva pro samoléčbu bolesti

Over-the-counter drugs for self-treatment of pain

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2017; 13(4): 176-179

Je prezentován přehled volně prodejných léčiv pro samoléčbu bolesti v návaznosti na článek v předchozí rubrice (Prakt. lékáren.
2017; 13(4): 173–175).

Firemní informace

Doplňky stravy obsahující extrakt vrbové kůry vs. léčebné účinky kyseliny acetylsalicylové

Prakt. Lékáren. 2017; 13(4):

Komentář

Reakce na článek „Léčivé rostlinné drogy tradiční čínské medicíny a možnosti jejich uplatnění“

PharmDr. Jakub Treml, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2017; 13(4): 165

Samoléčba

Gastroesofageální reflux – lékové příčiny a možnosti ovlivnění

Gastroesophageal reflux disease – risk drugs and treatment options

Jitka Rychlíčková1,2

Prakt. Lékáren. 2017; 13(4): 169-172

Pálení žáhy, pocit těžkosti a tlaku, říhání, tedy symptomy gastroesofageálního refluxu jsou často předmětem samoléčby. Hlavní
příčinou refluxu se jeví být přechodné oslabení stahu dolního jícnového svěrače, v důsledku čehož se může prodloužit doba
kontaktu kyselého žaludečního obsahu a jícnové sliznice. To je podstatou výše uvedených symptomů. Shrnuty jsou farmakologické
možnosti ovlivnění stahu jícnového svěrače a kyselosti žaludečního obsahu s cílem výběru optimální terapie v závislosti
na charakteru obtíží popisovaných pacientem, jeho komorbiditách, souběžné medikaci a možných nežádoucích účincích léčiv.

Samoléčba bolesti

Self-treatment of pain

Vilma Vranová

Prakt. Lékáren. 2017; 13(4): 173-175

Lékárny představují v léčbě bolesti často místo prvního kontaktu mezi pacientem a zdravotníkem. Vzhledem k rostoucímu
trendu samoléčení roste riziko předávkování, lékových interakcí i nežádoucích účinků léčby bolesti. To zvyšuje význam farmaceuta
jako odborníka, který musí doporučit správné analgetické dávky a upozornit na rizika duplicitní terapie. Doporučení
vhodných režimových opatření nebo nefarmakologických metod, jako je například využití tepla, může napomoci k úspěšnému
zvládnutí bolesti.

Kazuistiky z praxe farmaceuta

Ergotaminem indukovaný koronární vasospasmus

Ergotamine-induced coronary artery spasm

Andrea Carbolová1, 2, Jan Novák2, 3

Prakt. Lékáren. 2017; 13(4): 166-168

Ergotamin je využíván v léčbě akutní migrény již mnoho let. Přestože je většinou dobře snášen, jeho užívání s sebou nese
i riziko řady nežádoucích účinků (NÚ). Jedním ze závažných a méně častých NÚ je vyvolání spasmu koronárních tepen, který
je asociován s typickými změnami na EKG a anginou pectoris.
V předkládané kazuistice popisujeme případ ženy, kterou zavedla nejasná diagnostika a léčba bolestí hlavy do bludného kruhu
nadužívání ergotaminu ve formě magistraliter připravovaných čípků. To s vysokou pravděpodobností potencovalo vznik
protrahovaného koronárního vasospasmu, který vyústil v těžký infarkt myokardu (IM).
Pro...

Kvíz

Autodidaktický test 4/17

Prakt. Lékáren. 2017; 13(4):


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.