Praktické lékárenství, 2005, číslo 2

Slovo úvodem

Vážení čtenáři,

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 63

přichází k Vám druhé číslo Praktického lékárenství. Doufám, že Vás to první, premiérové, alespoň něčím zaujalo, že Vás nepřekvapila jen forma, ale i obsah. Lékárenství je tak pestrobarevný obor, že i spektrum informací je velmi různorodé a různorodí jsou i jejich uživatelé. Chtěl bych v úvodu poděkovat všem z redakční rady i poradního sboru, že svou roli v těchto orgánech vzali nadmíru vážně a zodpovědně. Děkuji i autorům, kteří publikacím věnovali svůj čas a um. Věřím a doufám, že publikovat v tomto časopise bude pro farmaceuty i lékaře ctí. Největší odměnou jim asi bude čtenářský ohlas a na ten se samozřejmě těšíme. Již po prvním čísle několik reakcí...

Aktuální farmakoterapie

Nefarmakologická léčba, životní styl

PharmDr. René Mach

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2):

Pacientka ve věku 65 let, vyzvedává v lékárně léky pro sebe a manžela, 67 let...

Farmakologická léčba chronické nenádorové bolesti

MUDr. Marek Hakl Ph.D, MUDr. Radovan Hřib

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 68-70

Článek udává obecný přehled o možnostech léčby chronické nenádorové bolesti (CHNB). Obsahově vychází z metodických pokynů kolektivu autorů, které byly odsouhlaseny výbory řady odborných společností. Strategie léčby CHNNB je obdobná jako při léčbě bolesti onkologické, vychází z třístupňového žebříčku WHO. Článek obsahuje základní dělení bolesti, měření její intenzity, jsou popsány základní terapeutické možnosti léčby. Velká pozornost je věnována léčbě bolesti silnými opioidy, strategií zahajování léčby, řešením nejčastějších nežádoucích účinků a důvodům přerušení léčby opioidy.

Léčba migrény - současné trendy

doc. MUDr. Gerhard Waberžinek CSc, MUDr. Hana Procházková

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 71-74

V přehledném článku jsou stručně popsány charakteristiky migrenózního záchvatu a základní léčebné postupy. Kromě nemedikamentózních intervencí je zvláště popsána léčba záchvatu migrény a profylaktická léčba migrény.

Přehled protinádorové farmakologické léčby

prof. MUDr. Zdeněk Adam CSc, prof. MUDr. Jiří Vorlíček CSc, Mgr. Šárka Sedláčková

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 76-80

Počet léků, které se používají pro léčbu maligních chorob je velmi obsáhlý. V následujícím textu jsou velmi stručně charakterizovány jednotlivé skupiny léků, mechanizmus účinku, nežádoucí účinky a indikace těchto léků.

Bolesti v krku

MUDr. Jan Rottenberg

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 81-84

Bolesti v krku představují problematiku s níž přichází asi 10 % pacientů do lékárny a vůbec nejčastější problematiku řešenou praktickým lékařem. Účelem příspěvku je podat přehled nozologických jednotek s důrazem na prognosticky závažná onemocnění a informovat o základech jejich diagnostiky a terapie z pohledu farmaceuta.

Pravastatin - chybí toto léčivo českým pacientům?

PharmDr. Kamil Hrubý Ph.D

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 85-86

Pravastatin (Lipostat®) přestal být v České republice dostupný již před delší dobou z důvodu rozhodnutí výrobce (Bristol Myers Squibb) o ukončení dovozu. V současné době u nás není registrovaný žádný přípravek s touto molekulou, v registračním řízení jsou dva přípravky – Pralip® a Pravastatin Pliva® (1). Molekula pravastatinu (obrázek 1) byla patentována v roce 1981 v Německu a v roce 1982 v USA společností Sankyo (2). Originální přípravek byl registrován FDA v říjnu 1991 (3). Je pravastatin jen jedním z řady statinů, nebo má některé vlastnosti, které mohou našim pacientům chybět?

Klinická farmacie

Dispenzační minimum, jak by dnes mělo vypadat - obecný pohled praktikujícího lékárníka

PharmDr. Marie Zajícová

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 92-93

O dispenzačním minimu je k dispozici maximum informací. Otázkou však je, zda-li je vždy pacientům poskytováno v příslušném rozsahu. Tady se mnozí kolegové v názoru liší. Co je nutné pacientovi říci, co je schopen pochopit, co je schopen dodržovat, v jakých případech terapii ukončit atd.? Přístup musí být individuální a je třeba doplňovat informace podle dotazů pacienta, jeho komplikací, další medikace či specifických stravovacích návyků. Tento článek je pouze jedním z názorů a obecným vodítkem pro každodenní praxi.

Fytoterapie

Léčivé rostliny peruánských And

Mgr. Jana Řimáková PhD

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 87-88

Potenciál rostlin jako cesty k novým léčivům je nesmírný. Proto byl proveden také sběr informací o léčivých rostlinách používaných hojně v tradiční medicíně oblasti peruánských And. K následnému fytochemickému průzkumu byly vybrány rostliny Chuquiraga spinosa, Jungia paniculata a Perezia pinnatifita, které mohou být zdrojem významných, dosud neidentifikovatelných sloučenin.

Známé, méně známé a nově nalezené rostlinné drogy

RNDr. Dagmar Nová

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 89-91

V Evropském, respektive Českém lékopise a jejich doplňcích plynule narůstá počet monografií rostlinných drog. Zajímavými, a u nás jen málo známými drogami, které slouží jako vstupní suroviny pro výrobu extraktů jsou Centellae asiaticae herba a Pelargonii radix.

Farmaceutická technologie

Aplikační systémy pro léčení onemocnění vnitřního oka

doc. PharmDr. Ruta Masteiková CSc

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 100-102

Onemocnění vnitřního oka se nemůže až na výjimky léčit topickou nebo systémovou aplikací léčiv. V současné době existuje řada terapeutických systémů umožňujících dodání léčiv do sklivce a zadních segmentů oka. Řadíme mezi ně oční implantáty (Vitrasert®, Retisert®, Surodex® aj.), oční injekce (Retaane®, Macugen®, Lucentis®), přípravky pro fotodynamickou terapii (Visudyne®) nebo systémy pro oční iotoforézu (Eyegate®, Ocuphor®, Visulex®). Některé z nich jsou již přístupné na farmaceutickém trhu, u jiných probíhají klinické zkoušky.

Vzdělávání ve farmacii

Současný stav kolem šestiměsíčních praxí studentů farmacie

RNDr. Jana Kotlářová Ph.D, Mgr. Pavla Šrámková

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 94-96

Odborné šestiměsíční praxe studentů farmacie v lékárnách v souladu s požadavky EU představují u nás relativní novinku. V článku jsou přiblížena základní východiska této zásadní změny, důvody vytvoření systému akreditovaných lékáren, vzniku akreditační komise včetně výsledků jejích jednání, konkrétní zásady pro praxe a aktuální informace pro lékárnický terén. Pro srovnání je stručně přiblížena situace v této oblasti na Slovensku.

Pro farmaceutické asistenty

Vitaminy dětského věku

doc. MUDr. Pavel Hlúbik CSc, MUDr. Jana Fajfrová

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 104-109

Pestrá vyvážená strava představuje důležitý faktor, který ovlivňuje vývoj lidského organizmu v průběhu celé ontogeneze. Konkrétní stravovací zvyklosti významnou měrou ovlivňují aktuální zdravotní stav jednotlivce. Vitaminy jsou esenciální složkou stravy. Doporučený denní příjem vitamínů je závislý na věku a fyzické zátěži jednotlivce. Dále je modifikován životním a pracovním prostředím a řadou fyziologických a především patofyziologických stavů. Negativní bilance vitamínů (spotřeba je nižší než potřeba), která může vzniknout v důsledku nedostatku ve stravě, omezení vstřebávání vitaminů ze zažívacího traktu, případně nadměrné potřeby při vysoké fyzické...

Nemocniční lékárenství

Nemocniční lékárenství v ČR

PharmDr. Helena Rotterová MBA

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 98-99

O koncepci nemocničního lékárenství v ČR s odkazem na činnosti NL VFN.

Sociální farmacie

Jaké požadavky mají senioři na péči o zdraví?

prof. RNDr. PhMr. Jan Solich CSc

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 110

Na dotazník, který dala k dispozici Koalice pro zdraví, odpovědělo anonymně celkem 446 členů Svazu důchodců ČR (334 žen a 112 mužů), 118 bylo z venkovských míst a 328 z měst. Toto rozdělení jsme však použili jen u několika otázek, u většiny otázek byly totiž názory v jednotlivých skupinách téměř shodné.

Informace

Řetěz lásky k dětem odkrývá pravdu o tabáku

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 97

Vědci EU prokázali, že děti vydrží více než mšice, proto jsou do tabáku míchány jedy, které zabíjí účinněji než přírodní tabáková směs. Na rozdíl od parazitů si svou likvidaci děti hradí. Úplný zákaz cigaret z těchto důvodů požaduje šéf zdravotního výboru Evropského parlamentu Karl-Heinz Florenz z německé CDU. „Cigarety, jak jsou dnes nabízeny, jsou obecně nebezpečným vražedným nástrojem a musí ihned zmizet z trhu“, řekl Florenz v květnu letošního roku...

Odborné akce

Deváté „zavírání Českého farmaceutického muzea“

doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek CSc

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 111

V pátek 16. 9. 2005 se sjížděli do Penzionu za vodou ve Dvoře Králové n. L k přátelskému besedování a večernímu posezení u grilovaných kuřat první účastníci tzv. „zavírání muzea“, členové Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea (SpVČFM) a jeho příznivci. Družně se debatovalo o novinkách v Českém farmaceutickém muzeu (ČFM), o situaci ve SpVČFM, v profesním životě a o náplni setkání.

Společenská rubrika

Představení poradního sboru

Prakt. Lékáren. 2005; 1(2): 112-114


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.