Praktické lékárenství, 2006, číslo 1

Aktuální farmakoterapie

Moderní farmakoterapie nespavosti

prof. MUDr. Karel Šonka DrSc, prof. MUDr. Soňa Nevšímalová DrSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 7-9

Nespavost je jednou z nejčastějších chorob. U chronické nespavosti pečlivě pátráme po etiologii a z hlediska léčby ji rozdělujeme na nespavost sekundární při jiné chorobě, pak je léčba směřována na tuto primární nemoc, a na nespavost primární. Farmakoterapie nespavosti je představována hlavně hypnotiky (benzodiazepiny a hypnotika III. generace) a pak některými sedativně působícími antidepresivy. Je podán přehled aktuálně podávaných preparátů v léčbě nespavosti.

Aktuální pohled na skupinu antimykotik

doc. PharmDr. Martin Doležal Ph.D, doc. RNDr. Vladimír Buchta CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 10-14

V posledních desetiletích se zvyšuje podíl invazivních mykotických infekcí na morbiditě a mortalitě zejména imunoalterovaných pacientů. Paradoxně je tento jev rovněž výsledkem pokroků v medicíně, tj. zavádění moderních chemoterapeutik pro léčbu nádorových onemocnění, dále rozsáhlého používání širokospektrých antibiotik, katetrizace pacientů a transplantačních programů. Dalším přitěžujícím faktorem je pandemie AIDS. Odrazem této situace je v současnosti velmi intenzívní výzkum a vývoj antifungálních látek jak na akademických pracovištích, tak ve velkých farmaceutických firmách. Dnes je k dispozici relativně široká škála antimykotických preparátů různé...

Žádoucí interakce analgetik

prof. MUDr. Miloslav Kršiak DrSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 15-17

Analgetika mohou v kombinaci s jinými farmaky vykazovat nejen nežádoucí, ale i žádoucí účinky. Bohužel možnost žádoucích interakcí analgetik se mnohdy paušálně a iracionálně odmítá, ačkoliv možnost nežádoucích interakcí se považuje za samozřejmou. Cílem tohoto sdělení je informovat o žádoucích interakcích analgetik pro vnitřní (perorální) aplikaci. Kombinace analgetik s různým mechanizmem účinku je považovaná za racionální a může zvýšit analgetickou účinnost takové kombinace aniž se zvýší její toxicita. Platí to zejména pro kombinace paracetamolu s opioidními analgetiky. Metaanalýzy četných kontrolovaných klinických zkoušení ukázaly, že kombinace vyšších...

Přehled nežádoucích účinků cytostatik

prof. MUDr. Zdeněk Adam CSc, prof. MUDr. Jiří Vorlíček CSc, Mgr. Šárka Sedláčková

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 18-19

Cytostatika se liší zásadním způsobem od ostatních léčiv velmi úzkou terapeutickou šíří, neboli rozdílem dávky, kdy jsou neúčinné a dávky, kdy mohou člověka zabít. Lékař, které tyto léky podává, musí být velmi dobře seznám s jejich nežádoucími účinky a musí umět pomoci pacientovi se s nastalou komplikací vypořádat. Všechna cytostatika tlumí různou měrou krvetvorbu, příznaky nedostatku bílých krvinek (infekce) a krevních destiček (krvácení) jsou nejčastější. Tento nežádoucí účinek je společný všem cytostatikům. Jednotlivá cytostatika pak mají další, nežádoucí účinky, která se obvykle projevují poškozením určitých orgánů či tkání. Následující přehled...

Výchozí zdroje racionáln antibiotické léčby bakteriálních infekcí

doc. MUDr. Milan Kolář PhD, MUDr. Karel Urbánek Ph.D, MUDr. Jindra Lochmannová jr

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 20-23

V práci jsou diskutovány výchozí zdroje antibiotické léčby bakteriálních infekcí. Na základě uvedených údajů jsou formulována možná schémata antibioterapie vybraných onemocnění v komunitním prostředí.

Ethylbiskumacetát konec někdejší stálice

PharmDr. Kamil Hrubý Ph.D

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 24

Ethylbiskumacetát (Pelentan®) býval stálicí farmakoterapie reálného socialismu. Je to jedno z málo léčiv, objevených českými vědci (1944, patentováno v USA v roce 1949 Spojenými farmaceutickými závody), které bylo používáno i v zahraničí (1). U nás bylo zaregistrováno v roce 1969 (2). Nástup warfarinu ale znamenal neustávající pokles jeho užívání, a tak byla v nedávné době ukončena jeho výroba a registrace nebyla obnovena.

Fytoterapie

Hypericum perforatum interakce s ostatními léky (I)

doc. PharmDr. Lenka Tůmová CSc, Mgr. Jana Bajerová

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 28-30

Článek uvádí jednotlivé případy zaznamenaných interakcí Hypericum perforatum (Třezalky tečkované) s ostatními léčivy za období let 1997–2001. Jedná se zejména o interakce s cyklosporinem, theofylinem, orálními kontraceptivy, digoxinem a inhibitory monoaminooxidázy, antidepresivy skupin TCA a SSRI.

Farmaceutická technologie

Teoretické aspekty hydrofilních a ambifilních krémů

PharmDr. Zuzana Chalupová Ph.D

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 33-34

Hydrofilní krémy jako emulze typu o/v jsou stabilizované složitou koloidní strukturou složenou především z emulgátorů, pomocných emulgátorů a vody. Tenzidy a kotenzidy použité v přebytku jednak vytváří ochranný film kolem kapek vnitřní fáze, ale především reagují za tvorby složitého vícefázového systému, složeného z krystalické hydrofilní gelové a lipofilní fáze, dále pak fáze vodné a olejové. Ambifilní krémy patří do skupiny hydrofilních krémů, které se podle schopnosti mísit se s hydrofilními a oleofilními kapalinami řadí na rozhraní mezi krémy hydrofilní a hydrofobní. Struktura ambifilních krémů je velmi podobná struktuře hydrofilních krémů, ale...

Klinická fyziologie

Fyziologické poznámky ke gastrointestinálnímu traktu

MUDr. Zdeněk Wilhelm CSc, MUDr. Peter Hegyi

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 36-38

Článek v přehledu uvádí základní morfologii trávicího traktu. Všímá si jednotlivých regulačních mechanizmů sekrece i střevní motility, včetně autonomního nervového systému. Ten pak ovlivněním dynamiky hladké svaloviny modifikuje transit time tráveniny, čímž v jednotlivých funkčních úsecích gastrointestiálního traktu ovlivňuje její mechanické i chemické zpracování. Motilita tak ovlivňuje i resorpci jednotlivých složek potravy, přičemž jako taková nemusí být vázána pouze na přítomnost potravy v lumen.

Klinické poznámky k onemocněním gastrointestinálního traktu doprovázené poruchou motility - jícen

MUDr. Peter Hegyi, MUDr. Zdeněk Wilhelm CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 39-41

Poruchy motility gastrointestinálního traktu mohou být vyvolány nejrůznějšími odchylkami od fyziologické a anatomické normy, podílejících se na etiologii celé řady „lokálních“ onemocnění traktu a systémových onemocnění organizmu jako celku. V článku jsou schématicky probrány některá onemocnění jícnu, vedoucí k  poruchám jeho motility s důrazem na jejich patofyziologii, klinický obraz, diagnostiku a možnosti režimového, dietního i léčebného ovlivnění.

Pro farmaceutické asistenty

Výchova farmaceutických asistentů

RNDr. Marie Bártová, Marie Šalandová

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 31-32

V souvislosti s přípravou a následně s účinností Zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, bylo nutné přistoupit ke změně ve vzdělávání farmaceutických laborantů a sice - přesunout vzdělávání ze střední zdravotnické školy na vyšší zdravotnickou školu. Dosavadní studijní obor Farmaceutický laborant 53-43-M/002 byl nahrazen studijním oborem Diplomovaný farmaceutický asistent 53-43-N/004 a zároveň došlo ke změně názvu absolventa studijního oboru z farmaceutického laboranta na diplomovaného farmaceutického asistenta.

Nemocniční lékárenství

Pracovní náplň oddělení přípravy sterilních léčiv nemocniční lékárny VFN Praha

PharmDr. Michal Janů

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 25-27

Oddělení přípravy sterilních léčiv připravuje preparáty, kde je požadována sterilita nebo i apyrogenita. Kromě běžné produkce očních kapek, sterilních roztoků a sterilního krycího materiálu je těžištěm naší práce příprava parenterální výživy pro dospělé (včetně domácí parenterální výživy), děti, nedonošence – včetně extrémně nezralých novorozenců s porodní hmotností pod 1000 g. Centrální příprava parenterální výživy přináší řadu výhod jako je snížení komplikací (katetrové sepse) a práce s individuálním profilem pacienta. Díky domácí parenterální výživě může řada pacientů vést plnohodnotný život mimo naše lůžkové zařízení. Připravujeme také specifické...

Sociální farmacie

Rada seniorů České republiky ustanovena

prof. RNDr. PhMr. Jan Solich CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 35

Dvanáct seniorských organizací, resp. organizací kde většina členů jsou senioři, byly doposud sdruženy v Koordinačním výboru organizací důchodců (KVOD). Mezi největší organizace patří Asociace důchodců odborářů při ČMKOS, Svaz důchodců ČR, Český svaz bojovníků za svobodu a Svaz diabetiků ČR. Jen tyto organizace mají na 0,5 milionu evidovaných členů. Na své hodnotící konferenci dne 31. 5. 2005 se usnesly všechny organizace vytvořit vrcholný orgán seniorských organizací: a to Radu seniorů ČR. Vycházelo se zde ze zkušeností zemí EU a také z mezinárodní konference o radách seniorů, která se konala v září 2004 v Hradci Králové.

Odborné akce

XXI. Lékárnické dny v Českých Budějovicích

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 42

Od pátku večera do nedělního poledne 7.–9. října 2005 se v metropoli Jižních Čech konaly XXI. Lékárnické dny. Oproti minulým létům jsme začátek posunuli až na páteční večer a zdá se, že jsme udělali dobře, přijelo více než 160 lékárníků z celé České republiky. Nosným tématem byl tentokrát diabetes mellitus a jeho terapie. Navázali jsme tak na rok diabetu pro lékárníky, protože právě v roce 2005 proběhl edukační cyklus DIA 2005 pořádaný Českou lékárnickou komorou.

VITAMINY 2005 cílená nutriční terapie

Ing. Jarmila Blattná, Ing. Aleš Horna CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 43

5. mezinárodní konference na toto téma se konala ve dnech 14.–15. 9. 2005 na Universitě v Pardubicích. Uspořádala ji firma Radanal s. r. o. spolu s dalšími organizacemi. Akci podpořila řada sponzorů. Konference se zúčastnilo 250 chemiků, farmaceutů a lékařů z 10 zemí světa. Předneseno bylo 36 ústních sdělení a vystaveno 67 posterů.

34. sympozium klinické farmacie v Amsterdamu 26. - 29. října 2005

PharmDr. Marie Zajícová

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 44

Sympozium bylo vedeno hlavní myšlenkou „Klíčem k úspěšné léčbě je znalost pacientova profilu“. Odtud se odvíjela hlavní témata kongresu, tj. farmakogenetika a farmakogenomika a jejich využití v klinické praxi.

9. kongres nemocničních lékárníků v Brně

PharmDr. Marek Lžičař

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 45

Podzimní dny přinášejí kromě padajícího listí také významné odborné akce v oblasti lékárenství. Ve dnech 11. až 13. listopadu 2005 se v brněnském Kongresovém centru sešlo více než 300 účastníků 9. kongresu nemocničních lékárníků.

Vinobraní klinické farmacie VII se vydařilo Mikulov 25. - 26. 11. 2005

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2006; 2(1): 46

Za mrazivého počasí se do malebného Mikulova sjelo na sedmé vinobraní více než 200 lékárníků z celé republiky, ale i řada lékařů, kteří buď přednášeli nebo vedli workshopy.


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.