Praktické lékárenství, 2006, číslo 3

Aktuální farmakoterapie

Mechanizmy účinku frekventně používaných léčiv a jejich terapeutická hodnota - antiresorpční a osteoanabolická léčiva

Mgr. Šárka Blažková, Mgr. Magda Vytřísalová, Jiří Vlček

Prakt. Lékáren. 2006; 2(3): 114-117

Osteoporóza je chronické metabolické onemocnění skeletu se závažnými klinickými, sociálními a ekonomickými dopady. Je možno ji úspěšně předcházet i léčit. Cílem léčby je zabránit zlomeninám a to zvýšením (nebo alespoň zachováním) množství a kvality kostní hmoty. Léčba je dlouhodobá a její úspěšnost velmi závisí na spolupráci pacienta. K léčbě postmenopauzální osteoporózy jsou dostupná léčiva, která prokazatelně snižují riziko obratlových i mimoobratlových zlomenin a umožňují zlepšit stav kostní tkáně.

Xenobiotika jako alternativa hormonální substituce u žen v klimakteriu

MUDr. Marie Vrzáňová, MUDr. Jana Heresová CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(3): 118-122

Fytoestrogeny (FE) jsou přirozené aktivní látky obsažené v rostlinách, u vyšších živočichů a u člověka jsou charakterizovány afinitou k estrogennímu receptoru (ER). Chemickou strukturou jsou fytoestrogeny vzdálené estrogenům, společným rysem je fenolové jádro v molekule, které umožňuje vazbu na ER s následnou metabolickou aktivitou a vylučováním podobně jako endogenní estrogeny. Nejznámější skupinou fytoestrogenů jsou izoflavony, kumestany, flavony, lignany a další, liší se svými estrogenními vlastnostmi. Rizika HST u žen v klimakteriu jsou prokazatelná, FE vytváří možnosti alternativní léčby u žen, které estrogeny nemohou užívat.

Systémová enzymoterapie - perorální podávání kombinace proteáz: farmakologie a využití v léčebné praxi

MUDr. Karel Nouza DrSc, MUDr. Martin Nouza CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(3): 123-125

Kombinace proteolytických enzymů – systémová enzymoterapie (SET) – projevuje při orální aplikaci řadu příznivých systémových účinků na fyziologické i patologické procesy. SET podporuje obranný zánět a antibiotickou léčbu, omezuje opakované a chronické záněty tkání a orgánů. Využívá se i v prevenci a léčbě otoků. Na oslabenou imunitu působí SET podnětně, na nadměrnou a patologickou imunitu (imunokomplexové a autoimunitní procesy) působí tlumivě. Uplatňuje se i v komplexní protinádorové léčbě.

Otoky dolních končetin

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Prakt. Lékáren. 2006; 2(3): 126-130

Článek podává přehled otoků dolních končetin a jejich příčin. Zdůrazňuje, že otok je pouze příznakem, nikoliv onemocněním. Mezi nejčastější řadí statické, žilní a lymfatické otoky. Zaměřuje se na nefarmakologické principy prevence a léčby otoků, které spočívají v dietních a režimových opatřeních, redukci tělesné hmotnosti a nošení kompresivních punčoch.

Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty - srovnání léčiv a jejich indikace

MUDr. Zbyněk Veselský Ph.D, PharmDr. Michal Vanžura

Prakt. Lékáren. 2006; 2(3): 131-133

Snaha o terapii benigní hyperplazie prostaty rostlinnými drogami je známá více než 2 000 let. Skutečně účinná léčba se dostavila na přelomu 60.–70. let 20. století se zavedením vysoce čistých a koncentrovaných fytopreparátů do léčebné praxe (Pygeum africanum a Serenoa repens) a s prvními pracemi Caineho o vlivu alfa – adrenergních inhibitorů na mikci (prazosin). V současné době se trh s léčivy na benigní hyperplazii prostaty dělí na dvě zásadní skupiny, přičemž ta menší – fytopreparáty – tvoří cca 20 % bez ohledu na to, zda jsou hrazena ze zdravotního pojištění. 70 % trhu tvoří alfa adrenergní – inhibitory,...

Klinická farmacie

Samoléčení bylinnými přípravky

PharmDr. René Mach

Prakt. Lékáren. 2006; 2(3): 134

Následující tři případy ilustrují, jak múže být důležité ptát se pacientů i na to, jaké bylinné přípravky si sami kupují.

Compliance pacienta s léčbou z pohledu lékárníka

PharmDr. Alena Linhartová, Mgr. Lucie Kotlářová

Prakt. Lékáren. 2006; 2(3): 135-136

Dispenzační a konzultační činnost patří mezi základní činnosti realizované v lékárně. Informace, které lékárník v rámci dispenzace či konzultace pacientovi poskytuje, představují pro pacienta přidanou hodnotu k získanému léku a jsou jedním ze základních předpokladů jeho dobré compliance s léčbou. Lékárník se tak, v součinnosti s ostatními členy zdravotnického týmu, spolupodílí na zajištění účinnosti a bezpečnosti léčby a v neposlední řadě rovněž na snižování nákladů na zdravotní péči.

Fytoterapie

Ginkgo biloba v současné medicíně

MUDr. Jan Bartoušek

Prakt. Lékáren. 2006; 2(3): 142-144

Ginkgo biloba a její extrakt představuje v současné době velmi vhodné léčivo na celou řadu chorob v monoterapii s minimálním množstvím kontraindikací, nežádoucích účinků a interakcí. I po stránce cenové představuje v mnoha indikacích nejlevnější alteranativu léčby. Indikace dle počtu pacientů jsou: bolesti hlavy (migréna bez aury, migréna s aurou, chronické bolesti hlavy u aterosklerózy (AS), chronická cerebrovasculární insuficiece a její projevy (snížení intelektuální kapacity, poruchy paměti, poruchy sociálního chování, vertigo a stavy po cévních mozkových příhodách), komplikace diabetu mellitu (angiopatie a retinopatie), poruchy periferního prokrvení...

Hypericum perforatum - interakce s ostatními léky (II)

doc. PharmDr. Lenka Tůmová CSc, Mgr. Jana Bajerová

Prakt. Lékáren. 2006; 2(3): 145-146

Tato práce navazuje na článek Hypericum perforatum – interakce s ostatními léky (I) a rozšiřuje skupiny léčiv, se kterými tato rostlina interaguje.

Klinická fyziologie

Onemocnění žaludku

MUDr. Peter Hegyi, MUDr. Zdeněk Wilhelm CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(3): 152-154

Porucha funkce, nebo organické onemocnění žaludku postihuje v průběhu života prakticky každého člověka. Od téměř neznatelných a neurčitých potíží spojených s digestivním dyskomfortem až k projevům velmi bolestivým, často ve spojení s významnými změnami příjmu potravy a nutričního stavu. Cílem předkládaného článku je nejenom popis klinických kategorií těchto onemocnění, ale i hlavní zásady vedení komplexní léčby s farmakologickou a nutriční intervencí.

Fyziologie a patofyziologie žaludku

MUDr. Zdeněk Wilhelm CSc, MUDr. Peter Hegyi

Prakt. Lékáren. 2006; 2(3): 155-157

Žaludek představuje významnou část zažívacího traktu a to jak po stránce morfologické, biochemické a funkční. V článku jsou analyzovány jednotlivé faktory, které mohou výše zmíněné složky změnit a tak se podílet na vzniku řady onemocnění, které se projevují specifickou i nespecifickou symptomatologií. Poznání jednotlivých fyziologických a patofyziologických mechanizmů je nejenom předpokladem správné diagnostiky těchto onemocnění, ale i odpovídající a účinné farmakologické léčby.

Pro farmaceutické asistenty

Potravinové doplňky

doc. MUDr. Pavel Hlúbik CSc, MUDr. Jana Fajfrová

Prakt. Lékáren. 2006; 2(3): 148-150

Aktuální zdravotní stav je výsledkem působení bio-psycho-sociálních podmínek, ovlivněných individuální i společenskou situací. Výživa je důležitý faktor životního prostředí a životního stylu, dle WHO výraznou měrou ovlivňuje vznik neinfekčních nemocí hromadného výskytu. Nedostatečný přívod makro i mikronutrientů ze stravy, případně nadměrná potřeba vzniklá v průběhu onemocnění, event. při vysoké fyzické zátěži, může být příčinou poklesu fyzické zdatnosti a psychické výkonnosti případně může vést k poškození zdraví. Konzumace dostatečného množství pestré stravy s přívodem ovoce a zeleniny je důležitým předpokladem pro zabezpečení adekvátního příjmu...

Nemocniční lékárenství

Onkologická farmacie - nový směr v českém lékárenství

PharmDr. Irena Netíková

Prakt. Lékáren. 2006; 2(3): 140-141

Počty diagnostikovaných nádorových onemocnění ve světě i u nás stále rostou, možnosti protinádorové terapie a péče o pacienty se rozšiřují. Přirozenou reakcí na tuto skutečnost je vznik a rozvoj nové specializace v rámci lékárenství, zajišťující kvalitní péči o onkologické pacienty. V České republice stojí onkologická farmacie na počátku svého rozvoje. Zatím převážně v lékárnách nemocničního typu, i když existují i první vlaštovky ze sektoru soukromého. Onkologická farmacie rozšiřuje spektrum činností lékárníka, obohacuje jeho profesní růst a podtrhuje začlenění lékárníka do týmu zdravotníků pečujících o pacienty s nádorovým onemocněním.

Sociální farmacie

Odborné praxe pregraduálních studentů farmacie v některých zemích EU

Mgr. Pavla Šrámková, RNDr. Jana Kotlářová Ph.D

Prakt. Lékáren. 2006; 2(3): 137-139

Článek přináší přehled vybraných informací o odborných praxích studentů farmacie z 8 zemí Evropské unie (EU) – Finska, Francie, Itálie, Německa, Portugalska, Španělska, Švédska a Velké Británie. Jsou uvedeny konkrétní poznatky z celkem 15 zahraničních univerzit a vysokých škol týkající se především vlastní organizace odborných praxí, požadavků na jejich zakončení, odborného dohledu během praxe i nákladů spojených s praxemi a případnou akreditací lékáren.

Informace

7. Beskydský slet s rekordní účastí

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2006; 2(3): 147


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.