Praktické lékárenství, 2006, číslo 5

Slovo úvodem

Lékárnické dny - jak se vám líbí?

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2006; 2(5): 207

Aktuální farmakoterapie

Alopecie - diagnostika a léčba

MUDr. Helena Michalíková

Prakt. Lékáren. 2006; 2(5): 210-213

Počty pacientů, které trápí zvýšený výpad vlasů, stále stoupají. Pro volbu správné léčby je rozhodující určit příčinu tohoto výpadu a identifikovat všechny další faktory, které mohou daný stav ovlivňovat. V rámci vyšetřování je na prvním místě podrobná anamnéza a poté objektivní vyšetření. Již tyto jednoduché postupy umožňují orientační rozdělení na ložiskové a difuzní alopecie a určení případného dalšího vyšetřovacího postupu. V článku je uveden stručný přehled nejčastějších typů alopecií, jejich charakteristiky a léčebné možnosti. Zmíněny jsou hlavně ty, které jsou v ČR běžně používané. Bohužel se někdy i při podrobném a důkladném vyšetření pacienta...

Funkční dyspepsie

MUDr. Martin Bortlík

Prakt. Lékáren. 2006; 2(5): 214-217

Funkční dyspepsie (FD) je nejčastější příčinou zažívacích obtíží v horní části trávicí trubice. Diagnostika FD vychází z podrobné anamnézy a výsledků zobrazovacích a laboratorních vyšetření; základní podmínkou je absence organické příčiny obtíží. Léčba FD zahrnuje vedle medikamentózní intervence rovněž dietní a režimová opatření zaměřená na individuální toleranci potravin a způsobu jejich úpravy. Vzhledem k heterogenitě obtíží má farmakoterapie zpravidla charakter léčby empirické. Individuální a přiměřeně empatický přístup je u této diagnózy nezbytnou součástí péče o nemocného.

Podzim a naše imunita

MUDr. Martin Nouza CSc, MUDr. Karel Nouza DrSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(5): 218-220

Podzimní období je časem zvýšené nemocnosti a tím také zvýšeného zájmu o prostředky podporující imunitu. K dispozici je řada léků, doplňků stravy i netradičních postupů, které mohou příznivě podpořit obranyschopnost. Vedle zdravého životního stylu s dostatkem odpočinku a vyváženou stravou doporučujeme dostatek antioxidantů, probiotik, přírodních látek. V případě potřeby léků dobře pomohou bakteriální lyzáty či přípravky systémové enzymoterapie. Zajímavostí může být i sklenka kvalitního, správně vybraného vína.

Klinická farmacie

Pracovní den na oddělení přípravy cytostatik ve VFN Praha

PharmDr. Petra Vašutová

Prakt. Lékáren. 2006; 2(5): 222-223

Onkologická farmacie je v České republice poměrně mladý, rozvíjející se obor. Onkologický farmaceut je součástí týmu pracovníků, kteří se na oddělení přípravy cytostatik podílejí na přípravě cytotoxických infuzí pro onkologické pacienty. Vzhledem ke specifičnosti této práce a nutnosti ochrany jak pracovníků, tak připravovaných léčiv před kontaminací cytostatiky, musí být celý pracovní tým řádně vyškolen a musí dodržovat zásady nutné pro práci s cytostatiky. Naprosto nezbytná je vzájemná komunikace na všech úrovních přípravy od přijetí požadavku, přes jeho vychystání, realizaci, kontrolu a finální expedici k pacientovi.

Méně obvyklá komplikace léčby ACE-inhibitory

MUDr. František Kulič

Prakt. Lékáren. 2006; 2(5): 224

Je uveden případ opakovaných záchvatů Quinckeho edému u pacienta v průběhu dlouhodobé terapie ACE-inhibitorem.

Fytoterapie

Zelený čaj - zdroj cenných látek pro využití v terapii

doc. RNDr. Jiřina Spilková CSc, PharmDr. Tomáš Siatka CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(5): 227-228

Zelený čaj je součástí čínské a japonské kultury a životního stylu. Značnému zájmu jak spotřebitelů, tak i výzkumníků se těší i v jiných částech světa. Vliv zeleného čaje na zdraví člověka je podpořen výsledky několika epidemiologických studií a velkým počtem experimentů in vitro a na laboratorních zvířatech. Hlavním nositelem účinku je epigalokatechin galát (EGCG) díky jeho významné antioxidační aktivitě. Epidemiologickými studiemi bylo zaznamenáno příznivé působení zejména při kardiovaskulárním onemocnění.

Ginkgo biloba - interakce s ostatními léky

doc. PharmDr. Lenka Tůmová CSc, Mgr. Jana Bajerová

Prakt. Lékáren. 2006; 2(5): 229-230

Přípravky s obsahem extraktu z Ginkgo biloba jsou v současné době vhodným léčivem na celou řadu chorob spojených s problémy krevního oběhu, srdce, bolestí hlavy, potížemi se sluchem, poruchami paměti či studenými končetinami. Jeho užívání je relativně bezpečné, ale přesto je nutné upozornit na nebezpečí při současném užívání s léky ze skupiny antikoagulancií, diuretik, nesteroidních antiflogistik a psychofarmak.

Farmaceutická technologie

Radiofarmaka v nemocniční praxi

doc. RNDr. Pavel Komárek PhD

Prakt. Lékáren. 2006; 2(5): 231-235

Radiofarmaka jsou skupinou léčiv, jejichž účinnou látkou je radioaktivní nuklid vhodný pro diagnostiku nebo terapii. Proto mají mezi ostatními léčivy zvláštní postavení a pro obsah ionizujícího záření se při jejich výrobě, přípravě, použití a veškeré manipulaci vyžadují, kromě obvyklých požadavků na léčiva, i opatření pro radiační ochranu. Článek poskytuje základní informace o jejich výrobě, přípravě a použití v nemocniční praxi se zaměřením na kardiologická a onkologická onemocnění.

Klinická fyziologie

Co je dobré vědět o draslíku

Prakt. Lékáren. 2006; 2(5): 236-238

Draslík je kationem s nejvyšší intracelulární koncentrací. Má řadu nitrobuněčných funkcí spojených s metabolizmem. Jeho sérové koncentrace podléhají nejrůznějším vlivům fyziologickým i patofyziologickým, typu onemocnění, stupni anabolizmu či katabolizmu. Neméně významně závisí na podání léků za daných stavů. Úprava základních vztahů metabolizmu draslíku a tím i dalších iontů nenápadně, ale o to významněji – pomáhá v konkrétní klinické situaci.

Pro farmaceutické asistenty

Specifické požadavky na výživu ve stáří

doc. MUDr. Lubomír Kužela DrSc, Tamara Starnovská DiS

Prakt. Lékáren. 2006; 2(5): 239-242

Výživové požadavky v období senia jsou poněkud odlišné od běžně platných výživových doporučení osob v produktivním věku. Odlišnosti jsou jednak v oblasti kvantitativní, ale pozornost je nutno zejména zaměřit na kvalitativní aspekty. Celková energetická potřeba se sice s věkem snižuje, fyziologicky však dochází  určitým změnám zažívacího systému, takže vstřebávání řady živin je snížené. Aby nedošlo ke vzniku malnutrice se všemi negativními důsledky, je nutno tyto aspekty respektovat a to zejména, s ohledem na některé důležité nutrienty, jako je například vláknina určité vitaminy, polynenasycené mastné kyseliny a podobně. S věkem se také výrazně zvyšuje...

Nemocniční lékárenství

Flunitrazepam, nitrazepam - ztráta nebo zisk?

PharmDr. Kamil Hrubý Ph.D

Prakt. Lékáren. 2006; 2(5): 225-226

Článek shrnuje farmakologické charakteristiky dvou benzodiazepinových hypnotik – flunitrazepamu a nitrazepamu. Tato dvě léčiva přestala být v České republice dostupná pro léčebné použití. Dále jsou uvedeny základní léčebné alternativy těchto látek a jejich dostupnost v USA, Velké Británii a Německu.

Lékárník a internet

Nové vydání lékárnické příručky - Solutio 2005-2006

prof. RNDr. PhMr. Jan Solich CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(5): 246

Společenská rubrika

Vzpomínka na PharmDr. René Macha

Jiří Vlček

Prakt. Lékáren. 2006; 2(5): 244


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.