Praktické lékárenství, 2006, číslo 6

Slovo úvodem

Vážení a milí čtenáři,

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2006; 2(6): 251

Aktuální farmakoterapie

Antioxidanty v klinické praxi

doc. MUDr. Pavel Hlúbik CSc, Ing. Hana Střítecká PhD, MUDr. Jana Fajfrová

Prakt. Lékáren. 2006; 2(6): 254-256

Reaktivní formy kyslíku a další volné radikály vznikají v lidském organizmu neustále v průběhu řady biochemických procesů. Vysoce reaktivní formy kyslíku hrají důležitou roli v  antimikrobiální ochraně lidského organizmu, pomáhají usmrcovat mikroorganizmy během fagocytózy. Oxidační stres se podílí na poškozování bílkovin, lipidů a nukleových kyselin, na akceleraci aterosklerózy, degenerativních onemocnění, karcinogeneze. Dostatečná hladina antioxidantů v biologických tkáních působí protektivně.

Eczema atopicum

MUDr. Renata Schmiedbergerová

Prakt. Lékáren. 2006; 2(6): 257-260

Článek se pokouší podat přehled o atopickém ekzému, jeho etiopatogenezi, klinickém obrazu a léčbě na podkladě studií z posledních let.

Možnosti farmakoterapie deprese

prof. MUDr. Eva Češková CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(6): 261-264

Nejprve je krátce shrnuta historie vývoje antidepresiv. Dále je uvedeno jejich dělení, účinnost a snášenlivost. Jsou uvedeny nové technologické postupy. Krátce jsou zmíněny možnosti prolomení farmakorezistence. Pozornost je věnována individuálně volbě antidepresiva.

Léčba urologických infekcí

MUDr. Marie Belejová Ph.D

Prakt. Lékáren. 2006; 2(6): 265-267

Za běžných okolností nejsou v urogenitálním traktu přítomna žádná infekční agens. Infekce močových cest u žen probíhají většinou pod obrazem nekomplikované, ale často recidivující infekce. Naopak u mužů je to onemocnění méně frekventní, zato se téměř vždy komplikuje přechodem na pohlavní orgány. Z hlediska farmakoterapie je důležitá lokalizace infekce (sliznice nebo parenchym) a citlivost etiologického agens na chemoterapeutika. Při výskytu komplikací bývá farmakoterapie doplněna intervencí urologa.

Klinická farmacie

Lékové interakce warfarinu s běžně používanými léčivy a potravinovými doplňky

MUDr. David Suchý

Prakt. Lékáren. 2006; 2(6): 268-269

Warfarin patří do skupiny antagonistů vitaminu K. Podstatou jeho mechanizmu účinku je ovlivnění vitamin K epoxid reduktázy a vitamin K reduktázy, dvou klíčových enzymů v metabolizmu vitaminu K. Warfarin je racemickou směsí dvou enantiomerů (R-, S-) s rozdílnými farmakokinetickými a farmakodynamickými vlastnostmi. Vzhledem ke svému metabolizmu podléhá warfarin řadě interakcí na podkladě různých mechanizmů. Nejvýznamnější jsou interakce na podkladě inhibice jeho jaterního metabolizmu. Informovanost o těchto interakcích pomáhá eliminovat riziko vyplývající z „přestřelené“ a neadekvátní antikoagulační léčby.

Nápady pro čtenáře klinických studií

doc. MUDr. Petr Petr PhD, Hana Kalová

Prakt. Lékáren. 2006; 2(6): 270-273

Autoři v krátkém přehledu charakterisují právní reglementaci a navyklé členění klinického hodnocení léků. Formou 10 otázek a k nim potenciálně možných odpovědí se pokoušeji vystihnout 10 situací, kdy je klinické hodnocení spíše nástrojem k promoční či marketingové aktivitě, nežli vlastním smyslem a důvodem vzniku čtenáři předkládané publikace.

Fytoterapie

Skořice jako antidiabetikum

prof. RNDr. Luděk Jahodář CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(6): 274-275

V posledních 5 letech byla publikována řada výsledků preklinických a klinických studií zabývajících se významem obsahových látek skořice jako antidiabetika. Byla vyslovena hypotéza o mechanizmu působení polymeru methylhydroxychalkonu jako inzulínotropního agens. Je významná podpora pro suplementaci diety diabetiků 2. typu skořicí. Skepse nad výsledky klinické studie se projevila pouze v jednom případě.

Farmaceutická technologie

Stabilitní testy ve farmacii

PharmDr. et Mgr. David Vetchý Ph.D

Prakt. Lékáren. 2006; 2(6): 276-277

Přehledný článek uvádí typy stabilitních testů a pravidla pro jejich provádění závazná pro výrobce léčivých přípravků distribuovaných v České republice. U jednotlivých typů stabilitních testů je popsán důvod, cíl a podmínky jejich provádění. V závěru jsou zmíněny trendy, kterými se v současnosti ubírá vývoj stabilitních testů léčivých přípravků.

Pro farmaceutické asistenty

Péče o kůži novorozence a kojence

MUDr. Stanislava Polášková

Prakt. Lékáren. 2006; 2(6): 279-281

Péče o kůži novorozence a kojence je základním pilířem péče o zdraví dítěte. Aby kůže mohla plnit všechny funkce, musí být všechny její vrstvy dobře vyvinuty a ve vzájemném souladu. V článku jsou vysvětleny odlišnosti kůže nedonošených i zralých novorozenců od dospělé kůže, zmíněno riziko intoxikací při aplikaci extern a vytyčeny hlavní cíle péče o novorozeneckou kůži (zamezení fyzikálního poškození kůže, omezení transepidermální ztráty vody, zachování termostability, zabránění infekce) (8). Jsou probrány zásady ošetřování kůže s ohledem na celkovou hygienu, na péči o plenkovou oblast, vlasy, nehty, a to nejen u zdravých dětí, ale i u počátečních projevů...

Lékárník a internet

Health On the Net Foundation (HON)

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2006; 2(6): 282-284

Z historie

Zapomenuté lékové formy a galenické přípravky (část I.)

RNDr. Pavel Drábek

Prakt. Lékáren. 2006; 2(6): 285-286

Článek uvádí nejobvyklejší lékové formy a galenické přípravky, které se dříve připravovaly v lékárnách a z nejrůznějších důvodů se od nich upustilo. Připomíná také nejdůležitější postupy při jejich přípravě. První sdělení se zabývá tekutými lékovými formami a galenickými přípravky.

Odborné akce

35. Evropské sympozium klinické farmacie, Vídeň 18.-21. 10. 2006

PharmDr. Marie Zajícová

Prakt. Lékáren. 2006; 2(6): 288

Společenská rubrika

Vzpomínka na dlouholetého člena katedry lékárenství, dobrého přítele a člověka, RNDr. Jiřího Plocka

doc. RNDr. Jiří Portych CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(6): 290


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.