Praktické lékárenství, 2007, číslo 2

Slovo úvodem

K filozofování nad vazbami lékárenství a farmakologie

prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina DrSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(2): 51-53

Mám-li se pokusit reagovat na redakcí vyžádaný podnět vymezený titulkem této stati, je asi na místě omluvná poznámka, která má naznačit subjektivitu a limity následných úvah. Zatímco farmakologem jsem tělem i duší více jak půl století (od svého elévského údobí v pražském Purkyňově ústavu na začátku padesátých let minulého století až po současné působení mezi královéhradeckým Ústavem experimentální biofarmacie a farmakologií brněn­ské farmaceutické fakulty), naproti tomu k lékárenství – k jeho taktizování a strategiím – jsem se blíže dostal pouze v periodě svého dvacetiletého děkanování na hradecké farmaceutické fakultě (1969–1990),...

Aktuální farmakoterapie

Léčba anemií (II. část)

doc. MUDr. Radana Neuwirtová CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(2): 57-61

V 2. části článku o anemiích jsou probrány čtyři typy anemií, které se nejčastěji vyskytují v našich zeměpisných šířkách. Jde o hemolytické anemie, aplastické anemie, anemie při myelodysplastickém syndromu a anemie u chronických chorob, o kterých se zmiňujeme hlavně pro jejich nedávno objevenou zajímavou etiopatogenezu. Vzácné anemie a anemie vyskytující se v jiných částech světa jsou komentovány jen stručně.

Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

doc. MUDr. Radomír Hrdina CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(2): 62-66

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je nejčastější příčinou smrti ve vyspělých zemích. Téměř vždy vzniká jako důsledek aterosklerózy koronárních tepen. Tento článek je zaměřen na popis, léčbu a prevenci dvou nejčastějších forem ICHS – anginy pectoris a akutního infarktu myokardu. V terapii se užívá několik základních skupin léčiv – nitráty, betablokátory, blokátory vápníkových kanálů, antiagregancia, antikoagulancia a trombolytika. Zmíněné skupiny léčiv jsou charakterizovány obecně z hlediska mechanizmu účinku, jsou uvedeni jejich jednotliví zástupci registrovaní v ČR včetně firemních názvů a jejich dávkování.

Léčba horečky u dětí

doc. MUDr. Zdeněk Doležel CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(2): 67-69

Práce strukturovanou formou upozorňuje na problematiku horečky v dětském věku, zejména pak z pohledu léčby. Jako symptom provází horečka řadu onemocnění, přitom některá z nich jsou velmi častá, jiné choroby jsou naopak méně frekventní. Zejména v domácích podmínkách vyžaduje léčba horečky respektování některých nezbytných opatření, která je třeba dodržovat. Je optimální, aby febrilního novorozence/kojence/batole vyšetřil vždy dětský lékař, neboť jde o rizikovou skupinu dětí.

Klinická farmacie

Kuriózní případ v posloupnosti diagnózy a léčby idiopatického střevního zánětu

MUDr. Petr Huvar

Prakt. Lékáren. 2007; 3(2): 70-71

Pojem „nespecifické chronické záněty střeva“ zahrnuje různá zánětlivá onemocnění s překrývajícími se klinickými, patologickoanatomickými a epidemiologickými nálezy, ale bez definitivně vyřešené etiologie. V anglické literatuře je dnes velmi často používán termín „inflammatory bowel disease“ IBD. Nejdůležitějšími nozologickými jednotkami je Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. Zánět sliznice je výsledkem kaskády dějů, které vznikly jako reakce na antigen. Pravděpodobné je, že základní chyba vzniká při předkládání antigenu T lymfocytům abnormálně se chovajícími enterocyty. Zatímco za normálních podmínek by byla navozena tolerance,...

Fytoterapie

Přírodní látky v léčbě a prevenci alkoholizmu

Mgr. Jan Martin Ph.D, doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(2): 72-74

Alkoholizmus je jedna z nejzávažnějších a nejrozšířenějších forem závislosti. Jeho terapie je velmi problematická a dlouhodobá. Z posledních výzkumů přírodních léčiv vyplývá, že látky z některých rostlin mohou snižovat dobrovolný příjem alkoholu nebo zmírňovat abstinenční příznaky. Mezi nejperspektivnější přírodní látky s těmito účinky patří deriváty alkaloidu ibogainu, isoflavonoidy puerarin a daidzin a floroglucinový derivát hyperforin.

Pro farmaceutické asistenty

Nespavost

doc. RNDr. Jiřina Spilková CSc, Monika Dvořáková

Prakt. Lékáren. 2007; 3(2): 75-79

Při lehčích formách nespavosti se tradičně využívá několik léčivých rostlin. Jednotlivé drogy nebo čajové směsi slouží k přípravě nálevů, využívají se tekuté extrakty nebo tinktury, časté jsou také přípravky s obsahem standardizovaných extraktů v dávkovaných lékových formách. Uveden je přehled poznatků o obsahových látkách a účincích nejčastěji používaných drog: Valerianae radix, Melissae folium, Lupuli flos, Passiflorae herba, Hyperici herba, Lavandulae flos, Avenae fructus, včetně přehledu vybraných přípravků využívaných při psychovegetativních poruchách různého původu, neklidu, nervozitě, poruchách usínání a při nespavosti.

Osteoartróza a její ovlivnění přírodními látkami používanými v doplňcích stravy (II. část)

PharmDr. Richard Richter CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(2): 80-84

Článek navazuje na obecné informace o osteoartróze podané v minulém čísle časopisu Praktické lékárenství a klade si za cíl shrnout informace o nejčastěji používaných přírodních látkách v doplňcích stravy právě u tohoto onemocnění. Zdroje, klinické zkušenosti, mechanizmy působení a možné indikace jednotlivých látek by společně se základním přehledem složení některých doplňků stravy měly pomoci v efektivní komunikaci s pacientem.

Hygiena dutiny ústní (II. část)

doc. MUDr. Lenka Roubalíková Ph.D

Prakt. Lékáren. 2007; 3(2): 85-87

Článek volně navazuje na práci Hygiena dutiny ústní I., v níž byl vysvětlen význam zubního biofilmu (mikrobiálního zubního povlaku, zubního plaku) při vzniku zubního kazu a parodontopatií a jeho cíleného ostraňování jako conditio sine qua non předcházení těchto onemocnění. Neodmyslitelnou součástí každodenní ústní hygieny moderního člověka jsou zubní pasty popř. ústní vody. Předkládaná práce podává přehled o nejdůležitějších součástech zubních past a ústních vod ve vztahu k prevenci a léčbě zubního kazu a parodontopatií.

Lékárník a internet

Elektronická zdravotní karta v Německu

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2007; 3(2): 88

Jen několik dnů po zveřejnění závazných specifikací pro první německou elektronickou zdravotní kartu (e-kartu) byla v Hamburgu podepsána smlouva zajišťující výrobu karet pro zdravotní pojišťovnu DAK. Ta se tak stala první německou zdravotní pojišťovnou, která učinila tento důležitý krok ve směru k zavedení e-karty. Výrobu karet převzala pro tuto druhou největší zdravotní pojišťovnu firma Giesecke & Devrient. Jak řekl předseda představenstva DAK, sází tato pojišťovna na nové technologie, které budou přinášet jejich pojištěncům nové možnosti a vyšší komfort...

Výzkum pro praxi

Historie a současný stav ve vývoji akcelerantů transdermální permeace na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové - od esterů 6-aminohexanové kyseliny k transkarbamům (I. část)

doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek CSc, doc. RNDr. Pavel Doležal CSc, PharmDr. Kateřina Vávrová PhD

Prakt. Lékáren. 2007; 3(2): 90-92

Problematika akcelerantů transdermální permeace je na UK-FaF řešena od roku 1989. Byl zde vyvinut originální akcelerant nazvaný transkarbam 12 a v současnosti probíhají práce na objasnění jeho mechanizmu účinku. Během 17 let bylo připraveno a na transdermálně akcelerační aktivitu otestováno několik stovek sloučenin různých struktur – analogů transkarbamu – s cílem získat znalosti o vztazích mezi strukturou a účinkem v této skupině urychlovačů transdermálního přenosu. Tento článek se zabývá strukturními obměnami týkajícími se především uhlíkatého skeletu předlohové molekuly.

Společenská rubrika

K významnému životnímu jubileu RNDr. PhMr. Zdeňka Hanzlíčka

RNDr. Pavel Drábek

Prakt. Lékáren. 2007; 3(2): 93-94

Nestor našich farmaceutických historiků se v letošním roce dožil osmdesáti pěti let. O jeho záviděníhodné vitalitě svědčí nejenom neutuchající zájem o veškeré dění ve farmacii, ale také neustávající publikační činnost.

Přednáškový den k 85. výročí RNDr. PhMr. Zdeňka Hanzlíčka

PharmDr. Martina Lisá Ph.D

Prakt. Lékáren. 2007; 3(2): 94

Je to až neuvěřitelné, jak rychle uběhlo pět let od oslavy 80. narozenin RNDr. PhMr. Zdeňka Hanzlíčka a 17. ledna letošního roku se v Lékařském domě v Praze konaly oslavy již jeho pětaosmdesátin. Gratulantů přišlo kolem padesáti a nebyli to jen přátelé a nejbližší spolupracovníci.


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.