Praktické lékárenství, 2007, číslo 3

Slovo úvodem

Tak a teraz trocha vážne

PharmDr. Ján Valjan

Prakt. Lékáren. 2007; 3(3): 99

Vonkajšiemu pozorovateľovi sa môže zdať, že po aplikácii reformy sa slovenským lekárnikom žije ako v bavlnke. Máme kopu peňazí, veď lekární je tu už pomaly toľko ako čínskych obchodov a to je podľa laickej verejnosti znak prosperity. Keď si tento fakt odmyslíme, t.j. nárast počtu lekární v niektorých oblastiach aj o 80 %, tak slovenských lekárnikov trápia hlavne  zdravotné  poisťovne, ktoré dostali veľkú možnosť šikanovania, ba až buzerácie lekárnikov...

Aktuální farmakoterapie

Očkování proti klíšťové encefalitidě

RNDr. Marek Petráš

Prakt. Lékáren. 2007; 3(3): 103-104

Klíšťová encefalitida představuje stále časté nebezpečí, jak dokladují údaje Státního zdravotního ústavu mapující každoroční incidenci, která loni dosáhla svého 25letého maxima. Jako jediné řešení se ukazuje očkování v celoplošném měřítku, neboť stejný problém v sousedním Rakousku vyřešila více než 85% proočkovanost místního obyvatelstva. Pro tento cíl existují dvě vakcíny FSME-Immun a Encepur, které jsou nejen vysoce imunogenní a klinicky účinné, ale i bezpečné a dobře tolerované.

Farmakoterapie revmatoidní artritidy

MUDr. Liliana Šedová

Prakt. Lékáren. 2007; 3(3): 105-107

Nové zkušenosti s dopadem revmatoidní artritidy (RA) na nemocné a terapeutické možnosti získané v posledních 10 letech si vyžádaly změnu v léčebném postupu vůči tomuto chronickému zánětlivému onemocnění. Proto vznikla nová Doporučení České revmatologické společnosti, která zahrnují jak nově dostupné preparáty, tak i návrh nových algoritmů léčby u časné i etablované RA. Předpokladem správné léčby je časná diagnóza, hodnocení aktivity a prognózy a co nejčasnější zahájení agresivní léčby s pravidelným monitorováním účinnosti a bezpečnosti.

Alergická rýma

doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D

Prakt. Lékáren. 2007; 3(3): 108-116

Prevalence alergické rýmy se v posledním desetiletí zvyšuje zvláště v dětské populaci. Její současná klasifikace je založena na hodnocení intenzity a trvání obtíží a jejich vlivu na kvalitu života pacienta. Nosní příznaky u alergické rýmy vznikají působením celé škály mediátorů na různé receptory. Svědění a kýchání jsou vyvolány drážděním zakončení senzorických nervů, hypersekrece reflexně aktivací cholinergních vláken parasympatiku. Zduření sliznice je způsobeno zvýšenou permeabilitou cév, a především zvýšenou náplní kapilár a kapacitních cév v nosní sliznici po ovlivnění H1 a méně i H2 receptorů. Antigen/alergen spouští po průniku povrchovými obrannými...

Klinická farmacie

Konzultační hodiny pro veřejnost v nemocniční lékárně VFN

PharmDr. Dana Syrová

Prakt. Lékáren. 2007; 3(3): 117

Již nějaký čas v naší lékárně oficiálně funguje oddělení klinické farmacie. Vznik tohoto oddělení prosadila naše vedoucí lékárnice PharmDr. H. Rotterová, MBA. Díky jejímu zájmu o klinickou farmacii bylo umožněno, jak bylo napsáno již v některém z minulých čísel, docházet na lůžková oddělení I. interní kliniky zaměřené na léčbu hematologických malignit a věnovat se více této aktivitě. Účast na vizitách je přínosná i pro lékaře, neboť se na nás často obracejí s různými dotazy.

Farmaceutická technologie

Použití dispergační látky při zapracování dehtu do topických hydrofobních a hydrofilních přípravků

PharmDr. Zuzana Chalupová Ph.D, doc. PharmDr. Ruta Masteiková CSc, doc. PharmDr. Miloslava Rabišková CSc, Mgr. Eva Kovářová

Prakt. Lékáren. 2007; 3(3): 123-125

Dehty a z nich připravené dehtové sloučeniny se využívají při léčbě různých kožních onemocnění již mnohá desetiletí, a to zejména pro své protizánětlivé, mírné antiseptické a protisvědivé vlastnosti. Přes řadu nežádoucích účinků a možnosti použití nových léčiv zůstávají dehty stále součástí dermatologických léčebných postupů a jsou obsaženy v hromadně vyráběných i individuálně připravovaných lécích. Zapracování dehtů do topických polotuhých a kapalných přípravků nevede vždy k vytvoření homogenního, stabilního přípravku. Proto jsme se v naší práci zaměřili na zapracování dehtu v běžné 1% koncentraci pomocí vhodné dispergační přísady do hydrofobních...

Inhalační systémy antiastmatik

PharmDr. Pavel Škvor

Prakt. Lékáren. 2007; 3(3): 126-131

Článek přináší přehled aplikačních systémů inhalačních antiastmatik, jejich dělení podle skupenství léčivé látky, historii vývoje a především podrobné popisy jednotlivých aplikačních systémů a postupy správné aplikace pacientem.

Vzdělávání ve farmacii

Další vzdělávání farmaceutů v ČR

doc. RNDr. Jiří Portych CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(3): 139-141

Další vzdělávání farmaceutů v České republice má dlouhodobou tradici. V současné době je ve shodě s ostatními státy Evropské unie a řídí se zákonem č. 95/2004 Sb. Specializační vzdělávání je 4leté (u klinické farmacie 5leté). Farmaceuti se mohou specializovat v 6 oborech, tj. ve veřejném lékárenství, nemocničním lékárenství, klinické farmacii, farmaceutické technologii, radiofarmacích a laboratorních a vyšetřovacích metodách. Po úspěšném složení atestační zkoušky na závěr specializační přípravy obdrží farmaceut diplom. Specializační vzdělávání je z pověření MZ ČR organizováno v současné době IPVZ. Pouze pro vedení lékáren je možné absolvovat doplňující...

Klinická fyziologie

Co je dobré vědět o hořčíku

MUDr. Zdeněk Wilhelm CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(3): 132-138

Hořčík je vedle draslíku nejvýznamnější intracelulární kationt. Ovlivňuje nejenom aktivitu řady buněčných enzymů, ale má i významné funkce ve vztahu k DNA, k integritě buňky, k procesům řízeného a programového zániku buňky. Předložený článek si všímá nejenom fyziologie a metabolizmu tohoto iontu, ale i z toho plynoucích výstupů pro klinickou praxi – symptomatologie deficitů tohoto kationu v organizmu, výživových doporučení, možných interakcí.

Pro farmaceutické asistenty

Rizika opalování a možnosti ochrany kůže před zářením

MUDr. Milena Jirásková CSc, Ing. Lubor Jirásek CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(3): 142-145

Lidský organizmus a zvláště kůže je vystavována vlivu slunečního záření, zejména v pásmu UV. Záření může na kůži působit jak krátkodobě, tak i po opakovaném působení nežádoucí změny. Prevencí vzniku těchto negativních změn je kromě snížení expozice slunečnímu a arteficiálnímu záření též částečně ochrana šatem a zejména aplikace odpovídajících slunečních filtrů, jejichž vývoji se v posledních letech věnuje zvýšená pozornost. Vhodný výběr takových filtrů vyžaduje znalost jejich vlastností a nežádoucích účinků. Tento článek se snaží uvést některé z těchto informací.

Sociální farmacie

Zdravotnické systémy a léková politika ve vybraných postkomunistických zemích

MUDr. Michal Prokeš

Prakt. Lékáren. 2007; 3(3): 118-122

Ve všech zemích bývalého tzv. východního bloku byl počátkem 50. let zaveden systém státního zdravotnictví podle sovětského vzoru. Zdraví člověka bylo považováno za obecný statek. Lékař rozhodoval o léčbě a pacient musel být pouze pasivním konzumentem takové péče, jaká mu byla předepsána. Není divu, že po pádu komunistických režimů lidé usilovali též o změnu zdravotnického systému tak, aby získali určitý podíl na rozhodování o tom, jak budou léčeni a kdo je bude léčit. Na druhé straně lékaři toužili po takovém systému, který by lépe odměňoval jejich erudici a iniciativu při hledání optimální léčby pacientů. Obě strany usilovaly o reformu, přičemž hledaly...

Odborné akce

8. beskydský slet lékárníků, Frýdlant nad Ostravicí - Malenovice, 21. 4. 2007

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2007; 3(3): 146

Rok uplynul jako voda v potocích stékajících z beskydských strání a lékárníci se znovu, již po osmé, slétli, aby vyslechli trochu poučení a zažili špetku pobavení, popili dobrého vínka či Radegastova piva a druhý den udělali i něco pro svá méně či více netrénovaná těla. Místem konání byl již počtvrté Hotel Petr Bezruč na úpatí Lysé hory. Před konáním sletu panovaly jisté obavy, protože se k 1. dubnu změnil personál a ten předchozí byl již zkušený v tom, jak obsloužit nemalý dav lékárníků. Obavy se až na malé výjimky ukázaly lichými a po stránce organizace občerstvení, uspořádání sálu, ozvučení a firemních prezentací vše dopadlo dobře. 21. dubna 2007...


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.