Praktické lékárenství, 2007, číslo 4

Slovo úvodem

Stane se hanácká metropole místem pravidelného setkávání lékárníků?

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2007; 3(4): 151-152

Olomouc možná začíná být pro lékárníky městem symbolickým. Zdá se, že se jí farmaceuti budou snažit nahradit to, že v roce 1969 prohrála v konkurenci s Hradcem Králové a nebyla tak zvolena místem vysokého učení vzdělávajícího budoucí lékárníky. Hanácká metropole je sídlem společnosti Solen, která nejen že vydává řadu lékařských periodik, mezi nimiž je již třetím rokem zastoupen i časopis Praktické lékárenství, ale pořádá i několik kongresů pro lékaře nejrůznějších profesí.

Aktuální farmakoterapie

Intoxikace alkoholem a kocovina

MUDr. Karel Nešpor CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(4): 156-158

Práce shrnuje příznaky kocoviny a mechanizmus, jakým k nim dochází. Při léčbě kocoviny je třeba doplnit šetrným způsobem tekutiny, minerály a glycidy. Vhodné mohou být i vitaminy skupiny B. Naopak je třeba se vyhnout dalšímu alkoholu, benzodiazepinům, černé kávě a nesteroidním antirevmatikům (ta zvyšují riziko krvácení do trávicí trubice a toxicitu alkoholu pro játra). U těžších intoxikací alkoholem a v případě, že došlo k úrazu hlavy nebo jiným zdravotním komplikacím, je třeba vyhledat lékařskou pomoc. Naltrexon může patrně poněkud zmírnit účinky alkoholu a pomoci závislým na alkoholu zastavit recidivu. Situaci, kdy zákazník žádá v lékárně lék proti...

Očkování před cestou do zahraničí

RNDr. Marek Petráš

Prakt. Lékáren. 2007; 3(4): 160-165

Před každou cestou do zahraničí je vhodné zvážit možná rizika infekčních onemocnění a případnou ochranu očkováním. I když vůči všem rizikovým nákazám, se kterými je možné se v zahraničí setkat, neexistuje očkování, i tak je z čeho vybírat a je třeba si vybírat, protože kompletní očkování by mohlo převyšovat plánované cestovní výlohy a mohlo by se tak stát finanční komplikací všech cestovatelů. Navíc všechna dostupná očkování nebývají zpravidla pro cestovatele nezbytně nutná.

Léčba kůže a sliznice při infekci virem herpes simplex

MUDr. Radek Litvik, MUDr. Yvetta Vantuchová

Prakt. Lékáren. 2007; 3(4): 167-170

Herpes simplex virus (HSV) je dvojvláknový DNA virus patřící do čeledi herpetických virů, které dokáží přetrvávat v latentním stadiu v senzorických nervových gangliích. Vznik primární infekce je dán přímým kontaktem s aktivními kožními projevy herpetické infekce nebo sekrety infikovaných jedinců. Po inokulaci a minimální lokální replikaci se virus dostává podél senzorických nervových vláken do senzorických nervových ganglií (latentní stadium), ze kterých se po replikaci herpetické virové partikule dostávají podél senzorických nervových vláken zpět do kůže a sliznic. Latentní stadium může trvat měsíce až roky, aktivace HSV se děje podněty jako je oslunění,...

Klinická farmacie

Jak léčit migrénu u pacientky s ischemickou chorobou srdeční a anginu pectoris u pacientky s migrénou?

MUDr. František Kulič

Prakt. Lékáren. 2007; 3(4): 171-172

V následujícím příspěvku je popsána léčba pacientky trpící migrenózními záchvaty a stenokardiemi.

Pacienti s migrenózními bolestmi hlavy v lékárně

Mgr. Josef Malý

Prakt. Lékáren. 2007; 3(4): 173-174

Záchvatovité bolesti hlavy trápí v naších zemích cca 1 milion lidí, správnou léčbu má však podle odborných lékařů neurologů každý dvacátý pacient. Migréna postihuje přibližně 18 procent ženské a 5 procent mužské populace. Popisujeme případy pacientů, které byly zaznamenány farmaceutem při dispenzaci v lékárně. K jednotlivým případům připojujeme komentář s návrhy řešení.

Fytoterapie

Pohanka obecná a její terapeutické využití

doc. PharmDr. Lenka Tůmová CSc, doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(4): 190

Důležitým zdrojem flavonoidu rutinu, který se používá k léčbě hemoragií, alergií, hemoroidů, křečových žil či hypertenze je rostlina Pohanka obecná (Fagopyrum esculentum). Je i zdrojem selenu, vícenenasycených mastných kyselin, cholinu a dalších látek působících příznivě na lidský organizmus.

Farmaceutická technologie

Močovina - vlastnosti, použití a praktické zapracování do topických polotuhých základů

PharmDr. Zbyněk Sklenář Ph.D

Prakt. Lékáren. 2007; 3(4): 177-180

Močovina se řadí mezi často předepisovaná léčiva v zevní dermatologické terapii individuálně připravovaných léčivých přípravků (IPLP). Jedná se však o látku relativně málo stabilní. Pro přípravky, které ji obsahují, je třeba zajistit vyhovující pH a vystříhat se některým inkompatibilitám. Rovněž správné galenické zpracování závisí na koncentraci močoviny a povaze základu, do kterého má být zapracována. Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s vlastnostmi močoviny, jejím základním použitím v dermatologické praxi, možnostmi zapracování do polotuhých základů nejčastěji používaných v magistraliter receptuře (Synderman, Cutilan, Ambiderman, neoaquasorbový...

Orálně dispergovatelné tablety

doc. PharmDr. Miloslava Rabišková CSc, PharmDr. et Mgr. David Vetchý Ph.D

Prakt. Lékáren. 2007; 3(4): 181-183

Tablety jsou nejužívanější lékovou formou, k jejich oblibě u pacientů i zdravotnického personálu přispívají některé jejich vlastnosti jako např. vysoký aplikační komfort, účelné balení usnadňující uchovávání a přenosnost, dobrá biologická dostupnost léčiva, vysoká přesnost dávkování a dlouhodobá stabilita. Určitou nevýhodou je, že nástup účinku je ve srovnání s perorálními roztoky, suspenzemi nebo emulzemi poněkud opožděn, léčivo se stává biologicky dostupným až po rozpadu tablety na primární částice a jejich rozpuštění. Aplikace malým dětem a seniorům s potížemi při polykání není bezproblémová. Řešení posledně zmíněného problému nabízejí orálně dispergovatelné...

Klinická fyziologie

Co je dobré vědět o vápníku

MUDr. Zdeněk Wilhelm CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(4): 184-189

Vápník je nejhojněji zastoupený kationt v lidském organizmu. Přestože je z 99 % vázán v kosti, zbylé procento vápníku je významným prvkem v řadě fyziologických funkcí, včetně regulačních a signálních. Metabolizmus vápníku je přitom ovlivněn řadou faktorů, jejichž znalost je velmi významná nejenom z hlediska prevence řady onemocnění, ale i z hlediska účinné pomoci těm, kteří jsou již na některé onemocnění, spojené přímo či nepřímo s metabolizmem vápníku, léčeni.

Pro farmaceutické asistenty

Aftózní zánět dutiny ústní - recidivující afty

doc. MUDr. Ivo Dřízhal CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(4): 191-194

Postižení sliznice dutiny ústní jsou poměrně častá. Mají nejrůznější etiologii a rozdílnou prognózu. Mezi nejčastější záněty dutiny ústní patří recidivující afty. Postihují asi 20 % obyvatelstva. Etiologie vzniku aft není objasněna. Nejde o přenosnou chorobu, pacienty ani neohrožuje na životě. Léčba je převážně lokální, zaměřená na odstranění bolestivosti aft. Afty se dělí na afty velké (stomatitis aphtosa major) a afty malé (stomatitis aphtosa minor). Postihuje mladé jedince i dospělé osoby. Diagnózu by měl ověřit zubní lékař, aby afty nebyly zaměněny za jinou, někdy i závažnou chorobu.

Nemocniční lékárenství

Klinická farmacie v regionální nemocnici (II. část)

Mgr. Zuzana Vašířová

Prakt. Lékáren. 2007; 3(4): 175-176

Klinický farmaceut v regionální nemocnici může své znalosti uplatnit v mnoha oblastech: v rámci konzultační místnosti v lékárně pro veřejnost komunikuje s pacienty o jejich problémech, provádí konzultace pro odbornou veřejnost, pracuje na jednotlivých odděleních v nemocnici, kde se podílí na tom, aby léčba pacienta byla co nejefektivnější, účinná a bezpečná, dohlíží nad správností nejen uchovávání léčiv, ale i nad správným podáním a aplikací léčiva pacientovi, spolupracuje při aktualizaci pozitivních listů nemocnice a v mnoha dalších činnostech.


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.