Praktické lékárenství, 2008, číslo 1

Slovo úvodem

prof. RNDr. Luděk Jahodář CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(1): 3

Vážené kolegyně, vážení kolegové, od roku 1994 jsem byl mnohokrát požádán o úvodní slovo do časopisů, ročenek a zpravodajů v souvislosti s nástupem nového roku. Moje novoroční hodnocení a přání farmaceutické obci se vždy nesla v naději pozitivního vývoje ve prospěch naší profese. Bohužel dnes musím konstatovat, že vývoj věcí mě příliš neposiluje ve víře, že současná společnost nás dobrovolně pochopí jako potřebné a prospěšné pro její existenci. Nerad bych, aby se za pár let ze mě stal pouhý laudator temporis acti. Dovolte mi, abych několika větami navázal na úvodník dr. Grodzy (Praktické lékárenství č. 6) a vyzval Vás k jednotě profesních zájmů, vzájemné...

Aktuální farmakoterapie

Mechanizmy účinku některých frekventně používaných léčiv v gastroenterologii a jejich terapeutická hodnota

Petr Dítě

Prakt. Lékáren. 2008; 4(1): 6-8

Znalost mechanizmu účinku jednotlivých lékových skupin v gastroenterologii je zásadní z důvodu správné indikace léků, prevence možných lékových interakcí a obecně vedlejších nežádoucích účinků. Tato oblast je neobyčejně složitou právě v gastroenterologii, kde je rozsáhlé spektrum používaných léčiv. Toto konstatování dokumentuje předložené sdělení, uvádějící charakteristiku v gastroenterologii snad nejvíce užívaných léků, mezi které patří blokátory protonové pumpy, které jsou léčivy pro oblast gastroenterologie léčivy selektivními. Oproti tomu léčiva z oblasti biologické terapie jsou léčiva se širokým uplatněním i mimo gastroenterologii, jejichž...

Ochrana očkováním proti virovým hepatitidám

RNDr. Marek Petráš

Prakt. Lékáren. 2008; 4(1): 9-14

Dnes běžně používané vakcíny proti virové hepatitidě typu A a typu B přispěly k prevenci těchto onemocnění. I tak tyto vakcíny mají své limity v účinnosti a imunogenitě, proto je vhodné individuálně posoudit spolehlivost těchto očkování.

Thalidomid - „novodobý comeback“

MUDr. Miloš Jeseňák PhD, MUDr. Zuzana Lietavová, MUDr. Alena Szökeová, MUDr. Peter Lietava, MUDr. Ivana Plameňová, MUDr. Miloš Mráz, Mgr. Eva Babušíková PhD, prof. MUDr. Ján Buchanec DrSc, prof. MUDr. Peter Bánovčin CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(1): 15-20

Thalidomid (THD) sa v posledných rokoch dostáva do liečebných schém viacerých ochorení, predovšetkým onkologických a zápalových, ktoré neodpovedajú na štandardnú liečbu. Medzi charakteristické vlastnosti THD patrí imunomodulačný, antiinflamatórny, antireumatický, antiangiogénny, antitumorózny a virostatický účinok. Hlavným mechanizmom účinku je inhibícia TNF-α, úprava nerovnováhy v cytokínovej sieti, stimulácia TH2 buniek pri súčasnej inhibícii TH1, zvýšenie cytotoxicity NK buniek a zmena v profile adhezívnych a komunikačných molekúl na povrchu buniek (krvné elementy, endotel, nádorové bunky). Prvou chorobou, u ktorej bol THD úspešne použitý bola...

Klinická farmacie

Problematika potenciálních lékových interakcí v kardiologii očima farmaceuta při výdeji léčiv

MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, Mgr. Josef Malý, doc. RNDr. Jiří Vlček CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(1): 21-23

Kardiovaskulární choroby svou incidencí, závažností orgánových postižení a důsledky pro zdravotní stav obyvatelstva představují jeden z nejvíce diskutovaných problémů naší populace. Naneštěstí pouze výjimečně postačuje k terapeutickému efektu jedno konkrétní léčivo, mnohem častěji je jich třeba dvou a více. S rostoucím počtem užívaných léčiv potom stoupá incidence lékových interakcí, které jsou spolu s nežádoucími účinky léčiv dosud podceňovaným zdrojem nemocnosti populace.

Fytoterapie

Valerianae radix - možné interakce s ostatními léky

doc. PharmDr. Lenka Tůmová CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(1): 24-25

Článek se zabývá terapeutickými účinky Valerianae radix, zejména jeho hypnotickou a sedativní aktivitou. Současně upozorňuje na možné interakce s léčivy ze skupiny neuroleptik, hypnotik, anxiolytik, antidepresiv, antiepileptik, myorelaxancií, antihistaminik a alkoholu.

Farmaceutická technologie

Lipidy v technologii léčivých a kosmetických přípravků

PharmDr. Zuzana Chalupová Ph.D, doc. PharmDr. Ruta Masteiková CSc, doc. Kristina Ramanauskienė Ph.D, Zenona Kalvėnienė Ph.D

Prakt. Lékáren. 2008; 4(1): 26-29

S lipidy jako pomocnými látkami se setkáváme v technologii výroby léků a kosmetik v širokém měřítku. Buď se jedná o konstitutivní pomocné látky nebo látky stabilizující disperzní systémy a látkové složení přípravků. Pomocné látky s funkcí konstitutivní, tj. vehikula, jsou látky nebo směsi látek, které vytvářejí, konstituují strukturu a formu přípravku, přizpůsobují přípravek tvarem, konzistencí, fyzikálními, chemickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi místu aplikace nebo aplikační cestě. Umožňují technologické přetvoření léčiva v galenický přípravek a lék, umožňují podání, jakož i působení léčiva, popř. působení léčiva záměrně regulují. Látky konstitutivní...

Pro farmaceutické asistenty

Klinické poznámky k problematice parodontitidy

doc. MUDr. Ivo Dřízhal CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(1): 30-34

Chrup je nejvíce ohrožován dvěma chorobami – zubním kazem a parodontitidou, obecně nepřesně označovanou jako parodontóza. Dle studií porovnávajících důvod extrakcí se opakovaně prokázalo, že obě choroby v podmínkách střední Evropy mají roli podobnou, jsou příčinnou extrakcí zubů každá přibližně v 50 %, jiné příčiny (úraz, neprořezané zuby a další) jsou důvodem extrakcí v zanedbatelném procentu případů.

Informace

11. kongres nemocničních lékárníků v Brně

PharmDr. Marek Lžičař

Prakt. Lékáren. 2008; 4(1): 44

Letošní kongres probíhal v prostorách brněnského Výstaviště o víkendu 16.–18. listopadu 2007 za účasti více než 470 nemocničních lékárníků a farmaceutických asistentů z celé republiky. Kongres pořádala Sekce nemocničních lékárníků ČFS ve spolupráci s Českou asociací sester. Hlavním tématem byla biologická léčba, perspektivní směr v léčbě mnoha onemocnění.

Nové trendy v oblasti výživy a doplňků stravy

Prakt. Lékáren. 2008; 4(1): 45

Pod stejným názvem probíhal dvoudenní vzdělávací kongres pro farmaceuty, lékárníky a laboranty, který pro ně 9.–10. 11. 2007 připravili organizátoři z partnerských firem a společností (Pharma Nord, Fromin, Asociace medicíny proti stárnutí, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR). Byla to první akce nového vzdělávacího programu Pharma Nord Academy, což je dlouhodobý program pro vzdělávání lékařů a lékárníků v oblasti preventivní medicíny, výživy a doplňků stravy. Účast na kongresu a navazujících seminářích byla pro odborníky bodovaná, stala se tak součástí systému vzdělávání odborného personálu v lékárnách. Ukázalo se, že tento typ vzdělávání...

Z historie

Zapomenuté lékové formy a galenické přípravky (IV. část)

RNDr. Pavel Drábek

Prakt. Lékáren. 2008; 4(1): 37-40

Čtvrtá část uvádí pevné lékové formy a přípravky k vnitřnímu podání. Ty měly většinou specifický tvar, který usnadňoval přijetí léku. Mnohé z nich se používaly ještě v první polovině dvacátého století, než je vytlačily továrně vyráběné tablety a dražé. Protože od dob arabské medicíny převládala snaha podávat léky s příjemnou chutí, byl často jejich součástí med nebo cukr.

Komentář

Thalidomidová historie: dilemata a poučení

prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina DrSc, Mgr. Martin Kuneš

Prakt. Lékáren. 2008; 4(1): 41-42

Thalidomidem vyvolané výzkumné vlny a jejich aplikační důsledky jsou klasickým potvrzením jedné z dialektických pouček o vědeckých pokrocích a jednotě jejich protikladů. Výzva redakční rady k okomentování soudobé terapeutické renesance thalidomidu a někdejší jím navozené malformační aféry je tedy příležitostí pro principiálnější zobecnění nejen z aspektů terapeutických, ale i farmakologicko-analytických a toxikologických.

Společenská rubrika

Jubileum doc. RNDr. Jiřího Hartla, CSc.

doc. PharmDr. Martin Doležal Ph.D

Prakt. Lékáren. 2008; 4(1): 43

Jeden z nejdéle „sloužících“ učitelů­ Farmaceutické fakulty v Hradci Králové doc. RNDr. Jiří Hartl, CSc. oslaví 26. března významné životní jubileum. Narodil se v roce 1938 v Lulči, okres Vyškov...


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.