Praktické lékárenství, 2008, číslo 4

Slovo úvodem

II. kongres praktického lékárenství se vydařil

PdarmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2008; 4(4): 151-152

Po příznivé zkušenosti s prvním ročníkem se organizátoři – společnost Solen z Olomouce, rozhodli zopakovat odborný kongres pro praktikující lékárníky, kteří jsou pravidelně oslovováni časopisem Praktické lékárenství. Časopis má téměř 2 500 abonentů a to, že více než 400 z nich v polovině května vyrazilo ze všech koutů republiky směrem na Olomouc, je, myslím, velkým úspěchem a zadostiučiněním pro pořadatele. Je to samozřejmě i závazek udělat program, výstavky, doprovodný program, stravování, ubytování, kongresové materiály takové, aby byli účastníci spokojeni a rádi se do hanácké metropole vraceli. Ambicí je totiž pořádat kongres každoročně...

Aktuální farmakoterapie

Diabetes mellitus - současná farmakoterapie

MUDr. František Musil Ph.D

Prakt. Lékáren. 2008; 4(4): 156-159

Diabetes mellitus je skupinou etiopatogeneticky heterogenních onemocnění, jejichž základním rysem je hyperglykemie. U diabetu 1. typu je přítomen absolutní deficit inzulinu způsobený autoimunitním zánětem, který postihuje B-buňky pankreatu. V léčbě diabetu 1. typu se snažíme co nejtěsněji napodobit fyziologickou sekreci inzulinu (bazál – bolus) pomocí intenzifikovaného inzulinového režimu nebo inzulinové pumpy. U diabetu 2. typu je vedle inzulinové rezistence pravidelně přítomna také porucha sekrece inzulinu s relativním deficitem inzulinu. Při léčbě diabetu 2. typu je třeba opakovaně hodnotit vzájemný poměr inzulinové rezistence a poruchy sekrece...

Přehled současných moderních betablokátorů v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc., FESC

Prakt. Lékáren. 2008; 4(4): 162-165

Je podán přehled farmakologických vlastností betablokátorů, jejich rozdělení a hlavní indikace v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Na závěr jsou zmíněny nežádoucí účinky a kontraindikace.

Farmakologie nespavosti

MUDr. Miroslav Moráň

Prakt. Lékáren. 2008; 4(4): 166-171

V krátkém přehledu jsou uvedeny základní charakteristiky nespavosti, jejich možné příčiny, stručný přehled léčebných možností, podrobněji jsou rozvedeny možnosti farmakologie nespavosti, její rozdělení podle typů insomnie z různých pohledů.

Psychofarmaka v léčbě schizofrenie

MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů Ph.D

Prakt. Lékáren. 2008; 4(4): 172-176

Schizofrenie je závažné psychické onemocnění se začátkem v mladém věku. V léčbě schizofrenie jsou rozhodující antipsychotika. V posledních letech jsou častěji užívána antipsychotika II. generace pro jejich lepší snášenlivost při zachovaném antipsychotickém efektu. Léčba antipsychotiky je dlouhodobá, proto je důležitý správný výběr typu a dávky preparátu a dostatečná edukace pacienta pro zlepšení spolupráce.

Klinická farmacie

Pacient užívající cinnarizin v lékárně

MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, Mgr. Josef Malý, doc. RNDr. Jiří Vlček CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(4): 177-179

Onemocnění tepenného cévního řečiště se rozhodující měrou podílejí na celkové mortalitě. Ve více než 90 % případů jsou způsobena aterosklerotickým procesem nebo nasedající trombózou, jejichž následkem dochází k omezení krevního přítoku do tkání periferně od místa postižení. Mnohem vzácnější je výskyt vaskulitid, aneuryzmat, embolií, traumatu či útlaku přívodné tepny. Nejčastěji postiženými tepnami jsou koronární arterie, hrudní aorta, arteria poplitea, vnitřní karotické arterie a tepny cerebrálního Willisova okruhu. Cinnarizin našel své místo v terapii poruch prokrvení končetin a centrálního nervového systému.

Fytoterapie

Měsíček lékařský - významné lokální antiflogistikum

PharmDr. Marie Kašparová Ph.D

Prakt. Lékáren. 2008; 4(4): 191-192

Mezi významná rostlinná antiflogistika patří Calendulae flos. Řada odborných studií prokázala, že nejdůležitějšími protizánětlivými látkami této drogy jsou pentacyklické triterpendiolové estery. Nejúčinnější je především faradiolmonoester, jehož obsah by mohl sloužit jako vhodný parametr pro hodnocení kvality přípravků s obsahem měsíčku lékařského.

Expektorancia přírodního původu I.

Ing. Kateřina Macáková

Prakt. Lékáren. 2008; 4(4): 193-194

Expektorancia přírodního původu lze dělit dle farmakodynamiky jejich účinnosti do několika skupin. Jednou z těchto skupin jsou siličné drogy, které působí na epitel dýchacích cest, kde vyvolávají vydatnější sekreci hlenu, a také zrychlují pohyb řasinek, což vede k lepšímu uvolňování sekretů. Tyto látky také působí dezinfekčně na zanícenou sliznici. Jednou z běžně používaných siličných drog u nás je nať mateřídoušky (Serpylli herba). V jiných zemích jsou však používány i jiné druhy mateřídoušek. Další skupinou expektorancií přírodního původu jsou mimo jiné drogy slizové. Tyto drogy působí spíše antitusicky (tlumí kašel). Slizy svými hydrofilními vlastnostmi...

Farmaceutická technologie

Antioxidancia

prof. RNDr. Luděk Beneš DrSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(4): 183-185

Antioxidancia jsou všeobecně látky, zabraňující oxidaci jiné sloučeniny tím, že se samy oxidují. V reakci s reaktivními toxickými metabolity kyslíku vytváří relativně stabilní a netoxické produkty a současně mohou zabránit oxidaci některé z cílových molekul. Antioxidační látka by neměla spouštět další radikálové reakce, při nichž se tvoří řetězovitě další produkty charakteru volných radikálů nebo šířeji nazvaných reaktivních forem kyslíku. Zabrzděním těchto procesů se zabrání iniciaci stavů, vedoucích k vývoji řady nemocí.

Perorální formy s řízeným uvolňováním léčiv

doc. PharmDr. Miloslava Rabišková CSc, PharmDr. Vítězslava Fričová

Prakt. Lékáren. 2008; 4(4): 186-190

Lékové formy s řízeným uvolňováním a účinkem léčiva se stále častěji objevují v současné farmakoterapii. Důvodem jsou jejich četné výhody ve srovnání s formami klasickými, např. snížená frekvence dávkování léku, redukce výkyvů plazmatické hladiny léčiva, menší výskyt nežádoucích účinků a s tím související zlepšená compliance pacienta. Protože perorální aplikace představuje nejčastější cestu podání, byly první lékové formy s prodlouženým a později také řízeným uvolňováním léčivé látky určeny pro perorální užití. Článek naznačuje možnosti řízeného uvolňování léčiv, představuje nejčastější perorální lékové formy umožňující prodloužený a zpožděný účinek...

Pro farmaceutické asistenty

Inkontinence moči a jednorázové absorpční pomůcky

Nataša Sochorová

Prakt. Lékáren. 2008; 4(4): 180-182

Inkontinence moči je definována podle Mezinárodní společnosti pro inkontinenci (ICS) jako jakýkoliv nedobrovolný únik moči. Vyskytuje se u žen i mužů, u dětí, dospělých i ve stáří.

Informace

Série seminářů „nová legislativa“ programu PACE oslovila i lékaře

Jiří Hořčica

Prakt. Lékáren. 2008; 4(4): 197

Praha, 30. května 2008 – Více než 600 lékařů se zúčastnilo série odborných seminářů na téma „Nová léková legislativa pro lékaře“, kterou v dubnu a květnu pokračoval kontinuální vzdělávací program lékárníků a lékařů PACE 2010.

Společenská rubrika

K nedožitým narozeninám prof. RNDr. PhMr. Milana Chalabaly, DrSc., Dr.h.c.

doc. PharmDr. Miloslava Rabišková CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(4): 195

V září letošního roku vzpomeneme nedožitých 80. narozenin prof. RNDr. PhMr. Milana Chalabaly, DrSc. Narodil se 21. 9. 1928 v Nemoticích, okres Vyškov. Studium farmacie absolvoval na Masarykově univerzitě v Brně, kde také získal v roce 1960 titul kandidáta věd. Po zrušení brněnské farmaceutické fakulty působil na jediné celostátní Farmaceutické fakultě v Bratislavě až do roku 2000. Zastával zde funkci proděkana (1960–1962, 1990–1993), děkana (1964–1966) a vedoucího Katedry galenické farmacie. Myšlenku obnovy farmaceutického studia v Brně i připravenost tehdejší Vysoké školy veterinární v Brně při její realizaci uvítal, stal se členem...

Odešel jeden z průkopníků moderního českého lékárenství

doc. PhDr. Karel Král CSc, doc. RNDr. Jozef Kolář CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(4): 196

Profesor Smečka se narodil 9. ledna 1928 v Brně. Po ukončení středoškolského studia v roce 1947 na klasickém gymnáziu v Brně se rozhodl studovat farmacii. Tak jako všichni studenti musel ještě podle starého studijního systému nejprve absolvovat dvouletou aspirantskou praxi v lékárně U zlatého orla v Přerově. Aspirantské období ukončil závěrečnou tyrocinální zkouškou v roce 1949 u olomouckého grémia lékárníků.


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.