Praktické lékárenství, 2008, číslo 5

Slovo úvodem

Skutečně „okurková“ sezóna?

Mgr. Stanislav Havlíček

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 203

Letošní září je, téměř jako každý rok, charakteristické snahou nacpat do diářů všechny resty z prázdninových měsíců. Ne, že by se o prázdninách nic nedělo…

Aktuální farmakoterapie

Přehled současných inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu

prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc., FESC, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc., FESC

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5):

Je podán přehled farmakologických vlastností inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE I), jejich rozdělení a hlavní indikace v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Na závěr jsou zmíněny nežádoucí účinky a kontraindikace.

Přehled současných inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu

prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc., FESC, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc., FESC

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 211-214

Je podán přehled farmakologických vlastností inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE I), jejich rozdělení a hlavní indikace v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Na závěr jsou zmíněny nežádoucí účinky a kontraindikace.

Alergeny přírodního původu - rostliny čeledi Euphorbiaceae

doc. PharmDr. Lenka Tůmová CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 215-218

Díky obsahu latexu se rostliny čeledi Euphorbiaceae (pryšcovité) řadí k významným alergenům. Nejpočetnější alergie jsou zaznamenávány u zdravotnických pracovníků používající latexové rukavice, významné jsou však i alergie vzniklé na základě kontaktu s různými druhy pryšců a ricinovými semeny.

Chřipka u dětí a mladistvých

doc. MUDr. Zdeněk Doležel CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 219-222

Chřipka je i u dětí častá, obvykle však není její průběh komplikovaný. V populaci děti představují vysoký potencionální zdroj pro šíření této infekce mezi staršími osobami nebo mezi jedinci chronicky nemocnými. Ve většině případů chřipky u dětí postačuje důsledná symptomatická léčba k úplnému uzdravení. Možným novým preventivním opatřením u chřipky je vakcinace.

Péče o pacienty s vlasovou patologií

MUDr. Ivana Vejrová

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 223-225

S chorobami vlasů a kůže vlasaté části hlavy se v praxi setkáváme poměrně často. Nejedná se o onemocnění, která by přímo ohrožovala život pacientů, jsou však pacienty vnímána velmi citlivě a zejména dlouhodobá hrubší patologie v této oblasti může mít devastující psychický a sociální dopad na život některých z nich.

Revmatoidní artritida - Jak může pacientovi pomoci lékárník?

MUDr. Liliana Šedová

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 226-229

Revmatoidní artritida je nejčastější zánětlivé revmatické onemocnění s různorodým průběhem od mírného tzv. „self-limited“, až po trvale progredující destruktivní polyartritidu invalidizující postiženého a zkracující jeho život. K zabránění těžkého průběhu je proto nutná včasná diagnóza a brzké zahájení správné léčby. Tato léčba je komplexní a používá medikamenty z několika skupin, jejichž kombinace napomáhá rychlému potlačení zánětlivé aktivity, ale může také vést k řadě nežádoucích účinků. V průběhu nemoci se pacient setkává s různými orgánovými projevy a komplikacemi, které neumí včas rozpoznat ani hodnotit jejich závažnost. Identifikace...

Spolehlivá ochrana po očkování proti papillomavirovým nákazám

RNDr. Marek Petráš

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 230-234

Již v roce 2006 byla u nás k tomuto očkování používaná čtyřvalentní vakcína Silgard (v některých zemích s názvem Gardasil). O rok později byla na našem trhu nabídnuta i bivalentní vakcína Cervarix. V současnosti máme v České republice k dispozici obě dvě celosvětově dostupné komerční vakcíny určené k prevenci papillomavirových nákaz.Konkurenční prostředí vyvolává mnoho diskutabilních pohledů na obě vakcíny a vyzdvihují se jejich jednotlivé přednosti. Cílem tohoto článku je shrnout poznatky zaměřené na účinnost tohoto očkování a případně vyvrátit či potvrdit některé sporné otázky.

Medicamenta nova

INVEGA - paliperidon ER tablety s prodlouženým uvolňováním

MUDr. Ivan Tůma CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 206-210

Paliperidon tablety s pozvolným uvolňováním je nové antipsycho­tikum registrované v indikaci léčby schizofrenie. Paliperidon – 9 hydroxyrisperidon je aktivním metabolitem antipsychotika druhé generace risperidonu. Tableta připravená v OROS (osmotic controlled-release oral delivery system) technologii zajišťuje pozvolné uvolňování aktivní látky v průběhu pasáže tablety gastrointestinálním traktem. Tableta proto nesmí být půlena nebo rozkousnuta. OROS forma zajišťuje relativně stabilní plazmatickou hladinu léku. Dlouhý poločas vylučování umožňuje jednoduché dávkování jednou denně v ranní dávce. Klinický efekt srovnatelný s mateřskou molekulou...

Fytoterapie

Expektorancia přírodního původu - díl druhý

PharmDr. Jana Karlíčková Ph.D

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 238-240

Lípa malolistá i velkolistá (Tilia cordata a T. platyphyllos) a břečťan popínavý (Hedera helix) a z nich získané drogy patří pro své expektorační účinky mezi stále více používané prostředky k léčbě respiračních infekcí. Článek shrnuje široké použití drog z lípy ve fytoterapii. U břečťanu byl prokázán v testech na potkanech protizánětlivý účinek saponinového extraktu i konkrétních saponinů a v in vitro studiích jejich antioxidační aktivita, v neposlední řadě také antimutagenní efekt -hederinu.

Farmaceutická technologie

Mukoadhezivní tablety

PharmDr. Milan Kuna

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 242-245

Mukoadheze je interakce, při které dochází k přilnutí dvou povrchů, z nichž jedním je mukózní membrána. Tento jev je možné ve farmacii využít pro lokální zvýšení koncentrace uvolněného léčiva, prodloužení uvolňování léčiva nebo pro usnadnění transportu léčiv typu proteinů či oligonukleotidů do systémové cirkulace. Mukoadhezivní látky jsou obvykle hydrofilní makromolekuly s velkým množstvím funkčních skupin, které mohou vytvářet vodíkové vazby. Mukoadhezivní vazba se vytváří ve dvou stupních. Nejdříve dochází ke kontaktu povrchů a jejich zvlhčení, poté se vytváří a stabilizuje adhezivní interakce. Adhezivní vazba je odbourána rozpadem lékové formy její...

Úskalí individuální přípravy léčivých přípravků v lékárnách - vybrané příklady I.

PharmDr. Zbyněk Sklenář Ph.D

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 247-250

Při individuální přípravě léčivých přípravků podle lékařského předpisu můžeme nezřídka narazit na větší či menší problémy. Často jim lze předejít optimálním postupem přípravy, jindy však, při nevhodné kombinaci předepsaných látek, pokud by léčivý přípravek nesplňoval požadavky jakosti, účinnosti a bezpečnosti, je nutný zásah do kvantitativního, někdy i kvalitativního složení účinných či pomocných látek, případně je zapotřebí přidat další látky pomocné, nebo některé z předpisu eliminovat či pozměnit. Příklady třinácti receptur prezentovaných v tomto příspěvku pochází z lékárenské praxe, možné způsoby úpravy jsou prakticky vyzkoušené a ověřené. U každého...

Pro farmaceutické asistenty

Vitaminy rozpustné v tucích

prof. MUDr. Milan Bayer CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 235-237

Článek shrnuje současné poznatky o vitaminech rozpustných v tucích. Uvádí jejich zdroje, význam pro lidský organizmus, příčiny a projevy jejich nedostatku i případného předávkování, k němuž (na rozdíl od vitaminů rozpustných ve vodě) může dojít.

Nemocniční lékárenství

Konzultační servis pro pacienty v lékárně FTNsP

PharmDr. Alena Linhartová

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 251-252

Předložený text rekapituluje uplynulých 7 let, po kterých lékárna Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou (FTNsP) poskytuje systematický konzultační servis ambulantním pacientům.

Lékárník a internet

Google Health vstupuje do virtuálního světa

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 253

Již dříve plánoval, podle zpráv amerických médií, vyhledávač Google vstup do virtuálního zdravotního byznysu. Na internetu bylo možné od podzimu minulého roku najít první neoficiální ukázky prototypu Google Health. I Google přišel s plánem vytvořit virtuální dokumentaci pacienta.

Z historie

Český průmysl farmaceutický v letech 1945-1949

RNDr. Pavel Drábek

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 254-256

Článek pojednává o průběhu znárodňování českého farmaceutického průmyslu, které probíhalo ve dvou etapách. V říjnu 1945 byly znárodněny největší farmaceutické továrny. Z nich byl v r. 1946 vytvořen základ národního podniku Spofa. Druhá vlna znárodňování proběhla v únoru 1948. Při ní byla znárodněna zbylá výroba a velkodistribuce léčiv. Konečnou právní úpravu provedl zákon o výrobě a distribuci léčiv z prosince 1949. Původní sortiment léčivých přípravků byl postupně snížen asi na jednu desetinu.

Kvíz

Kvíz č. 6

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5):

1| Polysacharidové vakcíny vůči meningokokovým nákazám skupiny A a C zajistí spolehlivou ochranu především u:

Kvíz č. 5

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 257

1| Vůči jakým genotypově odlišným papillomavirovým nákazám chrání obě komerční vakcíny? a) HPV typ 6 a 11 b) HPV typ 6, 11, 16 a 18 c) HPV typ 16 a 18 d) HPV typ 11 a 18

Klinické studie - výtah

Fytoterapie funkční dyspepsie: přehled klinických důkazů pro rostlinný přípravek STW 5

W. Rösch, T. Liebregts, K.-J. Gundermann, B. Vinson, G. Holtmann

Prakt. Lékáren. 2008; 4(5): 258-262

Funkční gastrointestinální onemocnění typu funkční (nebo neulcerózní) dyspepsie je charakterizováno širokým spektrem symptomů lokalizovaných v horní oblasti břicha bez příčiny zjistitelné rutinními diagnostickými prostředky. V současnosti se věří, že porušená funkce střev hraje v manifestaci těchto onemocnění klíčovou úlohu (včetně abnormalit jako jsou poruchy motility typu postprandiální relaxace fundu, vyprazdňování žaludku a narušené viscerální senzorické funkce). Patofyziologie, která je podkladem, není stále plně objasněna. Dostupná data nicméně naznačují, že k manifestaci symptomů může přispět řada faktorů. Tyto faktory zahrnují environmentální...


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.