Praktické lékárenství, 2008, číslo 6

Slovo úvodem

XXIV. lékárnické dny v Litomyšli aneb Ve Smetanově domě jsme se cítili jako doma

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2008; 4(6): 267

Při putování prstem po mapě a surfování po kulturních zařízeních na internetu zhruba před rokem s přehledem vyhrála Litomyšl. Zpětně mohu dnes potvrdit s celkem čistým svědomím, že volba byla správná. Dokonce, když jsem oslovil místní lékárny elektronickou poštou, přihlásila se hned milá kolegyně Lenka Šafářová, která je odbornou zástupkyní v Lékárně Na Špitálku v Litomyšli. A bylo skoro vyhráno. Samozřejmě bylo nutné sehnat dostatek financí od sponzorů, což se nám rovněž zdařilo. Dík patří především firmě Phoenix, která nám vychází vstříc již po léta jako generální či briliantový sponzor a Zentivě zosobněné kolegyní Hankou Chromkovou. Letos nám velmi...

Aktuální farmakoterapie

Tradiční nebo konjugované vakcíny proti meningokokovým nákazám?

TRADITIONAL OR CONJUGATED VACCINES AGAINST MENINGOCOCCAL INFECTIONS?

RNDr. Marek Petráš

Prakt. Lékáren. 2008; 4(6): 276-280

Dnes jsou k očkování proti meningokokovým nákazám k dispozici nejen původní polysacharidové vakcíny, ale i nové konjugované vakcíny. Protože oba typy vakcín mají své místo na trhu, vzniká otázka, kdy a kterou vakcínu použít. Důležitým hlediskem výběru vakcíny je požadovaná spolehlivost získané ochrany po daném očkování, která závisí především na věku očkované osoby.

Přehled farmakoterapie zánětlivých revmatických onemocnění

PHARMACOTHERAPY OF INFLAMMATORY RHEUMATIC DISEASE

MUDr. Radka Svobodová

Prakt. Lékáren. 2008; 4(6): 282-285

Článek má za cíl stručně a přehledně popsat možnosti léčby zánětlivých revmatických onemocnění a upozornit na nejčastější nežádoucí účinky používaných léčiv. V současné době jsou k léčbě těchto onemocnění používány jak tzv. chorobu modifikující léky, tak léky biologické. Nedílnou součástí farmakoterapie jsou ale i nesteroidní antirevmatika, analgetika a glukokortikoidy. Nasadit správnou kombinaci léků, která by byla nejvýhodnější pro konkrétního pacienta, není vždy jednoduché, vzhledem k časté polymorbiditě nemocných.

Farmakoterapie demencí

PHARMACOTHERAPY OF DEMENTIAS

doc. MUDr. Roman Jirák CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(6): 286-290

Jsou uvedeny současné farmakoterapeutické postupy, užívané v terapii Alzheimerovy choroby jako nejčastější demence vůbec a příbuzných demencí. Založeny na důkazech jsou pouze 2 postupy: použití inhibitorů acetylcholinesteráz a memantinu. Ostatní postupy mají spíše doplňkový význam. Jsou uvedeny i nové postupy, v současné době ověřované, z nichž některé se pravděpodobně dostanou do klinického užití. Přehled je věnován tzv. kognitivní farmakoterapii, nikoli farmakoterapii, která se používá u poruch chování, emotivity, spánku, které doprovázejí syndrom demence. Současná farmakoterapie neumožňuje Alzheimerovu chorobu a příbuzné demence vyléčit, není...

Biologická terapeutika - bioléčiva

BIOLOGICAL THERAPEUTICS - BIOTHERAPEUTICS

prof. RNDr. Luděk Beneš DrSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(6): 292-297

Biologická terapeutika (bioléčiva) jsou léčiva nebo potenciální léčiva získaná jinou, než klasickou cestou syntetické chemie nebo izolací látek, chemických entit, z rostlinného (biologického) materiálu. Biologická terapeutika jsou léčiva získaná většinou rekombinantní technikou: terapeutické monoklonální protilátky, vakcíny nového typu, terapeutické proteiny nebo i léčiva kombinovaná, obvykle tvořená složkou řídící, terapeutickou a nosičem různého typu. Bioléčiva jsou někdy definována jako léčiva, která nejsou malými molekulami (small molecules), nazývanými převážně jako chemická léčiva.

Medicamenta nova

Ranibizumab (Lucentis) - nový lék k léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace

RANIBIZUMAB (LUCENTIS) - A NEW AGENT TO TREAT THE WET FORM OF AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION

MUDr. Petr Kolář Ph.D

Prakt. Lékáren. 2008; 4(6): 271-274

Ranibizumab (Lucentis®, Novartis) je rekombinantní humanizovaný fragment monoklonární protilátky proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru. Je podáván formou nitrooční injekce do prostoru sklivce. Jeho aplikace je indikována v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace. Je produkován v buňkách Escherichia coli pomocí rekombinantní DNA technologie.

Pro farmaceutické asistenty

„Červené oko“ - diagnostika a léčba v terénu

MUDr. Jaroslav Karhan

Prakt. Lékáren. 2008; 4(6): 302-305

Nabídka volně prodejných očních kapek u nás v poslední době prudce vzrostla. Na lékárníky se dnes často obracejí pacienti bez předchozího lékařského vyšetření s žádostí o radu a o dopo­ručení nějakého přípravku na jejich oční potíže. Postižené oči bývají více nebo méně červené. Oční lékař v článku rozebírá základní příčiny, jež mohou k patologickému stavu „červeného oka“ vést. Definuje přesně stavy, při kterých je nezbytné pacien­ta odeslat na oční vyšetření. Dává jednoduché praktické rady, jak „v terénu“ postupovat, aby pravděpodobnost správně doporučeného volně prodejného přípravku byla co nejvyšší. Tedy, aby se pacient spokojeně...

Sladidla používaná ve farmacii a potravinářství; 1. Přírodní sladidla

doc. PharmDr. Martin Doležal Ph.D

Prakt. Lékáren. 2008; 4(6): 306-309

Článek podává přehled náhradních sladidlech přírodního původu používaných ve farmacii i běžném životě. Věnuje pozornost novým přírodním nízkoenergetickým sladidlům zejména ze skupiny sacharidů a proteinů.

Z historie

Druvet - Družstvo zvěrolékařů

ASSOCIATION OF VETERINARIANS (DRUVET)

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová

Prakt. Lékáren. 2008; 4(6): 298-300

Družstvo zvěrolékařů vzniklo v roce 1920. Jeho prvotním účelem byla podpora literární činnosti zvěrolékařské, převzetí a vydávání časopisu Zvěrolékařský obzor a zprostředkování společného nákupu léčiv a zdravotnických prostředků pro účely veterinářů. Od roku 1937 vyrábělo Družstvo vlastní léčiva a stalo se jedním z nejvýznamnějších výrobců a distributorů veterinárních léčiv v Československé republice. Družstvo se věnovalo i činnosti publikační. V roce 1948 bylo Družstvo znárodněno, veškeré jeho aktivity skončily v roce 1951.


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.