Praktické lékárenství, 2009, číslo 1

Slovo úvodem

Bude rok 2009 pro lékárníky přívětivý ?

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2009; 5(1): 3

Aktuální farmakoterapie

Karcinom tlustého střeva a konečníku

Cancer of the colon and rectum

MUDr. Jiří Tomášek

Prakt. Lékáren. 2009; 5(1): 6-9

Česká republika je celosvětově na špici žebříčku incidence kolorektálního karcinomu. Každý rok je v ČR zhoubný nádor tlustého střeva zjištěn asi u 5 500 osob, karcinom konečníku je nově diagnostikován u 2 500 pacientů. Časná stádia onemocnění jsou vyléčitelná jednoduchými výkony chirurgicky nebo endoskopicky, v případě pokročilého onemocnění má v rámci multimodální terapie nezastupitelné místo protinádorová chemoterapie a léčba biologická. V tomto článku jsou uvedeny základní informace o používaných cytostaticích a přípravcích biologické léčby.

Nutriční podpora formou sippingu

Nutrition support with sipping

doc. MUDr. Miroslav Tomíška CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(1): 10-15

Perorální nutriční supplementy jsou kompletní směsi makronutrientů a mikronutrientů, které jsou dnes dostupné většinou v tekuté formě k okamžitému použití. Většina autorů shodně potvrzuje, že v době onemocnění tyto přípravky signifikantně zvyšují příjem energie a živin nad rámec samotné dietní rady, aniž by docházelo k potlačení příjmu stravy. Metaanalýzy řady randomizovaných studií u různých skupin nemocných poskytují silné doklady o efektu této formy nutriční podpory v podobě snížení výskytu komplikací, zkrácení doby hospitalizace a v mnoha případech i snížení mortality. Důkazy jsou nejsilnější pro akutní onemocnění, u starších pacientů, podvyživených nemocných...

Spánek a vybrané poruchy spánku a bdění

Sleep and selected sleep-wake disorders

PharmDr. Kateřina Vašutová

Prakt. Lékáren. 2009; 5(1): 17-20

Spánek je nedílnou součástí lidského života. Ve spánku strávíme téměř 1/3 našeho života. Mnoha pokusy na zvířatech bylo prokázáno, že spánková deprivace vede k celkovému zhoršení všech funkcí organizmu, klesá jeho výkonnost a schopnost učit se, objevují se neurologické potíže. Spánek velmi citlivě reaguje na fyziologické nebo patologické změny v organizmu. K fyziologickým změnám lze zařadit především těhotenství a stáří. K patologickým změnám v organizmu ovlivňujícím spánek patří celá řada duševních, neurologických a somatických onemocnění (např. deprese, astma bronchiale, epilepsie, Alzheimerova nemoc). V lékárnách a v ordinacích praktických...

Konzervativní léčba glaukomu

Conservative treatment of glaucoma

MUDr. Petr Mlčák

Prakt. Lékáren. 2009; 5(1): 22-25

Glaukom je chronická progresivní irreverzibilní neuropatie zrakového nervu. Léčbu glaukomu dělíme na konzervativní, laserovou a chirurgickou. Základem konzervativní léčby je pravidelná každodenní instilace očních kapek s obsahem antiglaukomatik. V konzervativní léčbě glaukomu se uplatňují prostaglandinová analoga a prostamid, β-blokátory, inhibitory karboanhydrázy, α2-sympatomimetika, parasympatomimetika, jejich fixní kombinace a hyperosmotické látky. Hlavním cílem léčby glaukomu je zachování adekvátních zrakových funkcí při minimálním ovlivnění kvality života našich pacientů.

Pomocná farmaka při odvykání kouření

Pharmaceutical smoking cessation aids

MUDr. Katarína Turanská

Prakt. Lékáren. 2009; 5(1): 26-28

Závislost na tabáku je rozšířená nemoc, následkem které onemocní a umírá ročně několik milionů lidí na světě. Jedná se o klasickou drogovou závislost, kde návykovou látkou je nikotin. Pokud je nikotin organismu odepřen, dochází k výskytu abstinenčních příznaků, které postiženého nutí sáhnout po cigaretě. Kontrola tabáku je záležitostí komplexní, nejen medicínskou, ale i společenskou. V článku jsou shrnuty možnosti současné medicíny ve farmakologické léčbě závislosti na tabáku. Medikamentozně lze ovlivnit závislost fyzickou, a to zmírněním intenzity abstinenčních příznaků.

Fytoterapie

Echinacea - možné interakce s ostatními léky

Echinacea - possible interactions with other drugs

doc. PharmDr. Lenka Tůmová CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(1): 41-42

Přípravky s extrakty rostlin rodu Echinacea jsou velice oblíbené, jsou užívány zejména k léčbě a profylaxi virových a bakteriálních infekcí respiračního traktu a jako imunostimulans. Jejich použití může vyvolat alergické reakce či může docházet k ovlivnění izoenzymu CYP 3A4, odpovědného za metabolizmus léčiv. Dlouhodobé užívání přípravků s obsahem třapatky může vést i k poškození jater.

Pro farmaceutické asistenty

Sladidla používaná ve farmacii a potravinářství. 2. Syntetická sladidla

doc. PharmDr. Martin Doležal Ph.D

Prakt. Lékáren. 2009; 5(1): 29-31

Článek podává přehled o sladidlech syntetického původu používaných ve farmacii i v běžném životě. Přináší informace o prověřených nekalorických sladidlech, jako jsou sacharin, cyklamát a aspartam. Upozorňuje i na novější sladidla acesulfam, alitam, neotam, či sukralosu, které se v současnosti etablují jako významná nekalorická sladidla, vhodná zejména pro diabetiky.

Doplňky stravy v graviditě

MUDr. Daniela Kotrbová

Prakt. Lékáren. 2009; 5(1): 32-35

V článku je stručně pojednáno o důležitosti správné výživy v graviditě a významu jednotlivých vitaminů a vybraných minerálů pro těhotné ženy. Schématicky objasňuje jejich zdroje a jejich obsah ve stručném výběru dostupných multivitaminových preparátů na našem trhu.

Vitaminové přípravky

PharmDr. Klára Sochorová

Prakt. Lékáren. 2009; 5(1): 36-40

Vitaminy jsou látky nezbytné pro normální fungování lidského organizmu. V posledních letech byla detailně popsána jejich role v jednotlivých metabolických i regulačních pochodech. Vitaminy také zasahují do mnoha procesů, které chrání tělo před narušením rovnováhy a rozvojem nemocí. V tomto článku jsou shrnuty dosud známé poznatky o možnosti použití vitaminů při řešení některých zdravotních problémů a o jejich užívání jako prevence před některými onemocněními.

Lékárník a internet

E-karta - nesmyslná, drahá a nebezpečná ?

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2009; 5(1): 43

Kritika elektronické zdravotní karty (e-karty) ze strany lékařů a lékárníků dále narůstá: v mnoha německých lékařských ordinacích jsou vystaveny seznamy, na nichž pacienti mohou svým podpisem vyjádřit nesouhlas s jejím zavedením.

Společenská rubrika

prof. RNDr. PhMr. Antonín Jindra, DrSc., významný vysokoškolský pedagog a zakladatel xenobiochemie (1914-1986)

prof. RNDr. Ludmila Kameníková DrSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(1): 44-45

Kvíz

Autodidaktický test č. 1/2009

Prakt. Lékáren. 2009; 5(1): 46


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.