Praktické lékárenství, 2009, číslo 2

Slovo úvodem

Populismus - cui prodest ?

doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(2): 51

Aktuální farmakoterapie

Problematika péče o dětskou pokožku

Paediatric skin care

MUDr. Renáta Kolářová, doc. MUDr. Peter Koliba CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(2): 59-63

Stavba dětské kůže se mění s věkem dítěte, každé období má svá specifika, a proto i péče o tělesný povrch u dětí vyžaduje individuální přístup, který zohledňuje každé období věku dítěte. Komplexní léčba kožních onemocnění u dětí spadá do péče specialisty – dětského dermatologa. Cílem článku je objasnit důležité skutečnosti, týkající se výjimečnosti dětské pokožky a poukázat na ošetřování nejběžnějších dermatoz, se kterými se v dětském věku můžeme setkat.

Záněty dolních močových cest, uroinfekce v graviditě a při laktaci

Lower urinary tract infections, urinary tract infections in pregnancy and lactation

MUDr. Michaela Matoušková, doc. MUDr. Tomáš Hanuš CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(2): 64-69

Močové a respirační infekce významným způsobem ovlivňují preskripci antimikrobiálních přípravků a zpětnovazebně vedou k rozvoji bakteriální rezistence. Ve většině rozvinutých zemí jsou uroinfekce druhou nejčastější infekční chorobou. Empirická i cílená antimikrobiální léčba ovlivňuje výši nákladů, ale i možný vznik a léčbu komplikací. Neadekvátně léčená nebo neléčená infekce má zřejmou tendenci k prolongovanému či chronickému průběhu. To podporují i snahy o samoléčení na podkladě reklamy. Kromě vyšších nákladů na diagnostiku i léčbu vedou k chronicitě onemocnění. Významně pak mění kvalitu života postiženého i jeho rodiny. S vysokou incidencí se...

Léčba nespavosti

Pharmacology of insomnia

PharmDr. Kateřina Vašutová

Prakt. Lékáren. 2009; 5(2): 70-75

Problémy se spánkem postihují téměř polovinu populace ve vyspělých zemích. Léčba těchto obtíží není jednoduchá a vyžaduje komplexní přístup k jednotlivým pacientům. Kromě farmakoterapie jsou velmi důležitá režimová opatření spočívající v dodržování zásad spánkové hygieny a psychoterapie. Lékárníci tvoří první z článků zdravotnického systému, který se dostává do kontaktu s těmito pacienty. Je proto nezbytné, aby byli farmaceuti velmi dobře obeznámeni nejen s léčbou nespavosti, ale i s možnými příčinami jejího vzniku a na základě svých odborných znalostí byli schopni pacientovi doporučit vhodný postup při léčbě a řešení nespavosti.

Biologická léčba revmatických chorob

Biological therapy of rheumatic diseases

MUDr. Jiří Štolfa

Prakt. Lékáren. 2009; 5(2): 76-82

Neúčinnost „chorobu modifikujících“ farmak u části pacientů se zánětlivými artropatiemi a nepřesvědčivé výsledky studií sledujících radiologickou progresi urychlily snahu o vývoj nových, účinnějších farmak s cílem ovlivnit nejen klinickou aktivitu, ale i radiologickou progresi. Vývoj těchto nových farmak vychází ze znalostí klíčové role T- a B-lymfocytů a cytokinů produkovaných aktivovanými imunokompetentními buňkami v patogenezi zánětlivých artropatií. Mezi nejvýznamnější cytokiny patří faktor nekrotizující tumory (TNFα- „tumor necrosis factor α“), interleukin-1 (IL-1) a interleukin-6 (IL-6). Tyto poznatky vedly...

Medicamenta nova

Rosuvastatin

Rosuvastatin

doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D, prof. MUDr. Richard Češka, CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(2): 55-58

Rosuvastatin je nejnovějším zástupcem skupiny statinů, který byl uveden na náš trh. Z dostupných statinů nejvíce snižuje LDL-cholesterol – v maximální dávce má mírně vyšší účinek než dosud nejúčinnější atorvastatin; ve srovnání s ostatními statiny také podstatně více zvyšuje HDL-cholesterol. Z hlediska bezpečnosti léčby je významné, že rosuvastatin není metabolizován pomocí cytochromu P-450 a má tudíž menší riziko lékových interakcí. Účinnost i bezpečnost rosuvastatinu již také byla ověřena několika klinickými studiemi, které prokázaly regresi aterosklerózy i snížení rizika kardiovaskulárních příhod. Hlavní využití rosuvastatin zřejmě najde...

Klinická farmacie

Příprava parenterální výživy AIO pro pediatrii a neonatologii

Preparation of AIO parenteral nutrition for paediatrics and neonatology

PharmDr. Michal Janů, doc. PharmDr. Ruta Masteiková CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(2): 83-86

Příprava parenterální výživy pro neonatologii a pediatrii respektuje obecně závazná pravidla a normativy v oblasti aseptické přípravy léčiv a jakosti, bezpečnosti a účinnosti parenterálního systému AIO. Článek dokumentuje řadu odlišností v jednotlivých nutričních složkách, nárocích na přípravu, sledování kompatibility jednotlivých nutrientů a stability takto multikomponentní soustavy s akcentem na kvalitu tukové emulze. Pro farmaceuta tato oblast představuje jedinečnou možnost uplatnění jak při přípravě, tak v multioborovém nutričním týmu už jenom z důvodu nenahraditelnosti magistraliter přípravy tohoto typu parenterální výživy.

Fytoterapie

Inhibice α-amylázy a α-glukosidázy přírodními látkami

Inhibition of α-amylase and α-glucosidase with natural substances

Mgr. Jan Martin Ph.D, doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(2): 92-95

Lidská výživa se skládá ze tří základních složek: sacharidů, lipidů a proteinů. Sacharidy přitom tvoří až 60 % a většina z tohoto množství je přijímána ve formě škrobů. Trávicí systém štěpí tento polysacharid pomocí enzymů – amyláz a glukozidáz – až na glukózu, která je základním zdrojem energie pro živočišné buňky. Inhibicí amyláz a glukosidáz se snižuje biologická dostupnost glukózy a dochází k redukci postprandiální hyperglykemie (zvýšené množství glukózy v krvi po jídle). Tyto inhibitory mohou hrát významnou úlohu při diagnostice a léčbě cukrovky a obezity. Látky s tímto účinkem se vyskytují i v některých rostlinách a v poslední...

Pro farmaceutické asistenty

Umělá mléčná kojenecká výživa

Artificial milk nutrition of infants

MUDr. Pavel Frühauf CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(2): 88-90

Umělá mléčná výživa kojence – současný stav.

Lékárník a internet

655 milionů EUR pro německou e-kartu

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2009; 5(2): 101

Na rok 2009 si zdravotní pojišťovny v Německu připravily k dispozici dalších 655 mil. EUR na zavedení elektronické zdravotní karty (e-karty). V této částce jsou zahrnuty náklady na jejich výdej pojištěncům, pořízení fotografií, stejně jako vybavení lékařů, nemocnic a lékáren kartovými terminály. Z toho je 85 mil. EUR stanoveno jen pro provozní společnost gematik, která za zavedení e-karty zodpovídá.

Informace

Zákaz cizího vlastnictví lékáren potvrzen

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2009; 5(2): 99-100

Yves Bot, generální státní zástupce EU, potvrdil zákaz cizího vlastnictví lékáren. Koncem loňského roku podal před Evropským soudním dvorem (ESD) své konečné návrhy k předloženému řízení Správního soudu Saarbrücken. Praví se v něm, že generální státní zástupce EU nevidí v pevně nastavených omezeních žádné porušení proti obecnému právu, protože považuje za oprávněné omezení volnosti vzniku provozoven s cílem ochrany zdraví.

Z historie

Historie parenterální výživy

PharmDr. Michal Janů, doc. PharmDr. Ruta Masteiková CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(2): 97-98

Podávání parenterálních léčiv je historicky nastartováno objevem krevního oběhu v roce 1628, o necelých třicet let později již začínají pokusy s vlastní parenterální aplikací rozličných roztoků. Od počátku minulého století se postupně rozvíjelo parenterální podávání léčiv, elektrolytů a glukozy. V průběhu šedesátých let minulého století jsou již popisovány první racionální experimenty s intravenózní výživou, v sedmdesátých letech sledujeme první komerční parenterální přípravky aminokyselin a tukových emulzí. Ve stejném období se světově rozvíjí koncepce parenterální výživy, včetně domácí. V dalších letech dochází k optimalizaci a technologickému...

Společenská rubrika

K životnímu jubileu prof. PhMr. RNDr. Karla Paláta, CSc.

Prakt. Lékáren. 2009; 5(2): 102

Kvíz

Autodidaktický test 2/2009

Prakt. Lékáren. 2009; 5(2): 96


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.