Praktické lékárenství, 2009, číslo 3

Slovo úvodem

Slovo úvodem

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2009; 5(3): 107

Aktuální farmakoterapie

Nová doporučení pro léčbu arteriální hypertenze

New recommendations for the treatment of arterial hypertension

MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Prakt. Lékáren. 2009; 5(3): 114-117

Farmakologická léčba arteriální hypertenze prodělala v posledních desetiletích významný vývoj. Nová doporučení pro léčbu arteriální hypertenze definují několik kategorií hypertenze podle hodnot krevního tlaku a cílové hodnoty krevního tlaku pro terapii. Výběr farmakoterapie hypertenze se řídí nejenom úrovní krevního tlaku, ale i přítomností přidružených onemocnění, stupněm poškození cílových orgánů a celkovým kardiovaskulárním rizikem. Účinnost antihypertenzní farmakoterapie na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu je dána především efektem na snížení krevního tlaku. Účinné snížení krevního tlaku zajišťují tato antihypertenziva: thiazidová diuretika, betablokátory,...

Chirurgická léčba glaukomu

Glaucoma surgery

MUDr. Petr Mlčák, MUDr. Marta Karhanová, FEBO, MUDr. Klára Marešová Ph.D

Prakt. Lékáren. 2009; 5(3): 118-123

Chirurgickou léčbu glaukomu můžeme rozdělit na léčbu laserovou, mikrochirurgickou a cyklodestruktivní. Hlavním cílem chirurgické léčby glaukomu je snížení nitroočního tlaku, který je nejdůležitějším a v současné době jediným ovlivnitelným rizikovým faktorem pro vznik a progresi glaukomu. Chirurgickou léčbu glaukomu indikujeme, jestliže konzervativní léčbou nebylo dosaženo cílového nitroočního tlaku, při progresi změn v zorném poli, nálezu na terči zrakového nervu nebo při objektivním průkazu progresivní ztráty nervových vláken sítnice, dále při nesnášenlivosti lokální terapie a nespolupráci pacienta.

Jizvy a jejich léčba

Treatment of scars

MUDr. Kateřina Klauzová, MBA

Prakt. Lékáren. 2009; 5(3): 124-129

Řada publikací byla napsána o ovlivnění vzhledu jizev, nicméně není stále jasně definován terapeutický protokol. Článek shrnuje možnosti ovlivnění jednotlivých typů jizev.

Farmakoterapie chronické bolesti

Pharmacotherapy of chronic pain

MUDr. Petr Ševčík, Ph.D, MUDr. Hana Vacovská, MUDr. Vladimír Rohan, MUDr. Jiří Polívka CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(3): 130-134

Účinná léčba chronické bolesti může výrazně zlepšit kvalitu života. V článku je uveden krátký přehled mechanizmů jejího vzniku a možností farmakologické léčby. Nesteroidní antirevmatika (NSA) jsou základem léčby mnoha příčin bolesti. Mohou však způsobovat krvácení do žaludku. Inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX-2) mají riziko krvácení menší než neselektivní inhibitory COX, nemusí však být účinnější. Terapeutický pokus s různými NSA může identifikovat příslušný lék, který je u daného nemocného nejúčinnější. I když se lékaři často brání předepisování opioidů pro chronickou bolest, je použití těchto léků při jasném určení cílů a důsledném sledování průběhu...

Prostředky k ochraně kůže před UV zářením

Means of skin protection against UV rays

doc. MUDr. Karel Ettler CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(3): 135-138

V přehledu jsou charakterizovány akutní a chronické účinky UV záření na lidskou kůži. Jsou zmíněny přirozené faktory ochrany, které ve svém komplexu dotvářejí fototyp jedince. Ve fotoprotekci kůže se uplatní ochrana oděvem a ochranné prostředky nanášené na kůži – sunscreeny. Dle obsahu filtru se rozlišují na chemické a fyzikální. Jsou zde popsány i podmínky, za kterých je vhodné je používat, včetně prostředků po opalování. Stručně je zmíněna i systémová fotoprotekce.

Medicamenta nova

Aliskiren - přímý inhibitor reninu

Aliskiren - direct renin inhibitor

Mgr. Vladimíra Vojtová, MUDr. Ilona Vinklerová, doc. MUDr. Karel Urbánek Ph.D

Prakt. Lékáren. 2009; 5(3): 111-112

Aliskiren je perorálně podávané antihypertenzivum, jehož mechanizmus účinku spočívá v přímé inhibici reninu. V dávkách 150–300 mg jednou denně prokázal účinnost v léčbě hypertenze a renoprotektivní účinky. Je velmi dobře snášen, nejčastějším nežádoucím účinkem je průjem. Nebyly u něj zjištěny žádné významné lékové interakce. K definitivnímu zařazení mezi běžně používaná antihypertenziva jen zatím chybí údaje o jeho vlivu na morbiditu a mortalitu.

Fytoterapie

Borůvka černá (Vaccinium myrtillus L.)

Bilberry (Vaccinium myrtillus L.)

PharmDr. Marie Kašparová Ph.D

Prakt. Lékáren. 2009; 5(3): 143-145

Plod borůvky černé patří mezi nejzdravější potraviny, které pomáhají v prevenci a někdy i při léčbě určitých onemocnění. Všechny rostlinné části borůvky černé jsou potenciálními zdroji významných fenolických látek s rozmanitými biologickými účinky.

Farmaceutická technologie

Úskalí individuální přípravy léčivých přípravků v lékárnách - vybrané příklady II.

Pitfalls of individual preparation of medicinal drugs in pharmacies - selected examples II.

PharmDr. Zbyněk Sklenář Ph.D

Prakt. Lékáren. 2009; 5(3): 139-142

Příspěvek je pokračováním článku Úskalí individuální přípravy léčivých přípravků v lékárnách – vybrané příklady I. Dvanáct prezentovaných receptur pochází opět z lékárenské praxe, možné způsoby přípravy jsou prakticky vyzkoušené a ověřené. U každého předpisu je popsán doporučený postup přípravy, možný problém či případná inkompatibilita jsou vysvětleny a následně je navržena úprava. U většiny příkladů postačí při přípravě zvolit vhodný technologický postup, případně přidat vhodnou pomocnou látku, netřeba větších zásahů ze strany farmaceuta. Závěrečný dvanáctý předpis je vybrán záměrně jako příklad hrubé polypragmazie, který naopak vyžaduje důrazný...

Farmaceutický průmysl

Contipro Group Holding

Lenka Krausová

Prakt. Lékáren. 2009; 5(3): 147

Lékárník a internet

Data o pacientech jako sdílené soubory

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2009; 5(3): 149

Ve Spojených státech jsou zřejmě závažné bezpečnostní nedostatky při správě digitálních lékařských záznamů v nemocnicích. Desetitisíce citlivých údajů měly částečně padnout do rukou komerčních obchodníků s daty. Tyto informace pocházejí z výzkumu Centra pro digitální strategie na Dartmouth College v americkém státě New Hampshire.

Google Health začal spolupracovat s IBM

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2009; 5(3): 149

Americká společnost IBM poskytuje pro online zdravotní služby Google Health nový software, který umožňuje přenést data získaná z lékařských přístrojů v reálném čase do Google digitální pacientské dokumentace. Podle IBM nabídne uživatelům možnost, například online nahrát hodnoty jejich krevního tlaku nebo jejich hladiny glukózy v krvi přímo do své zdravotnické dokumentace, aby tyto byly k dispozici online lékařům a nemocnicím.

Informace

Jubilejní 10. Beskydský slet se vydařil

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2009; 5(3): 148

Společenská rubrika

Významné životní jubileum prof. RNDr. Evy Kvasničkové, CSc.

prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(3): 150

Kvíz

Test 3/2009

Prakt. Lékáren. 2009; 5(3): 146


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.