Praktické lékárenství, 2009, číslo 6

Slovo úvodem

Hrdý člen důvěryhodné profese

Mgr. Stanislav Havlíček

Prakt. Lékáren. 2009; 5(6): 259

-

Aktuální farmakoterapie

Terapie funkčního onemocnění GIT - dráždivého tračníku

Therapy for functional gastrointestinal disorders - Irritable bowel syndrome - IBS

MUDr.Jitka Prokešová

Prakt. Lékáren. 2009; 5(6): 266-268

Pacienti trpící funkčními poruchami GIT jsou častými návštěvníky ordinací praktických lékařů i specialistů gastroenterologů. V populaci se odhaduje výskyt u 15–20 % adolescentů a dospělých, s vyšší prevalencí u žen. V případě IBS si pacienti opakovaně stěžují na změny charakteru stolic, často se nedaří vystopovat žádnou zřejmou souvislost. Vyšetřování musí být pečlivé, protože nelze pominout možnost odhalení závažného organického onemocnění. Terapie těchto onemocnění je multikomponentní. Zahrnuje jak přístup nefarmakologický (změny dietetických a režimových opatření), tak i medikamentózní. Spolupráce pacienta a lékaře je velice náročná,...

Paliativní medicína pro lékárníky

Palliative medicine for pharmacists

MUDr.Ladislav Kabelka, Ph.D., MUDr.Ondřej Sláma, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2009; 5(6): 270-273

Paliativní medicína je aktivní komplexní péče poskytovaná nevyléčitelně nemocným v pokročilém nebo konečném stadiu choroby (mnohdy na úrovni intenzivní péče, vždy s nutností multidisciplinárního přístupu). Základem paliativního přístupu je holistický model nemoci, součásti životní dráhy člověka, se svými rozměry biologickými, psychologickými, sociálními i spirituálními. Paliativní medicína považuje všechny tyto oblasti z pohledu významu za rovnocenné a akceptuje názor nemocného a jeho relevantních blízkých na to, která z oblastí má být řešena prioritně. Léčebné postupy tedy odpovídají stadiu a charakteru onemocnění, měly by reagovat na preference...

Farmakoterapie dyslipidemií

Pharmacotherapy of dyslipidemia

MUDr.Michal Vrablík, Ph.D., MUDr.Michaela Šnejdrlová

Prakt. Lékáren. 2009; 5(6): 275-278

Farmakoterapie dyslipidemií je základem prevence kardiovaskulárních komplikací u rizikových nemocných. Nejlépe dokumentovanými hypolipidemiky jsou statiny, které jsou užívány v monoterapii a tvoří i základ kombinací. Fibráty, ezetimib, pryskyřice a (zatím v České republice stále nedostupný) niacin jsou dalšími možnostmi léčby dyslipidemie. Komplexní intervence všech abnormalit lipidového metabolizmu i s využitím kombinace hypolipidemik je novým směrem ve snaze dále snižovat výskyt aterotrombotických komplikací.

Současné možnosti léčby kožních a slizničních mykóz

Current therapy of skin and mucosal mycoses

doc.RNDr.Vladimír Buchta, CSc., doc.MUDr.Radovan Slezák, CSc., doc.MUDr.Jiří Špaček, Ph.D., MUDr.Marie Košťálová, Ph.D., Mgr.Marcela Vejsová, doc.PharmDr.Martin Doležal, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2009; 5(6): 279-288

Infekce kůže a slizničních povrchů patří k nejčastěji se vyskytujícím onemocněním vyvolaným parazitickými houbami, zvláště pokud jde o dermatofytózy, onychomykózy a vulvovaginální kandidózu. Terapie těchto mykotických infekcí vychází z etiologického agens, rozsahu postižení a celkové dispozice pacienta. V případě lokálních infekcí je k dispozici široká škála antifungálních preparátů, zejména ze skupiny azolových antimykotik, které zaručují vysoké procento úspěšnosti léčby. Pokud mykóza zasahuje rozsáhlejší plochy nebo hrozí průnik do hlubších tkání nebo krevního řečiště, doporučuje se podávání systémových antifungálních preparátů. Postavení...

Medicamenta nova

Rivaroxaban v prevenci tromboembolizmu po velkých ortopedických operacích

Rivaroxaban in prevention of tromboembolism after major orthopedic surgeries

doc.MUDr.Karel Urbánek, Ph.D., MUDr.Jiří Gallo, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2009; 5(6): 263-265

Rivaroxaban je perorálně podávaný selektivní přímý inhibitor faktoru Xa. Vyznačuje se dobře predikovatelnou farmakodynamikou i farmakokinetikou a je dobře tolerován. Rivaroxaban je indikován u pacientů po elektivní náhradě kolenního a kyčelního kloubu k prevenci hluboké žilní trombózy v dávce 10 mg po dobu trvání rizika tromboembolické nemoci (což po elektivní náhradě kyčle činí 5 týdnů). V klinických studiích rivaroxaban prokázal významnou redukci incidence žilních tromboembolií ve srovnání s enoxaparinem.

Klinická farmacie

Léková pochybení a zkušenosti s jejich monitorováním I.

Medication errors and experience with their monitoring I.

Mgr.Josef Malý, Mgr.Michal Hojný, prof.RNDr.Jiří Vlček, CSc.

Prakt. Lékáren. 2009; 5(6): 290-293

Léčiva jsou nejčastěji využívaným terapeutickým prostředkem současné medicíny. Provedené studie potvrdily, že i poskytování zdravotní péče je zatíženo pochybeními. Až 40 % poškození hospitalizovaných pacientů může souviset s léčivy. Proto jsou otázky týkající se bezpečného používání léčiv stále častěji oprávněně diskutovány odbornou i laickou veřejností. Bezpečné používání léčiv je chápáno jako zabránění poškození zdraví pacienta léčivy při jejich používání a zahrnuje činnosti, pomocí nichž se lze vyhnout, bránit nebo korigovat pochybení související s léčivy.

Fytoterapie

Zázvor - využití v terapii a jeho možné interakce s ostatními léčivy

Ginger - use in therapy and his possible interactions with other drugs

doc.PharmDr.Lenka Tůmová, CSc.

Prakt. Lékáren. 2009; 5(6): 296-297

Práškový oddenek zázvoru je součástí některých přírodních prostředků, které pomáhají potlačovat pocit žaludeční nevolnosti při cestování dopravními prostředky (např. autem, letadlem, lodí apod.). Tyto přípravky nezpůsobují ospalost a jsou proto vhodné i pro řidiče. Jejich užívání není doporučováno těhotným ženám a pacientům užívajícím antikoagulancia a imunosupresiva.

Pro farmaceutické asistenty

Péče o ruce v zimě

Hand care in winter

MUDr.Iva Obstová

Prakt. Lékáren. 2009; 5(6): 294

Kůže rukou je v neustálém kontaktu s nepříznivými vlivy zevního prostředí. Je tedy dost namáhaná a vyžaduje náležitou péči. Zimní období přispívá k výraznější dehydrataci kůže, což nebývá jen kosmetický problém, ale rizikový faktor četných zdravotních komplikací.

Lékárník a internet

Studie prokázala časté nevyhovující poradenství a špatnou komunikaci zásilkových lékáren

PharmDr.Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2009; 5(6): 304

Telefonické poradenství u internetových lékáren je často chybné. K takovému výsledku dospělo šetření Německého institutu pro kvalitu služeb (DISQ). „Byli jsme překvapeni, že pouze jedna ze tří internetových lékáren neměla žádné pochybení při telefonickém poradenství,“

Německé soukromé zdravotní pojišťovny nechtějí e-kartu

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2009; 5(6): 304

Německé soukromé zdravotní pojišťovny bojkotují další rozšiřování elektronické zdravotní karty (e-karty).

Ve zkratce

Akutní záněty horních cest dýchacích u dětí

Acute upper airway inflammations in children

MUDr.Pavel Horník

Prakt. Lékáren. 2009; 5(6): 298-302

Akutní onemocnění horních cest dýchacích (HCD) je v zimních měsících nejčastějším důvodem návštěvy dětského lékaře. Článek podává přehled nejčastějších diagnóz a algoritmus jejich léčby.

Informace

XXV. lékárnické dny, Litoměřice 2.- 4. 10. 2009

PharmDr.Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2009; 5(6): 305

-

Kvíz

Autodidaktický test 6/2009

-

Prakt. Lékáren. 2009; 5(6): 306

-


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.