Praktické lékárenství, 2010, číslo 2

Slovo úvodem

Mixtura velikonoční (aneb Úvahy farmaceutického staříka nad péčí o zdraví a lécích)

prof. RNDr. PhMr. Dr. h. c. Jan Solich, CSc.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(2): 59

-

Aktuální farmakoterapie

Antiepileptika a jejich klinické použití v epileptologii

Antiepileptics and their clinical use in epileptology

doc.MUDr.Robert Kuba, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(2): 62-66

Antiepileptika jsou léky, které se používají k terapii, respektive potlačení epileptických záchvatů. V České republice je v této chvíli registrováno více než 20 antiepileptik. Některá z nich jsou používána velmi často u všech typů epileptických záchvatů, jiná mají pouze omezená indikační kritéria ze selektivní účinnosti nebo horší snášenlivosti. Mezi široce používaná antiepileptika patří z klasických antiepileptik karbamazepin a valproáty a z nových antiepileptik lamotrigin, levetiracetam a topiramát.

Léčiva s místním účinkem na choroby sliznice dutiny ústní

Local drugs for oral mucosa diseases

PharmDr.Jan Gajdziok, Eliška Tajovská, PharmDr.Martina Bajerová, PharmDr.Zuzana Chalupová, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(2): 68-72

Článek navazuje na dříve publikovanou problematiku chorob sliznice dutiny ústní. Zaměřuje se na možnosti specifického farmakoterapeutického zásahu při řešení onemocnění sliznice ústní dutiny pomocí lokální terapie s důrazem kladeným především na lokální antiseptika, nesteroidní antiflogistika, kortikosteroidy, lokální antibiotika, chemoterapeutika a antimykotika.

Nedoslýchavost a možnosti léčby z pohledu otorinolaryngologa

Hearing loss and treatment options from the perspective of an otorhinolaryngologist

MUDr.Eva Mrázková, Ph.D., Mgr.Kristýna Richterová, Mgr.Petra Sachová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(2): 74-78

Nedoslýchavost patří k nejčastějším onemocněním populace. Léčba nedoslýchavosti záleží na místě postižení sluchového analyzátoru, kde onemocnění vzniklo, na příčině, která ji vyvolala, na délce a intenzitě, se kterou působila. Náhle vzniklé nedoslýchavosti mívají většinou prognózu tím lepší, čím dříve (v řádu hodin a dnů) je zahájena intenzivní léčba. Jsou zmíněny jednotlivé léčebné metody. Výsledek všech druhů léčby náhle vzniklé percepční nedoslýchavosti je podobný: v 60–80 % dochází k vyléčení, 20–30 % pacientů se zlepší a 10 až 25 % na léčbu nereaguje. U dlouhodobé nedoslýchavosti není medikamentózní léčba efektivní. K preventivním...

Onychomykózy (tinea unguium)

Onychomycosis

MUDr.Zuzana Kulíková

Prakt. Lékáren. 2010; 6(2): 80-83

Onychomykóza je mykotická infekce nehtového aparátu, který se skládá z nehtové ploténky, nehtové matrix a nehtového lůžka. Jedná se o onemocnění, které sice není bezprostředně život ohrožující, avšak může způsobovat u nemocných a imunitně oslabených pacientů vážné komplikace. U některých neléčených forem způsobuje značnou bolestivost, která vede k psychickým a společenským obtížím postižených jedinců a ke snížení kvality jejich života.

Imunosuprese po transplantaci ledviny

Immunosuppression after kidney transplantation

prof.MUDr.Ondřej Viklický, CSc.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(2): 84-86

Úspěch transplantace ledviny závisí na kvalitě dárcovského orgánu, chirurgického výkonu a imunosupresivním režimu. Bezprostředně před a krátce po transplantaci používá indukční imunosuprese, založená na depleci nebo blokádě funkce T lymfocytů. U nemocných v riziku rejekce se používá antithymocytární globulin, u nemocných v nízkém riziku pak monoklonální protilátka basiliximab proti receptoru pro interleukin 2. Dlouhodobá imunosuprese se skládá většinou z kombinace inhibitoru kalcineurinu (takrolimus nebo cyklosporin A) spolu s inhibitorem syntézy purinů mykofenolát mofetilem a steroidy. V případě anamnézy malignit připadá do úvahy alternativní...

Klinická farmacie

Dispenzace imunosupresiv a edukace pacienta po transplantaci v lékárně

Immunosupressant dispensation and education of organ transplant recipients in chemist's

Mgr.Katarína Mikušová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(2): 87-90

Transplantací (Tx) pacient dostává v konečné fázi selhání orgánů novou šanci na život, ale zároveň s sebou nese mnoho omezení v běžném životě pacienta i jeho rodiny. Péče o pacienty po transplantaci zahrnuje kromě pravidelných lékařských prohlídek, režimových či dietních omezení i pravidelné celoživotní užívání imunosupresivních léků. Právě ty jsou nezbytné pro přijetí a správné fungování transplantovaného orgánu. Kromě imunosupresivních léků musí pacienti trvale užívat i další léky, které snižují rizika komplikací spojených s transplantací anebo léčí přidružená onemocnění. Takové množství léků s sebou nese riziko vzniku vzájemných interakcí...

Pro farmaceutické asistenty

Atopická dermatitida a péče o atopickou pokožku

Atopic dermatitis and care of atopic skin

doc.MUDr.Olga Vohradníková, CSc.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(2): 92-96

Atopická dermatitida (AD) je jedním z nejčastějších kožních chorob, postihuje hlavně děti, ale i dospělé jedince. Publikace stručně seznamuje s etiopatogenezí onemocnění, jeho incidencí a průběhem, s typickými i méně obvyklými klinickými projevy. Stručně jsou uvedeny i komplikace průběhu AD. Hlavní pozornost je věnována zevní léčbě a preventivní péči o atopickou pokožku, zejména v dětství. Uvedeny jsou i rizikové a zhoršující faktory onemocnění a možnosti léčby celkové.

Lékárník a internet

Další vývoj ohledně německé e-karty

PharmDr.Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2010; 6(2): 101

Německá zdravotní pojišťovna AOK v pilotním regionu Nordrhein počátkem listopadu 2009 oznámila, že nebude nadále vydávat další elektronické zdravotní karty (e-karta). Důvodem bylo oznámení ve zveřejněné koaliční smlouvě, že má být přezkoumána práce provozní společnosti pro telematické aplikace e-karty (Gematik) a zkušenosti z testovacích regionů. Pak se má rozhodnout, zda je rozumný další

Informace

EAHP (Evropská asociace nemocničních lékárníků) konference 24.- 26. 3. 2010 ve Francii

PharmDr.Marie Zajícová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(2): 102

-

Z historie

Historický kalendář na rok 2010

RNDr. Pavel Drábek

Prakt. Lékáren. 2010; 6(2): 98-100

-

Kvíz

Autodidaktický test 2/2010

-

Prakt. Lékáren. 2010; 6(2): 103

-


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.