Praktické lékárenství, 2010, číslo 4

Slovo úvodem

Komunikace v lékárně

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(4): 167

Aktuální farmakoterapie

Farmakoterapie v reprodukční medicíně

Pharmacotherapy in reproductive medicine

doc.MUDr.Igor Crha, CSc.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(4): 173-176

Poruchy plodnosti se v současné době projevují u 15–20 % párů snažících se o těhotenství. V České republice se v současnosti rodí více jak 3 % dětí po metodách asistované reprodukce. K základním lékům na stimulaci ovulace patří clomifen citrát, pro cykly in vitro fertilizace (IVF) se nejčastěji využívají protokoly s folikulostimulačním hormonem (FSH) kombinované s analogy gonadoliberinu (GnRH analoga). Pro indukci maturace oocytů se využívá aplikace lidského choriového gonadotropinu (hCG). Základem podpory sekreční transformace endometria a luteální fáze cyklu je aplikace progesteronu. Pečlivé monitorování průběhu stimulace a komplexní...

Poruchy pigmentace - melazma a jeho léčba

Pigmentary disorders - treatment of melasma

MUDr.Kateřina Klauzová, MBA

Prakt. Lékáren. 2010; 6(4): 177-180

Druh a množství melaninu, který je syntetizován melanocyty a distribuován do okolních keratinocytů, určuje barvu kůže. Melanin se tvoří řadou oxidativních procesů z aminokyseliny tyrozinu v přítomnosti enzymu tyrozinázy. Poruchou tvorby nebo distribuce melaninu vznikají hyperpigmentace či depigmentace. Melazma patří mezi kožní hyperpigmentace. Vzniká zejména u žen na sluncem exponovaných místech. Patogeneze melazmatu není přesně známá, léčba je obtížná a je často doprovázena vedlejšími účinky. V tomto článku jsou přehledně diskutovány jednotlivé možnosti ovlivnění melazmatu.

Specifická antimykotika a jejich použití u vybraných patologických stavů

Specific antifungals and their use in the therapy of selected diseases

PharmDr.Petr Horák

Prakt. Lékáren. 2010; 6(4): 182-186

Během posledních dekád narůstá incidence především systémových mykotických onemocnění. Souvisí to jak s rozvojem pandemie HIV/AIDS, tak i s rozvojem léčby řady onemocnění s postižením imunitního systému. Proto byla v posledních letech do praxe uvedena řada nových léčiv a lékových skupin, případně byly přehodnoceny způsoby aplikace a indikace u léčiv již dříve zavedených. Rovněž na poli léčby topických mykotických onemocnění došlo k zavedení nových postupů a také jim je věnován tento článek.

Enterální a parenterální substituce sloučeninami fosforu pohledem farmaceuta

Enteral and parenteral phosphate replacement from a pharmacist's viewpoint

PharmDr.Michal Janů, MUDr.Eva Meisnerová, PharmDr.Jitka Dvořáková, doc.PharmDr.Ruta Masteiková, CSc.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(4): 187-189

Fosfátový aniont je v organizmu hojně zastoupen a podílí se na množství fyziologických procesů včetně uchování energie v makroergních vazbách. Důležitý je jeho pravidelný příjem v potravě a při nedostatku jeho přirozeného příjmu pak včasné zahájení substituce farmaceutickými přípravky. Perorální dodávka fosforu může být jištěna potravními doplňky, umělou enterální výživou nebo magistraliter připravovanými roztoky. Parenterální příjem lze zajistit v HVLP nebo magistraliter výživě AIO, či použitím koncentrovaných infuzních roztoků fosfátových solí.

Medicamenta nova

Prasugrel - nový protidestičkový přípravek Srovnání s klopidogrelem

Prasugrel - a novel antiplatelet agent

doc.MUDr.Otto Mayer, CSc.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(4): 170-172

Duální protidestičková terapie s kyselinou acetylosalicylovou (ASA) a klopidogrelem je základem léčby pacientů s akutním koronárním syndromem (ACS) a po provedené perkutánní koronární intervenci (PCI). Přes prokázaný protekční účinek této léčby zůstává významná část pacientů bez medikamentózní ochrany, neboť jak ASA, tak klopidogrel (Plavix aj.) neúčinkují u všech pacientů. Prasugrel (EFIENT) jako další pokrok ve skupině thienopyridinových antiagregancií představuje posun k dokonalejší léčbě ve smyslu spolehlivějšího účinku. V textu je vysvětleno, že hlavním důvodem je vydatnější a standardní přeměna prasugrelu na aktivní metabolit, což nenastává...

Klinická farmacie

Doporučené postupy v péči o chronické pacienty - poradenství při nespavosti

Recommended practices in care for chronic patients - insomnia consultancy

PharmDr.Jana Kubišová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(4): 200-206

Konzultační činnost v lékárně je v současnosti poměrně rychle se rozvíjející oblast poskytované farmaceutické péče. Farmaceut by měl být schopen vést rozhovor s pacientem za účelem získání důležitých informací o nemocech, farmakoterapii, životním stylu atd. a na základě svých odborných znalostí posoudit lékové i jiné problémy a nabídnout jejich vhodná řešení. Tento článek může sloužit jako určitý návod, jak správně provádět konzultaci s pacientem trpícím nespavostí. Součástí sdělení jsou základní informace o insomnii.

Fytoterapie

Kurkuma - terapeutické účinky a možné interakce

Curcuma - therapeutic effects and possible interactions

doc.PharmDr.Lenka Tůmová, CSc., Mgr.Libuše Zatloukalová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(4): 209-211

Předložený článek poukazuje na významné preventivní a/nebo kurativní účinky oddenku kurkumy či kurkuminu, které byly zjištěny u modelů experimentálních zvířat u množství nemocí, zahrnující aterosklerózu, rakovinu, diabetes, respiratorní, jaterní, pankreatické, intestinální a žaludeční nemoci, neurodegenerativní a oční nemoci. Zároveň uvádí i možné interakce této drogy s ostatními léčivy.

Farmaceutická technologie

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře II - dexpanthenol

New medicinal substances in extemporaneous prescription, part 2 - dexpanthenol

PharmDr.Jan Hašek

Prakt. Lékáren. 2010; 6(4): 192-197

Předložený článek pojednává o dexpanthenolu jako o farmaceutické substanci, která má využití v léčbě onemocnění kůže a sliznic, a lze jej využít k přípravě léčivých přípravků v lékárně. Dexpanthenol je všestranné a zároveň velmi bezpečné léčivo, které nachází uplatnění v otorinolaryngologii a především v dermatologii. Příspěvek popisuje vlastnosti, mechanizmus účinku a použití dexpanthenolu nejen jako léčiva podporujícího buněčný metabolizmus, ale také pojednává o významu látky jako hydratující substanci (zvlhčovadla, „moisturizéru“) v širších souvislostech při adjuvantní léčbě atopické dermatitidy. Dále jsou popsány galenické vlastnosti...

Pro farmaceutické asistenty

Chrápání

Snoring

PharmDr.Kateřina Vašutová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(4): 207-208

Chrápání se vyskytuje u 20–40 % populace, přičemž častěji postihuje muže. Chrápání je doprovázeno velmi nepříjemnými zvukovými fenomény. Má nepříznivé důsledky nejen v oblasti sociální, ale navíc přináší i zdravotní rizika, zejména pokud je doprovázeno tzv. obstrukčním syndromem spánkové apnoe.

Lékárník a internet

Používání elektronického receptu se v USA výrazně zvýšilo

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2010; 6(4): 212

Přijetí elektronické preskripce (e-preskripce) a její používání v USA se během posledních dvou let extrémně zvýšilo. Uvádí to nová zpráva vypracovaná provozovatelem elektronické preskripční sítě.

Informace

Lékárníky již po čtvrté přilákal do Olomouce pestrý program a špičkoví přednášející

Mgr. Jitka Strouhalová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(4): 213

Ve dnech 14.– 15. května se v Olomouci konal IV. kongres Praktického lékárenství. Kongresové centrum přivítalo téměř 500 účastníků. Pořadateli odborné akce byli Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN.

Komentář

Prasugrel - nový protidestičkový přípravek Srovnání s klopidogrelem - Komentář ke článku (Prakt. lékáren. 2010; 6(4): 170-172)

doc.PharmDr.Martin Doležal, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(4): 172

Inhibitory protonové pumpy. Inhibitory protonové pumpy jako volně prodejné léky z pohledu lékárníka

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2010; 6(4): 190

Komentář ke článku MUDr. Jana Martínka, Ph.D.: Inhibitory protonové pumpy jako volně prodejné léky ? Ano či ne ? (Prakt. lékáren. 2010; 6(3): 114–118)

Kvíz

Autodidaktický test 4/2010

 Redakce

Prakt. Lékáren. 2010; 6(4):


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.