Praktické lékárenství, 2011, číslo 1

Slovo úvodem

Rok 2011 - klid před bouří?

Mgr. Michal Hojný

Prakt. Lékáren. 2011; 7(1): 3

Aktuální farmakoterapie

Chronické plicní hypertenze

Current pharmacotherapy for chronic pulmonary hypertension

MUDr.Pavel Jansa, prof.MUDr.Michael Aschermann, DrSc., prof.MUDr.Aleš Linhart, DrSc.

Prakt. Lékáren. 2011; 7(1): 13-15

Plicní hypertenze je syndrom charakterizovaný zvýšením tlaku v plicnici. Specifická farmakoterapie se uplatňuje především u plicní arteriální hypertenze (PAH), která představuje primární onemocnění plicních arteriol. U ostatních typů plicní hypertenze (plicní hypertenze u onemocnění levého srdce, plic, chronická tromboembolická plicní hypertenze) je uplatnění farmakoterapie menší. Arbitrárně lze farmakoterapii PAH rozdělit na konvenční (léčba srdečního selhání, antikoagulační léčba) a specifickou (blokátory kalciových kanálů, prostanoidy, antagonisté endotelinových receptorů, inhibitory fosfodiesterázy-5). Pouze nemocní s pozitivním testem...

Embryonální vývoj člověka a jeho ovlivnění léčivými látkami I. Charakteristika etap vývoje a environmentálních vlivů na zárodek

Human embryonic development and its affecting by medicaments I.

prof.MUDr.Pavel Trávník, DrSc.

Prakt. Lékáren. 2011; 7(1): 17-19

Je podán přehled embryonálního vývoje člověka ve vztahu k aplikaci farmak, jejich pozitivních a negativních efektů. V prvním článku jsou charakterizovány jednotlivé etapy vývoje (prekoncepční období, blastogeneze, organogeneze a fetální období) a principy environmentálního ovlivnění zárodku.

Terapie erektilní dysfunkce

Erectile dysfunction treatment

MUDr.Ondřej Trojan

Prakt. Lékáren. 2011; 7(1): 20-23

Článek připomíná základy léčby erektilní dysfunkce, shrnuje zkušenosti prvé dekády existence PDE5 inhibitorů. Shrnuje fakta (1) již dříve publikovaná a doplňuje je o nové poznatky tak, aby podal co nejpřesnější nástin pro každodenní využití v dnešní době.

Medicamenta nova

Kombinace niacinu s laropiprantem: další možnost ovlivnění nejen dyslipidemie

Niacin-laropiprant combination: novel approach not only to treatment of dyslipidemia

MUDr.Michal Vrablík, Ph.D., MUDr.Eva Motyková, prof.MUDr.Richard Češka, CSc.

Prakt. Lékáren. 2011; 7(1): 7-11

Komplexní ovlivnění dyslipidemie poskytuje šanci na snížení rizika aterosklerotických komplikací nad rámec současných možností. Významné ovlivnění hladin triglyceridů a HDL-cholesterolu za současného příznivého působení na koncentrace LDL částic a hladiny Lp (a) nabízí kyselina nikotinová (niacin). Působením na receptory GPR109A na povrchu hepatocytu, adipocytu i v jiných tkáních navozuje niacin řadu metabolických změn vysvětlujících jeho žádoucí i nežádoucí účinky. Jeho podávání, většinou v kombinaci se statiny, bylo v klinických studiích spojeno se zastavením progrese nebo dokonce s regresí aterosklerózy. Významným limitem použití niacinu...

Fytoterapie

Huperzin A a jiné přírodní látky v léčbě Alzheimerovy choroby

Huperzine A and other natural substances in treating Alzheimer's disease

PharmDr.Jan Martin, Ph.D., Mgr.Zuzana Kršková, doc.RNDr.Jaroslav Dušek, CSc.

Prakt. Lékáren. 2011; 7(1): 39-41

Alzheimerova choroba je postupný neurodegenerativní proces, který postihuje značné procento populace zejména ve věku nad 65 let. Nemoc je spojena s deficity a poruchami řady neurotransmiterových systémů, zejména systému cholinergního. Jako terapeuticky nejslibnější látky se v současné době jeví inhibitory acetylcholinesterázy (AChE) a butyrylcholinesterázy (BChE). I mezi látkami přírodního původu jsou inhibitory těchto enzymů a mnohé z nich jsou účinnější než ty používané v lékařské praxi. Například huperzin A má silnější účinky a vykazuje výhodnější farmakokinetické vlastnosti než současná léčiva.

Farmaceutická technologie

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře VI - triamcinolon-acetonid

New medicinal substances in extemporaneous prescription, part 6 - triamcinolone acetonide

PharmDr.Zbyněk Sklenář, Ph.D., PharmDr.Jan Hašek

Prakt. Lékáren. 2011; 7(1): 25-29

Fluorovaný kortikosteroid triamcinolon-acetonid, v terapii známé léčivo, je nově dostupný od listopadu 2010 jako farmaceutická substance, čímž dochází k rozšíření palety kortikosteroidů pro přípravu léčivých přípravků v lékárnách. Článek podává informace o vlastnostech a použití látky, jež nachází uplatnění hlavně v dermatologii, uvádí způsoby zapracování a prezentuje příklady receptur vhodných pro magistraliter přípravu. V případě výpadku výroby registrovaných hromadně vyráběných topických přípravků s obsahem triamcinolonacetonidu je díky dostupnosti uvedené substance možná alternativní individuální příprava.

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře VII - tokoferol-alfa-acetát

New medicinal substances in extemporaneous prescription, part 7 - alpha-tocopherol acetate

PharmDr.Zbyněk Sklenář, Ph.D., Mgr.Kateřina Horáčková

Prakt. Lékáren. 2011; 7(1): 30-33

Tokoferol-alfa-acetát nachází uplatnění jako léčivá látka (vitamin E) v perorálních, parenterálních i topických přípravcích. Záměrem článku není dopodrobna rozvádět terapeutické využití tokoferolů, ale podat základní informace o vlastnostech a použití dané látky a především představit příklady vhodných receptur, neboť tokoferol se stále v některých předpisech na individuálně připravované léčivé přípravky objevuje. Příprava může být snazší, protože tokoferol-alfa-acetát je od října 2010 k dispozici lékárnám jako farmaceutická substance pro individuální přípravu léčivých přípravků.

Pro farmaceutické asistenty

Prostředky na ochranu pokožky proti škodlivým vlivům UV záření

Means of skin protection against harmful effects of UV radiation

PharmDr.Miroslav Miletín, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2011; 7(1): 34-38

Škodlivé účinky UV záření na kůži, obzvláště pro lidi se světlou pokožkou, jsou dnes všeobecně uznávaným faktem, byť pro některé fyziologické procesy je určitá malá dávka UV záření potřebná. Hlavní rizikovým faktorem je nezpochybnitelné kancerogenní působení, UV záření má ale i negativní kosmetické efekty. Pokud není možné se expozici slunečnímu UV záření vyhnout, či se mu chceme záměrně vystavovat, je žádoucí ochrana proti jeho škodlivým účinkům pomocí UV filtrů. Škála těchto prostředků je poměrně široká, patří sem několik typů chemických organických sloučenin a organické i anorganické pigmenty. Ne všechny jsou ale stejně účinné, stabilní...

Informace

Nový výbor České farmaceutické společnosti

zvoleno 11 členů výboru a 3 členové revizní komise. Výbor si ze svých řad zvolil tyto funkcionáře.

PharmDr.Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2011; 7(1): 44

Dne 4. prosince 2010 se sešel poprvé nový výbor ČFS zvolený korespondenčními volbami na léta 2011 až 2014. Z 25 kandidátů bylo zvoleno 11 členů výboru a 3 členové revizní komise. Výbor si ze svých řad zvolil tyto funkcionáře.

Z historie

Historický kalendář na rok 2011

RNDr.Pavel Drábek

Prakt. Lékáren. 2011; 7(1): 42-43

Komentář

Kombinace niacinu s laropiprantem: další možnost ovlivnění nejen dyslipidemie. Komentář ke článku (Prakt. lékáren. 2011; 7(1): 7-11)

doc.PharmDr.Martin Doležal, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2011; 7(1): 12

Kvíz

Autodidaktický test 1/2011

Prakt. Lékáren. 2011; 7(1): 45-46


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.