Praktické lékárenství, 2011, číslo 2

Slovo úvodem

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

PharmDr. Marek Lžičař

Prakt. Lékáren. 2011; 7(2): 51

Aktuální farmakoterapie

Nezastupitelná úloha vitaminu D v prevenci a léčbě osteoporózy

The irreplaceable role of vitamin D in prevention and treatment of osteoporosis

prof.MUDr.Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA

Prakt. Lékáren. 2011; 7(2): 58-61

Osteoporóza a její důsledky představují závažný klinický i ekonomicko-společenský problém. Nízký přívod vápníku a zejména nedostatek vitaminu D jsou klíčovými faktory, které osteoporózu způsobují či k ní přispívají, a doplnění vitaminu D je nezbytnou podmínkou prevence i léčby. Koncentrace kalcidiolu nižší než 50 nmol/l (= 20 ng/ml) jsou pro kostní metabolizmus jednoznačně nepříznivé; někteří autoři tuto hranici posunují až na 70 nmol/l. Pro doplnění vitaminu D je preferován vitaminu D3 (cholekalciferolu) v dávkách 700–800 IU denně. Pozornost je třeba věnovat i minerálům potřebným pro kostní tkáň (denní přívod kalcia 800–1 000 mg,...

Léčba alergických onemocnění

Treatment of allergic diseases

doc.MUDr.Jaromír Bystroň, CSc.

Prakt. Lékáren. 2011; 7(2): 63-67

Autor předkládá přehled současných možností léčby alergických onemocnění v běžné klinické praxi, hlavně při léčbě alergické rýmy, průduškového astmatu, alergických projevů na kůži a zmiňuje i principy léčby anafylaktických stavů.

Možnosti prevence recidivujících infekcí močových cest v praxi

Prevention of recurrent urinary tract infections in practice

MUDr.Ladislava Lyerová, CSc., Mgr.Jana Gregorová

Prakt. Lékáren. 2011; 7(2): 68-70

Opakované infekce močových cest (IMC) jsou velmi častým klinickým problémem, zejména u žen. Dlouhodobá antibiotická profylaxe, i přes svou účinnost, má svá omezení, a proto možným řešením je hledání alternativních cest prevence IMC. Naše doporučení pro prevenci opakovaných IMC je použití přírodních doplňků stravy, které obsahují brusinku, D-manózu či lichořeřišnici větší. Dále je účinné zlepšování mikroflóry pomocí probiotik, a to perorálně, ale i vaginálně. Nejdůležitější roli však v prevenci těchto infekcí nadále hraje imunoterapie zastoupená především vakcínami v perorální formě (Uro-Vaxom, Urivac). Účinnost těchto preparátů byla již potvrzena...

Medicamenta nova

Ustekinumab - nová možnost terapie psoriázy

Ustekinumab - a new option of psoriasis therapy

MUDr.Veronika Slonková

Prakt. Lékáren. 2011; 7(2): 55-57

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění, v jehož léčbě se v posledních letech používají biologika. Ustekinumab představuje zcela novou skupinu biologik označovanou jako blokátory p40. Ustekinumab je plně humánní monoklonální protilátka, která se váže na proteinovou podjednotku p40 interleukinu 12 (IL-12) a interleukinu 23 (IL-23). Tím je blokována aktivace T-lymfocytů a jejich diferenciace v podtypy Th1 a Th17, s následnou blokádou sekrece prozánětlivých mediátorů (TNF-alfa, IFN-gama, IL-17, IL-22). Ustekinumab se aplikuje subkutánně v dávce 45 mg (u pacientů s hmotností více než 100 kg v dávce 90 mg) v 0. a 4. týdnu a poté každých 12 týdnů.

Fytoterapie

Serenoa repens - terapeutické účinky a možné interakce

Serenoa repens - therapeutic effects and possible interactions

doc.PharmDr.Lenka Tůmová, CSc.

Prakt. Lékáren. 2011; 7(2): 85-86

Předložený článek popisuje terapeutické účinky plodů a extraktu rostliny Serenoa repens, která je součástí některých léčiv a potravních doplňků určených k léčbě prostatických potíží. Zároveň poukazuje na zaznamenané vedlejší účinky a možné interakce této drogy s ostatními léčivy.

Farmaceutická technologie

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře VIII - betamethason-dipropionát

New medicinal substances in extemporaneous prescription, part 8 - betamethasone dipropionate

PharmDr.Zbyněk Sklenář, Ph.D., Mgr.Kateřina Horáčková

Prakt. Lékáren. 2011; 7(2): 76-79

Od poloviny prosince roku 2010 dochází k rozšíření palety kortikosteroidů dostupných pro přípravu léčivých přípravků v lékárnách, neboť je k dispozici jako farmaceutická substance fluorovaný kortikosteroid betamethason-dipropionát. Článek podává informace o vlastnostech a použití látky, uvádí způsob zapracování do topických polotuhých a kapalných léčivých přípravků. Prezentuje rovněž příklady receptur vhodných pro magistraliter přípravu, čímž již nebude muset docházet k mísení registrovaných léčivých přípravků s obsahem betamethason-dipropionátu do individuálně připravovaných přípravků.

Klinická fyziologie

Digesce a resorpce

Digestion and resorption

doc.MUDr.Zdeněk Wilhelm, CSc.

Prakt. Lékáren. 2011; 7(2): 71-75

Digesce a resorpce hrají v metabolizmu organizmu zásadní roli. Poruchy, ať už postihují pouze jednu či obě výše uvedené funkce, významně ovlivňují organizmus jako celek. V případě onemocnění jsou spoluurčující pro další vývoj nemoci, a to jak z pohledu zajištění celkové energetické potřeby, tak i z pohledu optimálního složení přijímaných substrátů v konkrétní situaci. Omezení funkce digesce i resorpce by mělo vést k indikaci náhradní nutrice, a to jak přípravky ve formě sipingu či ve formě speciálních enterálních výživ. Náhradní nutrice vybranými preparáty v klinické praxi, aby měla očekávaný efekt, musí odpovídat fyziologickým požadavkům za...

Pro farmaceutické asistenty

Vulvovaginální kandidóza, farmakoterapie a prevence

Vulvovaginal candidiasis, pharmacotherapy and prevention

PharmDr.Petr Horák

Prakt. Lékáren. 2011; 7(2): 80-84

Vulvovaginální kandidóza patří mezi nejobvyklejší mykotická onemocnění vůbec. Odhaduje se, že 75 % žen během života nejméně jednou prodělá epizodu tohoto onemocnění. Sporadická forma vulvovaginální kandidózy je velmi úspěšně léčena především azolovými antimykotiky v perorální i lokální formě podávanými ve velmi krátkých nebo jednorázových režimech. Zvláštní pozornost musí být věnována léčbě těhotných a při výskytu komplikované či rekurentní formy. Vulvovaginální kandidóza je také častým cílem samoléčení pacientek, zde je nutná správná konzultace farmaceuta.

Sociální farmacie

Syndrom vyhoření - psychické důsledky výkonu práce expedienta

Burnout syndrome - psychological consequences of working as dispensing pharmacist

PhDr.Stanislav Pelcák, Ph.D., Mgr.Alexander Tomeček

Prakt. Lékáren. 2011; 7(2): 87-90

Článek poukazuje na dlouhodobě opomíjené téma – syndrom vyhoření u lékárenských profesí. Zdůrazňuje roli pracovní zátěže a chronického stresu v jeho etiologii. Stručně seznamuje s projevy na psychické, somatické a sociální úrovni s akcentem na profesi lékárníka, možnostmi prevence a terapie.

Informace

Malé medailonky členů výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2011; 7(2): 91-93


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.