Praktické lékárenství, 2011, číslo 3

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.

Prakt. Lékáren. 2011; 7(3): 99

Aktuální farmakoterapie

Cestovní lékařství: infekce na cestách

Travel medicine: infections during travel

MUDr.Michaela Fraňková

Prakt. Lékáren. 2011; 7(3): 108-110

Cestovní lékařství je nová specializace, která se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí, které vznikly v souvislosti s cestováním. Cílem je chránit cestovatele před vznikem onemocnění a úrazů. Až 60 % zdravotních komplikací pro cestovatele jsou úrazy, na 2. místě jsou infekční nemoci, na třetím psychosociální problémy. Nejběžnější infekční komplikací je cestovatelský průjem, dále malárie, akutní respirační nákazy, virová hepatitida A, horečka dengue, virová hepatitida B, kapavka. Každý cestovatel by měl v předstihu alespoň 2 měsíců kontaktovat specializovaná centra očkování a cestovní medicíny a informovat se o aktuálních epidemiologických...

Příspěvek k problematice geriatrické farmakoterapie

Contribution to questions of pharmacological treatment in the elderly

MUDr.David Suchý, Ph.D., MUDr.Milan Hromádka, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2011; 7(3): 111-114

Farmakoterapie ve stáří je komplikována řadou faktorů, včetně fyziologických změn, přítomností více onemocnění, funkčními změnami mentálních a fyzických schopností. Mění se i schopnost pacienta dodržovat doporučenou medikaci. Nežádoucí účinky léků a lékové interakce jsou častější než v mladší populaci. Geriatrické syndromy mohou být vyvolány, exacerbovány či zhoršeny předepsanou nebo OTC medikací. Změny ve farmakodynamice i farmakokinetice mohou změnit odpověď na medikaci a přispět k vyššímu výskytu nežádoucích účinků léčby. Farmakoterapie ve stáří vyžaduje specializovaný přístup a opatrnost v indikacích léčiv u seniorů.

Průjmová onemocnění a jejich léčba

Diarrhoeal diseases and their treatment

MUDr.Helena Ambrožová, PhD.

Prakt. Lékáren. 2011; 7(3): 116-120

Průjmová onemocnění se v naší republice řadí k nejčastějším infekčním onemocněním, jejich etiologie může být bakteriální, virová, parazitární či mykotická. Nejčastějšími bakteriálními patogeny jsou u nás v současné době kampylobaktery a salmonely, stoupá i počet virových průjmů, zejména rotavirových a norovirových. V léčbě průjmových onemocnění je rozhodujícím krokem rehydratace, nutná je i dieta s omezením tuků, ze symptomatické léčby přicházejí v úvahu v závislosti na vyvolávajícím agens adsorbencia, probiotika, antimotilika, případně střevní dezinficiencia. Antibiotická léčba je nutná jen asi u 10 % případů, zejména u těžkých průběhů, u...

Medicamenta nova

Iloperidon

Iloperidone

MUDr.Sylva Racková, Ph.D., MUDr.Luboš Janů, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2011; 7(3): 103-105

Iloperidon je atypické antipsychotikum patřící do skupiny SDA antagonistů. Jedná se o antipsychotikum, které bylo v roce 2009 FDA schváleno pro léčbu schizofrenie v USA, v České republice není dosud k dispozici. Iloperidon je účinný v léčbě schizofrenie stejně jako haloperidol. Má nízký výskyt extrapyramidových a metabolických nežádoucích účinků. Mezi časté nežádoucí účinky patří zejména ortostatická hypotenze, závratě, prodloužení QTc intervalu v závislosti na dávce v počátcích léčby. Účinnost a snášenlivost iloperidonu byla testována v souvislosti s genetickými markery. Bylo nalezeno několik nukleotidových polymorfizmů, které byly spojeny...

Farmaceutická technologie

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře IX - fluocinolon-acetonid

New medicinal substances in extemporaneous prescription, part 9 - fluocinolone acetonide

PharmDr.Zbyněk Sklenář, Ph.D., Mgr.Kateřina Horáčková

Prakt. Lékáren. 2011; 7(3): 121-125

K dalšímu rozšíření nabídky dostupných kortikosteroidů pro přípravu léčivých přípravků v lékárnách dochází od poloviny prosince roku 2010, neboť je k dispozici jako farmaceutická substance dvojitě fluorovaný kortikosteroid fluocinolon-acetonid. Článek podává informace o vlastnostech a použití látky, uvádí způsob zapracování do topických polotuhých a kapalných léčivých přípravků. Prezentuje rovněž příklady receptur vhodných pro magistraliter přípravu, umožňujících vyhnout se mísení registrovaných léčivých přípravků s obsahem fluocinolon-acetonidu do individuálně připravovaných přípravků.

Pro farmaceutické asistenty

Volně prodejná antimykotika

Over-the-counter antifungal medications

Mgr.Tereza Hendrychová, Mgr.Josef Malý

Prakt. Lékáren. 2011; 7(3): 132-137

Článek podává stručný přehled kožních a slizničních mykotických onemocnění a volně prodejných antimykotik, která lze v jejich léčení využít. Jsou zde uvedeny přípravky s obsahem azolových antimykotik, terbinafinu, nystatinu a nespecificky působících antifungálních látek. Část sdělení je věnována i obecným doporučením pro prevenci a léčbu povrchových mykóz a hlavním zásadám samoléčení daných onemocnění. Je zde řešena i problematika aplikace lokálních antimykotik v období těhotenství a kojení. Přehled volně prodejných antimykotik je doplněn tabulkami.

Možnosti samoléčby u pacientů s dyspepsií, poruchami trávení a pálením žáhy v lékárně

Options of self-medication in patients with dyspepsia, digestive disorders and heartburn in chemist's

Mgr.Josef Malý, MUDr.PharmDr.Kamil Rudolf, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2011; 7(3): 138-143

Cílem sdělení je přinést základní přehled o patofyziologii a klinickém obrazu dyspepsií, poruch trávení a pálení žáhy doplněný o užitečné informace týkající se nefarmakologické a farmakologické léčby v souladu s moderními trendy samoléčby. Lékárník a farmaceutický asistent zaujímají v celém procesu velmi důležitou roli a mohou významným způsobem ovlivnit výsledek a případná rizika samoléčby.

Léčba hemoroidálního onemocnění

Haemorrhoidal disease treatment

PharmDr.Lucie Khýnová

Prakt. Lékáren. 2011; 7(3): 144-147

Hemoroidální onemocnění se řadí mezi časté civilizační choroby a minimálně jednou za život postihne více než polovinu populace. Příčiny vzniku nejsou přesně známy. Jistý vliv má pravděpodobně hereditární či familiární predispozice. Mezi faktory ovlivňující rozvoj hemoroidální nemoci řadíme nevhodné defekační návyky, nedostatek pohybu, sedavý způsob života a špatnou životosprávu (nedostatek tekutin, vlákniny). V článku je věnována pozornost především farmakologickému ovlivnění hemoroidální nemoci, režimovým opatřením, symptomům a komplikacím, které onemocnění doprovází.

Informace

Zpráva z kongresu EAHP

PharmDr. Marie Skálová

Prakt. Lékáren. 2011; 7(3): 147

12. beskydský slet lékárníků - tentokrát ve znamení kardiologie

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2011; 7(3): 148

Cestou lemovanou bariérami sněhu, za deště se v sobotu 16. dubna sjelo 250 lékárníků na Hotel Petr Bezruč, aby nabralo pár doušků nových informací, potkalo se s kolegy z regionu i vzdálenějších míst, pobavilo se, posílilo svůj fyzický fond a v neposlední řadě na chvilku zapomnělo na starosti všedních dnů za lékárenskou tárou.

Veterinární farmacie

Významní ektoparazité psa a kočky

Important ectoparasites in dog and cat

Mgr.MVC.Kateřina Horáčková

Prakt. Lékáren. 2011; 7(3): 128-131

Parazitární onemocnění psů a koček jsou významným problémem veterinární medicíny a mají vztah i ke zdraví člověka, protože některé parazitózy jsou zároveň zoonózami, tedy nemocemi přenosnými na člověka. Někteří parazité jsou současně přenašeči virových, bakteriálních nebo parazitárních onemocnění, která mohou být opět rizikem pro člověka. Cílem tohoto článku je podat přehled o ektoparazitech nejčastěji se vyskytujících u psů a koček v našich podmínkách a možnostech terapie parazitárních infekcí a jejich prevence.

Komentář

Iloperidon. Komentář ke článku (Prakt. Lékáren. 2011; 7(3): 103-105)

doc. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2011; 7(3): 106

Kvíz

Autodidaktický test 3/2011

Prakt. Lékáren. 2011; 7(3): 149-150


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.