Praktické lékárenství, 2011, číslo 6

Slovo úvodem

Jaký ten rok vlastně byl?

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2011; 7(6): 251

Aktuální farmakoterapie

Základní fakta o hyperurikemii a dně

Hyperuricaemia and gout: basic facts

David Suchý

Prakt. Lékáren. 2011; 7(6): 259-260

Terapie dny má tři základní cíle. Léčbu akutních atak, prevenci vzniku akutních atak a léčbu chronické dny. V posledních letech došlo k pokroku v používání starších léčiv a k vývoji nových. Febuxostat je nový, nepurinový, selektivní inhibitor xantinoxidázy s výraznějším účinkem než allopurinol. Jeho účinnost byla potvrzena ve studiích fáze III, kde ve skupině léčené febuxostatem dosáhlo signifikantně více pacientů primárního cíle (urikemie < 360 μmol/l). Febuxostat byl účinnější ve skupině pacientů se zhoršenými renálními funkcemi. Dlouhodobé extenze studií III. fáze potvrdily setrvalou účinnost a bezpečnost febuxostatu. U pacientů, kteří...

Farmakoterapeutické možnosti léčby závislosti na alkoholu

Pharmacotherapy of alcohol dependence

Lukáš Láznička

Prakt. Lékáren. 2011; 7(6): 262-264

Alkoholová závislost je progresivní chronické onemocnění. Terapie alkoholizmu má několik stadií. V prvním stadiu léčíme abstinenční syndrom, eventuálně delirium. Následně se snažíme o podporu abstinence kombinací farmakoterapie a psychoterapie. Klinickými studiemi byl prokázán efekt disulfiramu, acamprosatu, naltrexonu a látek ovlivňujících serotoninergní systém a jejich kombinací.

Jak zvládnout rychle bolest

How to manage pain quickly

Pavlína Nosková

Prakt. Lékáren. 2011; 7(6): 266-270

Účelně vedená léčba akutní bolesti představuje prevenci přechodu do chronického stavu. Je nutno využít všech dostupných metod farmakoterapie i u běžné nenádorové bolesti pohybového aparátu, hlavy, zubů a dysmenorey, s ohledem na bezpečnost a výskyt možných nežádoucích účinků užívaných analgetik. Neznalost farmakologie laickou veřejností u volně prodejných léčiv, zejména z řad nesteroidních antirevmatik, má za následek jejich nadužívání a zbytečné hospitalizace i úmrtí pacientů. Základní principy léčby bolesti jsou přístupné a pravidelně aktualizované v Metodických doporučeních pro léčbu bolesti SSLB (Společnost pro studium a léčbu bolesti).

Nejčastější záněty horních cest dýchacích u dětí

The most common upper respiratory tract infections in children

Katra Rami

Prakt. Lékáren. 2011; 7(6): 272-275

Záněty horních cest dýchacích v dětském věku jsou velmi časté, některé, jako např. záněty středního ucha, mají významnou prevalenci – udává se, že ve věkové skupině do 3 let až 84 % jedinců prodělá alespoň jeden středoušní zánět. Jiné, jako např. akutní epiglotitida, jsou stavy velmi vzácné, zato extrémně nebezpečné vyžadující transport na specializované pracoviště s rychlou možností zajištění dýchacích cest. Většina katarů horních cest dýchacích jsou infekty, které vyžadují základní diagnostické znalosti a přístupy. Sdělení podává stručný přehled nejčastěji se vyskytujících zánětů horních cest dýchacích zvláště v dětském věku. Jednotlivá...

Medicamenta nova

Febuxostat

Febuxostat

David Suchý

Prakt. Lékáren. 2011; 7(6): 256-257

Febuxostat je nový, nepurinový, selektivní inhibitor xantinoxidázy s výraznějším účinkem než allopurinol. Jeho účinnost byla potvrzena ve studiích fáze III, kde ve skupině léčené febuxostatem dosáhlo signifikantně více pacientů primárního cíle (urikemie < 360 μmol/l). Febuxostat byl účinnější ve skupině pacientů se zhoršenými renálními funkcemi. Dlouhodobé extenze studií III. fáze potvrdily setrvalou účinnost a bezpečnost febuxostatu. U pacientů, kteří dosáhli cílové hodnoty urikemie, byl zaznamenán trvalý pokles výskytu dnavých atak, u více než 50 % pacientů došlo k vymizení tofů. Incidence nežádoucích účinků léčby febuxostatem je pravděpodobně...

Fytoterapie

Lékořice - terapeutické účinky a možné interakce

Licorice - therapeutic effects and possible interactions

Lenka Tůmová

Prakt. Lékáren. 2011; 7(6): 286-287

Článek uvádí obsahové látky drogy Liquiritiae radix (kořen lékořice), jejich terapeutické účinky, dávkování a poukazuje na možné interakce s léčivy. Upozorňuje zejména na interakce s diuretiky, kortikosteroidy, digoxinem a kontraceptivy. Uvádí riziko vzniku pseudoaldosteronizmu a hypokalemie při dlouhodobém užívání.

Farmaceutická technologie

Pediatrické lékové formy v magistraliter přípravě - I. část

Extemporaneously prepared pediatric dosage forms - part 1

Sylva Klovrzová

Prakt. Lékáren. 2011; 7(6): 276-278

Článek shrnuje možnosti individuální přípravy nesterilních lékových forem se systémovým účinkem určených pediatrické populaci, pokud není k dispozici registrovaný HVLP. Vhodnost lékové formy závisí na cestě podání, věku dítěte a na fyzikálně-chemických a biofarmaceutických vlastnostech léčivé látky. Pokud není dostupná léčivá látka jako surovina, lze za určitých podmínek upravit registrovaný HVLP do vhodné pediatrické lékové formy s požadovaným obsahem účinné látky. Lékárník zodpovídá za nezměněnou kvalitu a obsah léčivého přípravku po celou dobu použitelnosti.

Pro farmaceutické asistenty

Možnosti samoléčení u vybraných chorob gastrointestinálního traktu u těhotných a kojících žen

The possibilities of self-treatment in selected gastrointestinal tract disorders in pregnant and nursing women

Martin Doseděl, Josef Malý, Martin Procházka

Prakt. Lékáren. 2011; 7(6): 280-285

Cílem sdělení je popsat možnosti samoléčení poruch gastrointestinálního traktu (GIT) u těhotných a kojících žen. Těhotné a kojící patří ke skupinám, u nichž je samoléčení rizikovější než u běžné populace. Lékárník a farmaceutický asistent zaujímají v systému samoléčení nezastupitelnou roli a měli by garantovat účinné a bezpečné samoléčení. V článku budou rozebrány vybrané symptomy gastrointestinálního traktu vhodné k samoléčení a nastíněny možnosti samoléčení v těhotenství a při kojení. Uvedeny budou zejména volně prodejné léčivé přípravky, doplňků stravy se dotkneme velmi okrajově.

Informace

Doporučení pro kojeneckou výživu 2011

Infant nutrition - recommendation 2011

Pavel Frühauf

Prakt. Lékáren. 2011; 7(6): 288-289

Zavedení nemléčných porcí (spíše než formulí) před šestým měsícem nezvyšuje významně riziko infekcí. Naopak exkluzivní kojení prvních šest měsíců může zvyšovat riziko výskytu potravinových alergií, anémie a celiakie.

Západočeská metropole úspěšně hostila 27. lékárnické dny

Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2011; 7(6): 291

40. mezinárodní kongres pro dějiny farmacie

Martina Lisá

Prakt. Lékáren. 2011; 7(6): 292

Komentář

Febuxostat

Martin Doležal

Prakt. Lékáren. 2011; 7(6): 258

Komentář ke článku (Prakt. lékáren. 2011; 7(6): 256–257)

Kvíz

Autodidaktický test 6/2011

Prakt. Lékáren. 2011; 7(6): 293-294


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.