Praktické lékárenství, 2012, číslo 1

Slovo úvodem

Jubilejní rok 2012

PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D., doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.

Prakt. Lékáren. 2012; 8(1): 3

Aktuální farmakoterapie

Použití přípravků se 40% ureou v léčbě onychomykóz

Use of products with 40% urea in onychomycosis treatment

Magdalena Skořepová

Prakt. Lékáren. 2012; 8(1): 12-14

Chemická ablace přípravky se 40% ureou je pomocná metoda v léčbě onychomykóz. Umožňuje bezbolestné odstranění postižené části nehtu a zlepšuje účinnost lokální i celkové antimykotické terapie. Je vhodná a bezpečná i u dětí, těhotných a seniorů.

Léčba obezity u pacientů s diabetes mellitus - 1. část

Treatment of obesity in patients with diabetes mellitus: part one

Marcela Szabó

Prakt. Lékáren. 2012; 8(1): 15-17

Nadváha a obezita je recentně považována za nejčastější metabolickou chorobu, jejíž prevalence a incidence nabývá v posledních letech charakteru celosvětové epidemie. Obezita představuje patologické zmnožení tukové tkáně v organizmu (u mužů ≥ 25 %, u žen ≥ 32 % z celkové tělesné hmoty), které je spojeno s nárůstem hmotnosti. Tuk představuje nejvariabilnější komponentu těla, kterou lze ovlivnit výživou a pohybovou aktivitou. Obezita je nezávislým rizikovým faktorem rozvoje diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulárních onemocnění, některých typů nádorů, onemocnění pohybového aparátu, depresí a řady dalších chorob. V České republice...

Novinky v léčbě HIV infekce

News in the treatment of HIV

Marcela Krečmerová

Prakt. Lékáren. 2012; 8(1): 18-21

Třicet let poté, co byl AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) identifikován jako nový klinický syndrom s nejasnou vyhlídkou na možnost léčby, nabízí farmaceutický průmysl celkem 31 samostatných nebo kombinovaných preparátů s různými mechanizmy účinku. Vývoj nových látek proti HIV však nadále pokračuje, jako důsledek schopnosti viru vytvářet rezistenci na stávající léčbu a významné nežádoucí účinky antiretrovirotik. Od roku 1996 je standardním léčebným postupem kombinovaná léčba HAART (highly active antiretroviral therapy) nebo nověji cART (combination antiretroviral therapy). Intenzivní výzkum je též věnován možnostem preventivního účinku...

Funkční gastrointestinální obtíže u kojenců a možnosti jejich ovlivnění výživou

Functional gastrointestinal disorders in infants

Pavel Frühauf

Prakt. Lékáren. 2012; 8(1): 22-24

Kojenecké funkční gastrointestinální obtíže zahrnují variabilní kombinaci chronických nebo recidivujících obtíží, které nejsou vysvětlitelné strukturálními nebo biochemickými abnormitami. Funkční symptomy se prezentují během normálního vývoje (regurgitace, koliky) nebo se odvíjejí od maladaptivní reakce na vnější nebo vnitřní stimuly (funkční obstipace je reakcí na retenci stolice a bolestivou defekaci, alergie na bílkovinu kravského mléka).

Medicamenta nova

Roflumilast (Daxas) - nový lék v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Roflumilast (Daxas) - new treatment of chronic obstructive pulmonary disease

Vladimír Vondra

Prakt. Lékáren. 2012; 8(1): 7-10

Roflumilast (Daxas) je nový protizánětlivý lék, který inhibicí fosfodiesterasy4 (PDE4) zlepšuje nitrobuněčný cyklický adenosinmonofosfát (CAMP) a tím ochraňuje proti zánětu a remodelaci dýchacích cest u chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Jsou uvedeny experimentální a dlouhodobé multicentrické studie s roflumilastem a porovnání s placebem, roflumilastem plus salmeterol nebo roflumilastem plus tio tropium trvající 24–52 týdnů. Roflumilast statisticky významně zlepšoval parametry ve všech studiích u nemocných se středně těžkou a těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí. Ve studiích byli zahrnuti nemocní se středně těžkou až těžkou...

Farmaceutická technologie

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře XII - propranolol-hydrochlorid

New medicinal substances in extemporaneous prescription, part 12 - propranolol hydrochloride

Zbyněk Sklenář, Kateřina Horáčková

Prakt. Lékáren. 2012; 8(1): 25-27

Propranolol-hydrochlorid je neselektivní beta-blokátor adrenergních receptorů, který se s úspěchem používá při léčbě infantilních hemangiomů. V České republice v současné době není k dispozici žádné registrované léčivo s obsahem propranolol-hydrochloridu, v zahraničí jsou pak registrovány léčivé přípravky určené pouze pro dospělé pacienty s příslušnými velikostmi dávek. Od června 2011 je propranolol-hydrochlorid dostupný jako farmaceutická substance pro přípravu léčivých přípravků v lékárnách, takže je možná snadná individuální příprava vhodné lékové formy pro použití v pediatrii.

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře XIII - sotalol-hydrochlorid

New medicinal substances in extemporaneous prescription, part 13 - sotalol hydrochloride

Zbyněk Sklenář, Kateřina Horáčková

Prakt. Lékáren. 2012; 8(1): 28-30

Zejména v pediatrické praxi se můžeme setkat se situací, kdy není možné zajistit pacientovi předepsané dávkování dostupným registrovaným léčivým přípravkem, protože ten je k dispozici pouze v síle pro dospělé. Nabízí se pak možnost individuální přípravy za použití substance příslušné účinné látky a jejího zapracování do lékové formy vhodné pro podání dětským pacientům. Jednou z využívaných látek v terapii arytmií je sotalol-hydrochlorid, dostupný jako farmaceutická substance pro přípravu léčivých přípravků v lékárnách, čímž dochází k rozšíření možností terapie sotalolem individuální velikostí dávky. Článek předkládá informace o vlastnostech...

Pro farmaceutické asistenty

Symptomatická léčba chřipky

Symptomatic treatment of influenza

Jiří Slíva

Prakt. Lékáren. 2012; 8(1): 34-37

Chřipka (lat. influenza) je akutní virové onemocnění rizikové především pro seniory a polymorbidní nemocné, nicméně postihuje všechny věkové kategorie. I navzdory dostupnému očkování se však díky neustále se měnícímu virovému původci setkáváme s jejím epidemickým, méně často i pandemickým výskytem. Širší užití antivirotik (oseltamivir, zanamivir či amantadin) má pořád svá omezení, a proto stále dominantní úlohu sehrává symptomatická léčba.

Stimulační laxativa v léčbě chronické zácpy

Stimulant laxatives in the chronic constipation treatment

Jiří Slíva

Prakt. Lékáren. 2012; 8(1): 38-39

Laxativa jsou běžně využívanou skupinou léčivých přípravků, jejichž podání ve většině případů není vázáno na lékařský předpis. V souvislosti s užíváním kontaktních laxativ je často zmiňováno riziko poškození nervových pletení střeva. Článek pojednává o bezpečnosti této podskupiny laxativ v běžné klinické praxi s odkazem na dosud publikovaná relevantní data.

Sociální farmacie

Bariéry a možnosti dalšího rozvoje konzultační činnosti v lékárnách v České republice

Barriers to and options for further development of consultant pharmacy practice in the Czech Republic

Josef Malý, Tereza Opavová, Jiří Vlček

Prakt. Lékáren. 2012; 8(1): 31-33

V kontextu s moderními trendy ve farmaceutické péči představuje konzultační činnost jednu z aktivit, která by měla tvořit pevnou součást lékárenské péče poskytované i v českých lékárnách. A to hned z několika důvodů. Lékové problémy zatěžují zdraví pacientů a současně zvyšují náklady na zdravotní péči, přičemž v řadě případů by se dala tato rizika a náklady minimalizovat. Zároveň se ukazuje, že při dispenzační činnosti nelze plně uplatnit nejen odbornou erudici, ale zároveň zajistit dostatečné soukromí a tím maximalizovat individuální přístup k pacientovi. Článek předkládá výsledky poodhalující stav konzultační činnosti v lékárnách České republiky...

Informace

Střípky ze XIII. sympozia klinické farmacie René Macha

Josef Malý, Helena Marešová, Eliška Dvořáčková1

Prakt. Lékáren. 2012; 8(1): 44-45

Z historie

Historický kalendář na rok 2012

RNDr. Pavel Drábek

Prakt. Lékáren. 2012; 8(1): 42-43

 

Firemní informace

Střevní chřipka aneb Jak si pomoci při průjmu

Jakub Chudý

Prakt. Lékáren. 2012; 8(1): 41

 

Kvíz

Autodidaktický test 1/2012

 

Prakt. Lékáren. 2012; 8(1): 46-47

 


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.