Praktické lékárenství, 2012, číslo 2

Slovo úvodem

Několik pohledů na počátky vztahů nemocenského pojištění a lékáren

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2012; 8(2): 51

Aktuální farmakoterapie

Přehled H1 antihistaminik určených nejen pro sezónní pylovou alergii

Overview of H1 antihistamines intended not only for seasonal pollen allergy

Martin Doležal

Prakt. Lékáren. 2012; 8(2): 55-61

Nová H1 antihistaminika bez sedativního působení a s redukovanými vedlejšími účinky znamenají výrazný pokrok v terapii alergických chorob (polinóza, kopřivky, ekzém, anafylaxe). Svým mechanismem účinku blokují nežádoucí účinky histaminu a svými imunomodulačními efekty zasahují tlumivě do rozvoje alergického zánětu, a tím působí nejen terapeuticky, ale i preventivně. V přehledu jsou zmíněny dosud známé typy histaminových receptorů, je uvedena názvoslovná poznámka a nakonec jsou diskutovány jednotlivé chemické skupiny H1 antihistaminik z farmaceuticko-chemického hlediska. Připojeny jsou vybrané chemické struktury novějších léčiv (bilastin a...

Léčba obezity u pacientů s diabetes mellitus - 2. část

Treatment of obesity in patiens with diabetes mellitus: part two

Marcela Szabó

Prakt. Lékáren. 2012; 8(2): 62-65

V první části článku byl popsán význam obezity coby rizikového faktoru řady závažných chorob, různé metody vyšetřování obézních jedinců a léčba obezity režimovými opatřeními – dietou a pohybovou aktivitou. Druhá část se bude zabývat dalšími metodami léčby – farmakoterapií, chirurgickou léčbou a psychoterapií. Zmíněn bude také vliv léčby antidiabetiky na hmotnost pacienta.

Erektilní dysfunkce, její kardiovaskulární riziko a současné možnosti léčby

Erectile dysfunction, cardiovascular risk and current treatment options

Taťána Šrámková

Prakt. Lékáren. 2012; 8(2): 66-69

Erektilní dysfunkce (ED) postihuje 54 % českých mužů ve věku nad 35 let. Definujeme ji jako neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku. ED je často prvním příznakem závažných chorob, nejčastěji kardiovaskulárních. Moderní léčba ED představuje podávání inhibitorů PD E 5, tato léčba je bezpečná a účinná i u rizikových nemocných. Druhou linii léčby představují intrakavernózní injekce prostaglandinu E 1. Léčba erektilní dysfunkce zlepšuje párovou satisfakci a kvalitu života postiženého muže.

Léčba farmakorezistentní epilepsie

Treatment of pharmacoresistant epilepsy

Robert Kuba

Prakt. Lékáren. 2012; 8(2): 71-75

Souhrnný článek se zabývá problematikou terapie farmakorezistentní epilepsie. Definuje farmakorezistenci a pseudofarmakorezistenci. Stručně zmiňuje základní principy použití antiepileptik v klinické praxi a charakterizuje jednotlivá antiepileptika a jejich postavení v terapii epilepsie obecně. Součástí algoritmu terapie farmakorezistentní epilepsie je i chirurgická léčba.

Klinická farmacie

Farmaceutická péče o pacienty s onkologickým onemocněním - nežádoucí účinky I.

Pharmaceutical care of oncologic patients - adverse effects I.

Jindřiška Hofmanová

Prakt. Lékáren. 2012; 8(2): 76-79

Onkologická léčba s sebou přináší řadu více či méně závažných nežádoucích účinků, které je však možno řešit, mírnit jejich projevy či v nejlepším případě jim předcházet. Je třeba dbát na to, aby byl pacient o nežádoucích účincích používané léčby informován a znal možnosti farmakologické léčby i nefarmakologických opatření a možnosti prevence, přičemž právě tato oblast je velkou příležitostí pro lékárníka či farmaceutického asistenta.

Farmaceutická technologie

Pediatrické lékové formy v magistraliter přípravě II. - perorální roztoky a suspenze

Extemporaneously prepared pediatric dosage forms, part II - oral liquids and suspensions

Sylva Klovrzová, Zdeňka Šklubalová

Prakt. Lékáren. 2012; 8(2): 80-84

Pediatrické perorální tekuté lékové formy jsou v magistraliter praxi zastoupeny především vodnými roztoky a suspenzemi. Primárními požadavky jsou zajištění jejich stability, přesné dávkování a přijatelná chuť. Volba pomocných látek, bezpečných pro dětské pacienty, je omezená. Tento článek uvádí přehled pomocných látek vhodných pro formulaci individuálně připravovaných perorálních tekutin v pediatrii.

Pro farmaceutické asistenty

Léčba bolesti volně prodejnými léčivými přípravky

Treatment of pain with over-the-counter medications

Roman Goněc, Šárka Kozáková

Prakt. Lékáren. 2012; 8(2): 90-92

Lékárny představují v léčbě bolesti často místo prvního kontaktu mezi pacientem a zdravotníkem. Nabídka volně prodejných analgetik není, co se týče účinných látek, příliš široká, zato je nepřehledná, co se týče množství přípravků na trhu – přípravky obsahují tytéž látky v různých dávkách nebo různé kombinace látek. I tak je možné pacientovi nabídnout hned několik řešení. Léčivé přípravky jsou dostupné v celé řadě lékových forem.

Z historie

Praktický lékárník - časopis věnovaný praktickým otázkám lékárnickým (1932-1941)

Praktický lékárník - a journal dedicated to practical issues of pharmacy practice (1932-1941)

Jan Babica, Václav Rusek, Ladislava Valášková

Prakt. Lékáren. 2012; 8(2): 94-96

Praktický lékárník, odborný časopis zaměřený na lékárenskou praxi, vycházel v letech 1932 až 1941. Článek přináší přehled obsahu tohoto periodika, dotýká se jeho postavení mezi ostatními farmaceutickými časopisy, jeho vývoje a vlivu na lékárenství první poloviny 20. století.

Veterinární farmacie

Terapie bolesti psa a kočky

Pain therapy in dog and cat

Kateřina Horáčková

Prakt. Lékáren. 2012; 8(2): 85-89

Bolestivé stavy jsou častým terapeutickým i etickým problémem veterinární medicíny. S požadavky na prodej analgetik pro psy a kočky přicházejí jejich majitelé často i do lékáren. Ne všechna léčiva včetně těch vázaných na recept jsou pro podání psům či kočkám vhodná. Cílem příspěvku je seznámit lékárníky s látkami určenými k terapii bolesti u psa a kočky a upozornit na ty, které jsou nevhodné nebo přímo toxické.

Kvíz

Autodidaktický test 2/2012

Prakt. Lékáren. 2012; 8(2): 97-98


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.