Praktické lékárenství, 2012, číslo 4

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.

Prakt. Lékáren. 2012; 8(4): 151

Aktuální farmakoterapie

Léčba střevních zánětů

Treatment of inflammatory intestinal diseases

Jiří Ehrmann, Michal Konečný

Prakt. Lékáren. 2012; 8(4): 156-160

Jde o edukativní článek týkající se léčby střevních zánětů. Je určen zejména pro lékárníky, ale i praktické lékaře. V úvodu je patofyziologie průjmů, nejčastějšího příznaku střevních zánětů. V další části je rozvedena symptomatologie a léčba střevních zánětů známé nebo jisté příčiny, v první řadě střevních zánětů infekčních. Poslední část je věnovaná léčbě nespecifických střevních zánětů, tj. ulcerózní kolitidě a Crohnově chorobě.

Záněty víček a spojivek

Blepharitis and conjunctivitis

Milan Odehnal

Prakt. Lékáren. 2012; 8(4): 161-163

Zánětlivé změny víček jsou bakteriálního nebo virového původu. Bakterie postihují v různé formě okraje víčka a mohou být příčinou vzniku ječného a vlčího zrna. Virové záněty víček způsobují herpetické viry. Mezi vážné afekce víčka patří absces nebo flegmóna, které mohou způsobit zánět očnice. Záněty spojivek jsou etiologicky a klinicky pestré. Dělíme je na infekční (bakteriální, virové, chlamydiové, plísňové) a neinfekční (alergické nebo toxické). Pro akutní bakteriální záněty je charakteristická hnisavá sekrece a zčervenání oka. Virové záněty spojivek někdy provází zduření příušních uzlin a může být postižena i rohovka. Alergické reakce spojivek...

Parodontitida - jak ji poznat a léčit

Periodontitis - how to recognize and treat

Ivo Dřízhal, Květa Prouzová, Jarmila Úlehlová

Prakt. Lékáren. 2012; 8(4): 164-166

Autoři shrnují základní příznaky parodontitidy a poznatky o možnosti a způsobu vedení léčby. Podtrhují, že základní příznaky přítomné již od počátku onemocnění jsou tři: a) krvácení gingivy, b) přítomnost parodontálních chobotů, c) resorpce alveolární kosti. Stanovení diagnózy se opírá o klinické potvrzení zánětu gingivy, sondáž parodontálních chobotů hlubších než 3,5 mm a resorpci alveolární kosti na rtg snímcích. Léčba se zaměřuje na: a) důsledné odstraňování dentálního plaku, b) sledování ústupu krvácivosti dásní, c) odstraňování zubního kamene a závadných výplní, případně korunek, d) hodnocení ústupu hloubky parodontálních chobotů. Pacient...

Akutní funkční zácpa: častý klinický problém

Acute functional constipation: common clinical trouble

Jiří Slíva

Prakt. Lékáren. 2012; 8(4): 168-169

Cílem tohoto článku je pohled na současné a případné budoucí možnosti farmakoterapie v léčbě akutní zácpy. Akutní funkční zácpa je v běžné populaci poměrně velmi rozšířeným patologickým stavem, v jehož etiologii dominuje změna defekačního stereotypu, špatně volená strava, nedostatečný přísun tekutin a nedostatek pohybu. Vedle ovlivnění těchto faktorů mají v léčbě své nezastupitelné postavení též laxativa.

Perspektivy ve skupině návykových látek

Perspectives in the group of addictive substances

Martin Doležal

Prakt. Lékáren. 2012; 8(4): 170-174

Návykové látky provázejí lidstvo od nepaměti, jejich spotřeba a obliba celosvětově vzrůstá. V přehledovém článku je zmíněna jejich klasifikace a jsou diskutovány nejvýznamnější skupiny psychotropních sloučenin z farmaceuticko-chemického hlediska. Studium vztahů mezi strukturou a biologickými účinky ve skupině rostlinných, endogenních a syntetických kanabinoidů, popř. ostatních sloučenin ovlivňujících kanabinoidní systém v mozku, je významným zdrojem jak nových léčiv, tak molekul, které mohou být zneužívány. Stejným způsobem je připomenuta i skupina amfetaminů, tryptaminů a dalších návykových látek. Připojeny jsou vybrané chemické struktury....

Klinická farmacie

Farmaceutická péče u pacientů s benigní hyperplazií prostaty

Pharmaceutical care in patiens with benign prostate hyperplasia

Kamil Rudolf

Prakt. Lékáren. 2012; 8(4): 177-180

Předstojná žláza (latinsky prostata) představuje hlavní přídatnou mužskou pohlavní žlázu. Hormonálním působením vyvolaný růst prostatické tkáně je v pozdním věku odpovědný za charakteristické poruchy močení. V klinické praxi hovoříme o LUTS/BHP neboli symptomech dolních močových cest na podkladě benigní hyperplazie prostaty. Incidence a prevalence tohoto onemocnění narůstá s věkem. Terapeutické ovlivnění sleduje především ovlivnění kvality života pacientů. Je možné zvolit sledování, farmakologické prostředky nebo chirurgickou léčbu. Farmakologickou léčbu reprezentují fytofarmaka, blokátory alfa-1 receptorů a blokátory 5-alfa reduktázy. Farmaceutická...

Fytoterapie

Ganoderma lucidum a současná medicína

Ganoderma lucidum and current medicine

Zdeňka Navrátilová

Prakt. Lékáren. 2012; 8(4): 194-195

Ganoderma lucidum je dřevokazná houba, která je již po tisíce let využívána v tradiční východní medicíně v Číně, Japonsku a Koreji, kde je známá pod jménem ling-zhi či reishi. V současné době je tato houba populární po celém světě a řada studií potvrzuje její léčebné účinky. Tento článek shrnuje informace o této houbě, o obsahových látkách a jejích léčivých účincích.

Farmaceutická technologie

Odhad osmolarity infuzních roztoků pomocí metod USP

Estimation of osmolarity of infusion solutions using the USP methods

Zdeňka Šklubalová

Prakt. Lékáren. 2012; 8(4): 175-176

Koncentrace látek v parenterálních infuzích musí být chápána v osmotických souvislostech. Proto je požadavkem na infuzní přípravky jejich označení osmolaritou (mosmol/l). Osmolaritu však nelze změřit. Osmometry poskytují osmolalitu (mosmol/kg). Experimentální výsledky měření hustoty a osmolality vodných roztoků parenterálních látek jsou v této práci využity k odhadu osmolarity postupy uvedenými v USP 34.

Pro farmaceutické asistenty

Volně prodejné přípravky používané v peri- a postmenopauze

Over the counter preparations in peri- and postmenopause

Josef Malý, Martin Doseděl

Prakt. Lékáren. 2012; 8(4): 181-186

Menopauza představuje výrazný předěl v životě každé ženy. Přestože se jedná o fyziologický proces, ovlivňuje svými důsledky i psychiku a sociální stránku života ženy. Vedle hormonální substituční terapie existuje řada dalších možností, jak pomoci zmírnit symptomy spojené s menopauzou a přispět tak ke zlepšení kvality života ženy. Autoři ve sdělení shrnují výhody a rizika volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy a dalších alternativních prostředků, které přicházejí u žen v klimakteriu nebo postmenopauze do úvahy.

Efektivní fotoprotekce

Effective photoprotection

Eva Sicouret Pérez

Prakt. Lékáren. 2012; 8(4): 187-189

Škodlivé účinky UV záření jsou nyní všeobecně známé, přesto u nás opálená pleť stále zůstává ideálem krásy. Negativní účinky UV záření na pokožku se akumulují, následky bývají viditelné i až za několik desítek let. Zvláště nebezpečné je nadměrné slunění v dětství. Spálení v dětském věku je jedním z rizikových faktorů vzniku rakoviny kůže. Fotoprotekce snižuje riziko spálení a vzniku rakoviny kůže, je také prevencí fotosenzitivních reakcí, popř. photo-ageingu (předčasného stárnutí pokožky důsledkem nadměrného slunění).

Volně prodejné produkty pro léčbu chorob v dutině ústní

OTC products for the treatment of diseases of the oral cavity

Kristýna Hosová

Prakt. Lékáren. 2012; 8(4): 190-193

Přípravky, které máme v lékárně k dispozici v rámci volně prodejných léčiv, se dají s úspěchem použít k prevenci, léčbě a následnému doléčení onemocnění dutiny ústní. Jelikož se jedná o problematiku obsáhlou, vybrány jsou ty, s nimiž se v lékárně setkáváme nejčastěji.

Kvíz

Autodidaktický test 4/2012

Prakt. Lékáren. 2012; 8(4): 197-198


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.