Praktické lékárenství, 2012, číslo 5

Slovo úvodem

Insomnie

Mgr. Jan Pomykacz

Prakt. Lékáren. 2012; 8(5): 203

Aktuální farmakoterapie

Léčba astmatu - chyby a omyly každodenní praxe

Asthma treatment - mistakes and errors in daily practice

doc.MUDr.Milan Teřl, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2012; 8(5): 207-212

Většina pacientů s astmatem může být dnes poměrně snadno léčena díky dostupnosti vysoce efektivní léčby. Navzdory těmto možnostem trpí potížemi více než polovina astmatiků a třetina má potíže výrazné. Nejčastějším důvodem, proč antiastmatika v praxi „selhávají“, je nedostatečná adherence pacientů k předepsané léčbě. Naše snahy proto musí směřovat k tomu, aby nemocní porozuměli základním principům léčby včetně správné inhalační techniky. Článek shrnuje a diskutuje současné terapeutické principy a možnosti a vyúsťuje v praktická doporučení.

Jak zvýšit analgetickou účinnost paracetamolu?

How to increase analgesic efficacy of paracetamol?

prof.MUDr.Miloslav Kršiak, DrSc.

Prakt. Lékáren. 2012; 8(5): 214-216

Obvyklá jednotlivá dávka samotného paracetamolu (500 mg per os) představuje u osob nad 50 kg hmotnosti podprahovou dávku (< 10 mg/kg). U osob s hmotností nad 60 kg je proto doporučována dávka 1 g paracetamolu. Pokud samotný paracetamol ani v dávce 1 g per os netlumí bolest dostatečně, je třeba volit jiné analgetikum, nebo použít kombinaci paracetamolu s dalšími látkami, např. s opioidy, nesteroidními antirevmatiky (je-li to možné), kofeinem nebo jinými. Někdy pomůže urychlení vstřebání paracetamolu z jeho rozpustných lékových forem.

Prebiotika a probiotika v pediatrii

Prebiotics and probiotics in paediatrics

prof.MUDr.Jiří Nevoral, CSc.

Prakt. Lékáren. 2012; 8(5): 217-224

Probiotikům je v posledních letech věnována zvýšená pozornost. Existuje velké množství prací, které hodnotí jejich účinek u různých onemocnění, ale jen poměrně málo studií je skutečně kvalitních. Probiotika účinkují několika mechanizmy, jako je snížení pH ve střevě, snížená kolonizace patogenními mikroorganizmy a modifikace imunitní odpovědi. Pozitivní účinek jednoho probitioka v určité situaci nemusí však být nutně patrný při použití jiného probiotika. Bylo zjištěno, že probiotika jsou prokazatelně účinná při léčbě gastrointestinálních onemocnění, jako jsou akutní virové gastroenteritidy, průjmy při léčbě antibiotiky, průjmová onemocnění cestovatelů...

Klinická farmacie

Farmaceutická péče u pacientů se substitucí železa při anémii

Pharmaceutical care in patients with the iron substitution

PharmDr.Marie Zajícová

Prakt. Lékáren. 2012; 8(5): 225-226

Pacienti přicházející do lékárny s předpisem na přípravky s obsahem solí železa trpí pravděpodobně anémií z nedostatku železa (sideropenická anémie). Lékárník ve chvíli samotné expedice nemůže znát příčinu jejího vzniku u daného pacienta, avšak jeho primárním úkolem je správná farmaceutická péče. Základní příčiny jsou buď v nadměrné ztrátě železa z organizmu (krvácení, často v zažívacím traktu nebo gynekologického původu), nebo v jeho narušeném vstřebávání či v nedostatku ve stravě (veganství, interakce s některými léčivy či složkami potravy). Anémie z nedostatku železa v potravě se vyskytuje v jiných zeměpisných šířkách. V současné době jsou...

O projektu „Interaktivní dispenzační semináře“

On the project of "Interactive Dispensing Seminars"

PharmDr.Alena Linhartová, Mgr.Josef Malý

Prakt. Lékáren. 2012; 8(5): 227-228

Česká farmaceutická společnost, Sekce klinické farmacie Žádné léčivo není podáváno bez rizika. Dobrá znalost léčiv a s léčivy spojených problémů (tzv. lékových problémů) umožňuje farmaceutovi rozpoznat signál potenciálního rizika a dále s ním pracovat. Podstatou vzdělávacího projektu Interaktivní dispenzační semináře (IDS) je kontinuálně trénovat tuto dovednost, tj. školit farmaceuty v managementu lékových problémů. Cílem projektu je přispět k vyšší kvalitě farmaceutické péče.

Fytoterapie

Echinacea - terapeutické účinky a možné interakce

Echinacea - therapeutic effects and possible interactions

doc.PharmDr.Lenka Tůmová, CSc.

Prakt. Lékáren. 2012; 8(5): 246-248

Článek popisuje terapeutické účinky jednotlivých rostlin rodu Echinacea, používaných k profylaxi a terapii nemoci z nachlazení. Zároveň poukazuje na možné vedlejší účinky a možné interakce s ostatními léčivy.

Pro farmaceutické asistenty

Poradenství v lékárně při samoléčení kašle

Pharmacy counselling in self-medication of cough

Mgr.Tereza Hendrychová, Mgr.Josef Malý

Prakt. Lékáren. 2012; 8(5): 229-235

2Lékárna U Zlatého lva, Dobruška Článek podává přehled příčin kašle, stavů, kdy je nezbytné odeslání kašlajícího pacienta k lékaři a látek obsažených ve volně prodejných léčivých přípravcích, které lze využít pro jeho samoléčení. Uvedena jsou expektorancia, antitusika i fytofarmaka pro léčbu kašle. Dále text zdůrazňuje základní zásady jak při samoléčení maximalizovat účinek, minimalizovat rizika léčby a podpořit compliance pacienta.

Prostředky k prevenci a léčbě dekubitů pohledem farmaceuta

Ways to prevent and treat decubitus ulcers as seen by a pharmacist

Mgr.Irena Slaninová, Mgr.Milan Vegerbauer, Mgr.Josef Malý

Prakt. Lékáren. 2012; 8(5): 236-240

Dekubity, resp. proleženiny jsou rány, které vznikají působením tlaku a u vybraných skupin pacientů představují značný zdravotní problém (senioři, imobilizovaní). Rozsah poškození kožní tkáně souvisí vedle tlaku s řadou dalších okolností. Kromě klíčových rizikových faktorů a klinického obrazu bude hlavní pozornost věnována doporučovaným a nezbytným preventivním opatřením a současným léčebným možnostem dekubitů. Důraz bude kladen na léčivé přípravky a další prostředky dostupné v zařízeních lékárenské péče formou hrazené i nehrazené péče a na možné zapojení farmaceuta např. formou poradenství při výběru vhodných prostředků určených zejména...

Dietní opatření při arteriální hypertenzi - II. část Denní příjem sodíku vyjádřený jako hodnoty GDA

Diet and arterial hypertension - part II. Daily sodium in take expressed as GDA values

MUDr.Jiří Bednář, Ph.D., PharmDr.MVDr.Vilma Vranová

Prakt. Lékáren. 2012; 8(5): 242-245

Práce se věnuje problematice příjmu sodíku potravou během celého dne v porovnání s hodnotou GDA (doporučená denní dávka) pro sodík. Větší pozornost je věnována méně nápadným zdrojům sodíku, jako jsou přílohy, a rozboru celodenního jídelníčku vzhledem k množství přijímaného sodíku. Cílem naší práce i tohoto sdělení je poskytnout pacientům i zdravotníkům souhrn informací, které jim mohou pomoci snížit množství přijímaného sodíku v různých potravinách a dietních programech.

Kvíz

Autodidaktický test 5/2012

Prakt. Lékáren. 2012; 8(5): 249-250


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.