Praktické lékárenství, 2012, číslo 6

Slovo úvodem

Podobnost čistě náhodná

PharmDr. Stanislav Havlíček

Prakt. Lékáren. 2012; 8(6): 255

Aktuální farmakoterapie

Farmakologická podpora časné gravidity

Pharmacological support of the early pregnancy in women with lacking corpus luteum

Pavel Trávník

Prakt. Lékáren. 2012; 8(6): 259-261

Je podán přehled principů farmakologické podpory časné gravidity, včetně teoretických základů jejich působení, indikací a kontraindikací. Autor upozorňuje na rozpor mezi nezbytností substituce estrogenů a kontraindikací uváděnou výrobcem.

Chřipka versus nachlazení

Influenza versus common cold

Martina Havlíčková

Prakt. Lékáren. 2012; 8(6): 262-265

Akutní respirační onemocnění (ARO) jsou podstatnou příčinou nemocnosti napříč věkovými skupinami. Původci ARO jsou jak chřipkové viry A a B, tak i tzv. nechřipkové viry: respirační syncytiální virus (RSV), viry parainfluenzy (PIV), adenoviry (AV), rhinoviry (HRV) a koronaviry OC 43 a 229 E. Vývoj v molekulárně-biologických technologiích umožnil průkazy nových virových respiračních patogenů: lidského metapneumoviru (hMPV), koronavirů NL63 a HKU1 a pravděpodobnými původci ARI jsou i lidský bokavirus (HBoV) a polyomaviry WU a KI. Nachlazení jsou častá onemocnění se spontánní úzdravou, jež se vyskytují během celého roku. Chřipka je charakterizována...

Dabigatran-etexilát (Pradaxa®) v prevenci cévních mozkových příhod u pacientů s fibrilací síní

Dabigatran-etexilate (Pradaxa®) in prevention of strokes in patients with atrial fibrillation

Petr Janský

Prakt. Lékáren. 2012; 8(6): 266-268

Dabigatran-etexilát patří do nové skupiny perorálních antikoagulancií, která jsou v současnosti zaváděna v různých indikacích do klinické praxe. Je jediným dostupným orálním přímým inhibitorem trombinu. Dabigatran má příznivé farmakologické vlastnosti, které umožňují jednotné dávkování bez nutnosti monitorace antikoagulačního účinku. V roce 2009 byla publikována studie RE-LY u pacientů s fibrilací síní, která prokázala při léčbě dabigatranem ve srovnání s warfarinem snížení rizika cévních mozkových příhod a systémových embolizací a zároveň nízké riziko krvácení a výrazné snížení výskytu hemoragických cévních mozkových příhod. Na základě těchto...

Hepatitida C, výživa a současné možnosti léčby

Hepatitis C, nutrition, and current treatment options

Luděk Beneš, Ľubomír Skladaný

Prakt. Lékáren. 2012; 8(6): 269-274

Banská Bystrica Virová onemocnění jater, zvláště hepatitidy C (HCV), jsou závažným medicínským problémem světa. Přehled stručně shrnuje známé poznatky o HCV, výživu při HCV, dosud s minimem informovanosti v medicínské literatuře, a současné možnosti léčby.

Klinická farmacie

Farmaceutická péče o pacienty s onkologickým onemocněním - nežádoucí účinky II.

Pharmaceutical care of oncologic patients - adverse effects II.

Jindřiška Voláková

Prakt. Lékáren. 2012; 8(6): 275-278

Vedle nežádoucích účinků z oblasti gastrointestinálního traktu, kterým byl věnován 1. díl tohoto článku, postihují onkologické pacienty často též nežádoucí účinky kožní a hematologické či přetrvávající únava. Přestože i v této oblasti je terapie ve velké míře v rukou lékaře, lékárník může pacientovi poradit a pomoci, zejména obecnou informací o projevech nežádoucích účinků a osvětlením důvodů jejich vzniku či doporučením konkrétních režimových opatření, volně prodejných přípravků a doplňků stravy, které mohou nežádoucí účinky snížit či mohou pomoci jim předcházet.

Fytoterapie

Léčivý muškát Pelargonium sidoides

Healing geranium - Pelargonium sidoides

Zdeňka Navrátilová

Prakt. Lékáren. 2012; 8(6): 290-292

Pelargonium sidoides je vytrvalá rostlina pocházející z jižní Afriky, kde se odedávna používá v tradiční medicíně. Afričtí domorodci používají kořeny této rostliny zejména k léčbě plicních onemocnění. Moderní studie potvrdily antibakteriální a imunostimulační účinky této rostliny a v současné době se standardizovaný extrakt EPs 7630 používá v západní medicíně k léčbě nachlazení.

Farmaceutická technologie

Jodovaný povidon v magistraliter receptuře

Iodinated povidone in extemporaneous preparation

Jana Pavlíková, Linda Kavalírová

Prakt. Lékáren. 2012; 8(6): 283-285

Článek pojednává o možnostech zpracování nové farmaceutické suroviny jodovaného povidonu do magistraliter receptury. Dosud byl k individuální přípravě používán jodovaný povidon ve formě hromadně vyráběných přípravků, nyní je nově v distribuci jako farmaceutická surovina lékopisné kvality. Příspěvek předkládá receptury používané v oftalmologii a podiatrii.

Klinická fyziologie

Fyziologické zvláštnosti dětského věku

Physiological peculiarities in children

Zuzana Nováková

Prakt. Lékáren. 2012; 8(6): 279-282

Ontogenetický vývoj jedince má svoje specifika. Dětský organizmus není poměrná zmenšenina dospělého. Předložená práce poskytuje stručný přehled problematiky fyziologických zvláštností dětského věku, které nejčastěji nacházíme v období novorozeneckém a kojeneckém. V závěru jsou připojeny základní hodnoty fyziologických rozmezí klidových parametrů kardiovaskulárního a respiračního systému, včetně složení krve, platné pro jednotlivá věková období.

Pro farmaceutické asistenty

Diagnostika a léčba kojeneckých kolik

Infant colics

Eva Bronská, Jiří Bronský

Prakt. Lékáren. 2012; 8(6): 286-289

Koliky postihují 10–20 % kojenců s maximem výskytu ve 3. měsíci věku. Příčina kolik je dosud neznámá. Jsou definovány jako neztišitelný pláč u jinak zdravého dítěte, bez známek chronického onemocnění, které dobře prospívá. Kauzální terapie není známá. Žádný z doporučovaných léčebných postupů (simetikon, masáže a manipulace, teplé obklady, simulace jízdy automobilem apod.) nebyl vědeckými studiemi dostatečně prokázán jako účinný. Některé studie hovoří o pozitivním efektu kojeneckých formulí s hydrolyzovanou bílkovinou a vyřazení alergizujících složek ze stravy matky. Ale je třeba provést metodologicky kvalitní studie k ověření jejich efektu.

Informace

XXVIII. lékárnické dny, Kroměříž 12.-14. říjen 2012

Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2012; 8(6): 297

Z historie

Náboženské motivy ve farmacii

Religious motifs in pharmacy

Robert Jirásek

Prakt. Lékáren. 2012; 8(6): 295-297

pronikající do lékárnictví a jeho podoborů, potažmo role lékárníka a farmaceutického asistenta při hledání, objevování, přípravě a dispenzaci léčiv, dosud stojí stranou širšího zájmu. Přitom je všeobecně známo, že víra v uzdravení, léčivou moc bylin, stejně jako vhodná slovní sugesce doprovázející expedici a podávání léčiv hraje i dnes velmi důležitou roli v životě pacientů a terapeutů.

Právní poradna

Odpovědnost při doporučování doplňků stravy jako léčiva

Liability in recommendation of dietary supplements as drugs

Magdalena Mikulová, Jan Vondráček

Prakt. Lékáren. 2012; 8(6): 293-294

Účelem tohoto článku je jednak upozornit na základní rozdíly mezi doplňky stravy a léčivy, resp. léčivými přípravky, jednak nastínit možná právní rizika pro lékárníka spojená s doporučováním doplňků stravy jako léčiva či nepřípustným prezentováním léčebných a prevenčních účinků doplňků stravy.

Kvíz

Autodidaktický test 6/2012

Prakt. Lékáren. 2012; 8(6): 301-302

Edukace Vašich pacientů

Originální lék versus generikum

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Prakt. Lékáren. 2012; 8(6): 298-300


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.