Praktické lékárenství, 2013, číslo 1

Slovo úvodem

Jak ne/příznivý bude rok 2013?

PharmDr. Lubomír Chudoba

Prakt. Lékáren. 2013; 9(1): 3

Aktuální farmakoterapie

Everolimus v léčbě subependymálního obrovskobuněčného astrocytomu

Everolimus in treatment of Subependymal Giant Cell Astrocytoma

Petra Langerová

Prakt. Lékáren. 2013; 9(1): 6-8

Everolimus je specifické imunosupresivum ze skupiny inhibitorů mTOR. Používá se především u dospělých pacientů po alogenní transplantaci ledviny nebo srdce. Dále je indikován k léčbě pankreatických neuroendokrinních nádorů a pokročilého karcinomu ledviny. Everolimus (přípravek Votubia®) byl v ČR registrován v roce 2011 i k léčbě dětských pacientů, a to pacientů starších 3 let se SEGA spojeným s TSC, kteří nevyžadují urgentní neurochirurgický zákrok, ale vyžadují léčbu. V této indikaci se podává perorálně jednou denně v dávce 2,5–7,5 mg. Je obvykle dobře tolerován. Mezi závažné nežádoucí účinky everolimu patří exantémy, pneumonitidy,...

Acne vulgaris - přehled dostupných léčebných možností a zásady péče o pleť

Acne vulgaris - review on available therapy and skin care recommendation

Zuzana Plzáková

Prakt. Lékáren. 2013; 9(1): 9-12

Acne vulgaris je běžné onemocnění dospívajících. Při léčbě je důležitá nejenom volba léku, ale i dobrá znalost zásad ošetřování a péče o pleť. Lékař i lékárník sehrává významnou roli v edukaci pacienta.

Klinická farmacie

Možnosti farmaceutické péče o pacienta s Parkinsonovou chorobou

Posibilities of the therapy and the pharmaceutical care of patients with Parkinson disease

Mira Hojdarová, Jana Vinšová, Petr Dušek

Prakt. Lékáren. 2013; 9(1): 13-15

a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Článek si klade za cíl přehledně zpracovat informace o aspektech terapie a farmaceutické péče u pacientů s Parkinsonovou chorobou.

Fytoterapie

Rizika používání léčivých rostlin v období těhotenství a kojení

Danger of medicinal plants used in pregnancy and breast-feeding period

Lenka Tůmová, Lenka Holcová

Prakt. Lékáren. 2013; 9(1): 34-37

Tato úvodní práce si klade za cíl přiblížit obecně problematiku hodnocení bezpečnosti užívání látek přírodního původu, se kterými se těhotná žena může běžně setkat. Důraz je zde kladen na aspekt bezpečnosti pro těhotnou ženu, zejména se práce zaměřuje na specifikaci účinků škodlivých pro nastávající matku nebo plod.

Farmaceutická technologie

Aniontový krém v magistraliter receptuře

Anion cream in extemporaneous prescription

PharmDr.Jan Hašek

Prakt. Lékáren. 2013; 9(1): 18-22

Aniontový krém představuje lékopisné, nikoliv však univerzální vehikulum typu hydrofilního krému (emulze olej ve vodě), které lze použít pro magistraliter přípravu v lékárnách. Článek pojednává o složení, struktuře a galenických vlastnostech aniontového krému. Na příkladech předložených receptur jsou uvedeny možnosti zapracování jednotlivých léčiv do léčivých přípravků, které nacházejí uplatnění v dermatologii v případě, je-li žádoucí lehký, ne příliš mastný, vodou smyvatelný krémový základ.

Klinická fyziologie

Když se řekne baroreflex

When you say baroreflex

MUDr.Zuzana Nováková, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2013; 9(1): 16-17

Baroreflex se řadí mezi systémy krátkodobé regulace krevního tlaku. V každodenním životě se přesvědčujeme o jeho správné funkci, protože se uplatňuje během rychlých změn polohy těla jako je vstávání či ulehání (ortostatická a klinostatická reakce). Citlivost jeho nastavení je zkoumána provokačními manévry či určována matematickými výpočty. V klinické praxi zůstává jako jeden z parametrů, kterými se upřesňuje riziko pacientů s kardiovaskulárními chorobami pro vznik náhlé srdeční smrti.

Pro farmaceutické asistenty

Vitaminy a vybrané aspekty jejich stability a biologické dostupnosti pro lékárenskou praxi

Vitamins and selected aspects of their stability and biological availability in the pharmacy practice

Tereza Hendrychová, Josef Malý

Prakt. Lékáren. 2013; 9(1): 23-27

Článek podává základní informace o formách jednotlivých vitaminů a jejich vztahu k biologické dostupnosti. Věnuje se vlivům, které mohou přispět ke ztrátám vitaminů během technologického zpracování potravin a antivitaminům. Dále text obsahuje přehledné tabulky doporučených denních dávek vitaminů pro zdravé dospělé v různých oblastech (ČR, EU, USA) a aktuálně dostupných volně prodejných léčivých přípravků s obsahem vitaminů. Stručně se zabývá i problematikou doplňků stravy s obsahem vitaminů.

Jiné léčebné metody infekcí než ATB

Other than antibiotic treatment of infections

Věra Adámková

Prakt. Lékáren. 2013; 9(1): 28-30

Infekční nemoci, ať už virové, bakteriální, či jiné etiologie, provázejí lidstvo po celou dobu jeho existence. Po mnoho století byly infekční choroby velmi častou příčinou úmrtí, bez ohledu na věk. Antibiotické léčba zahájila novou éru léčby infekčních chorob. V posledních desetiletích docházelo, bohužel, také k nadměrnému a ne vždy zcela indikovanému užívání antibiotik a nyní se potýkáme s již závažnou rezistencí na mnohá antibiotika. Možnosti manifestace nežádoucích účinků léčby antibiotiky a zvýšené množství rezistentních mikrobiálních kmenů nás nutí zamýšlet se i nad jinou léčbou infekcí než antibiotickou.

Léčba oparu rtu

Treatment of herpes labialis

Kateřina Kroutilová

Prakt. Lékáren. 2013; 9(1): 31-33

Článek se zabývá infekcí herpes labialis neboli oparem rtu, jeho etiologií, fázemi a léčbou, zaměřenou na možnosti samoléčení. Závěrem je zmíněna i prevence recidiv oparu.

Ve zkratce

Chřipka a možnosti její léčby

Influenza and treatment options

Iveta Rohová

Prakt. Lékáren. 2013; 9(1): 38-40

Chřipka je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší kapénkovou infekcí nebo kontaktem již nakažené osoby. Běžně se vyskytuje v epidemiích. Správná diagnostika, prevence a léčba vede ke sníženému riziku vzniku závažných komplikací.

Informace

Střípky ze XIV. sympozia klinické farmacie René Macha

Kateřina Ládová, Ondřej Machotka, Josef Malý

Prakt. Lékáren. 2013; 9(1): 43-45

Na rozloučenou s RNDr. PhMr. Zdeňkem Hanzlíčkem

Martina Lisá

Prakt. Lékáren. 2013; 9(1): 45

Z historie

K 60. výročí vzniku samostatných farmaceutických fakult v Československu

The 60th anniversary of the establishment of individual Faculties of Pharmacy in Czechoslovakia

Tünde Ambrus

Prakt. Lékáren. 2013; 9(1): 41-42

Příspěvek je věnován 60. výročí vzniku samostatných farmaceutických fakult, které byly v bývalém Československu zřízeny v roce 1952 na univerzitách v Brně a Bratislavě. Uvádí stručný přehled událostí, které vedly k jejich založení a okolnosti jejich vzniku a další existence.

Kvíz

Autodidaktický test 1/2013

Prakt. Lékáren. 2013; 9(1): 46-47


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.