Praktické lékárenství, 2013, číslo 2

Slovo úvodem

Energetický přístup (nejen) v lékárenství

Mgr. Martin Ronge

Prakt. Lékáren. 2013; 9(2): 51

Aktuální farmakoterapie

Farmakoterapie bolestí hlavy, zejména migrény

Farmacotherapy of headache, mainly migraine

Irena Novotná

Prakt. Lékáren. 2013; 9(2): 53-56

Bolesti hlavy jsou jednou z nejčastějších nepříjemností, se kterými se během života setkává prakticky každý. Jsou detailně klasifikovány podle Mezinárodní společnosti pro bolesti hlavy (International Headache Society (1)). Rámcově se dělí na bolesti primární, kde nejtypičtějším představitelem je migréna (a její formy), a sekundární, kde bolest hlavy je příznakem jiného onemocnění, které tuto bolest vyvolává, a ta je doprovodným jevem tohoto onemocnění. S jeho vyléčením obvykle bolest hlavy pomíjí. V běžné denní praxi lékaře je zásadním krokem právě rozlišení bolestí na primární a sekundární (symptomatické). Na základě anamnézy, po vyloučení...

Lokální léčba lupénky

Local therapy of psoriasis

Zuzana Nevoralová

Prakt. Lékáren. 2013; 9(2): 59-63

Lupénka je chronické, zánětlivé, hyperproliferativní onemocnění postihující kůži, vlasy, nehty a klouby. Patří do skupiny papuloskvamózních kožních chorob, má řadu klinických obrazů. Základem léčby lupénky je terapie lokální, dalšími léčebnými metodami jsou fototerapie a systémová léčba. V článku je rozebrána léčba lokální. Ta představuje u mírné až středně těžké lupénky léčbu hlavní, u závažné lupénky léčbu doplňující. Místní léčba první linie zahrnuje lokální kortikosteroidy a deriváty vitaminu D3, použít je možno ale i dehty, ichtamol, cignolin, koupele a lokální imunomodulátory. Řada zcela nových léků je ve fázi vývoje a zkoušení.

Alergická rýma - příznak nebo nemoc?

Allergic rhinitis - symptom or disease?

Václav Špičák

Prakt. Lékáren. 2013; 9(2): 63-66

Alergická rýma (AR) je systémové onemocnění s nosními a často očními příznaky. Základem je eozinofilní zánět nosní sliznice zprostředkovaný IgE. Prevalence ve světě stále stoupá, v české populaci dosahuje až 19 %. Podle globální iniciativy ARIA se dělí na intermitentní a perzistující, podle tíže na lehkou, středně těžkou a těžkou. AR je pre-astmatický stav. Léčebný program je komplexní, zahrnuje edukaci pacienta, snížení nebo vyřazení expozice příčinným alergenům, farmakoterapii a specifickou alergenovou imunoterapii. Hlavní výzvou pro praxi je „alergickou rýmu nepodceňovat, včas léčit“.

Léčba funkční dyspepsie

Treatment of functional dyspepsia

Michal Konečný, Jiří Ehrmann

Prakt. Lékáren. 2013; 9(2): 68-70

Článek seznamuje čtenáře s klasifikací, diagnostikou a především léčbou funkční dyspepsie. Uvedena je jak klasifikace české školy funkčních poruch trávicího traktu, tak recentní klasifikace Rome III. V diagnostice se uvedená doporučení opírají o aktuální výše uvedená římská kritéria. V terapii funkční dyspepsie je kladen důraz na komplexnost farmakologického a nefarmakologického přístupu, včetně vyšetření psychologického a psychiatrického. V medikamentózní léčbě horní dyspepsie je zdůrazněn velmi dobrý účinek spasmolytik, inhibitorů žaludeční sekrece a prokinetik. V terapii dolní dyspepsie je vysvětlen efekt a taktika léčby jak střevními obstipancii...

Sildenafil v terapii erektilní dysfunkce

Sildenafil in treating erectile dysfunction

MUDr.Ondřej Trojan

Prakt. Lékáren. 2013; 9(2): 71-77

Článek v úvodu popisuje historii objevu prvého PDE5 inhibitoru určeného k léčbě erektilní dysfunkce. Vysvětluje mechanizmus erekce a podmínky jejího dobrého fungování. Objasňuje mechanizmus působení PDE5 inhibitorů v léčbě erektilní dysfunkce, shrnuje zkušenosti za 15 let existence sildenafilu, jeho indikační oblast i kontraindikace a upozorňuje na některé chyby, jichž se lékaři při vedení terapie dopouštějí. Erektilní dysfunkce často slouží jako první příznak somatického, zejména kardiovaskulárního onemocnění, i proto je důležitá komunikace o tomto citlivém problému s pacienty a pátrání po něm praktickými lékaři. Rovněž nastiňuje model optimálního...

Klinická farmacie

Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou

Farmaceutical care of patients with depression

Martina Maříková

Prakt. Lékáren. 2013; 9(2): 78-82

Deprese je jedním z nejčastěji se vyskytujících onemocnění v dospělé populaci a zároveň patří mezi nejčastěji vyskytující se duševní poruchy, významně zvyšující morbiditu a mortalitu. Základem léčby depresivních poruch jsou antidepresiva. Znalost farmakologického působení léčiv, sledování nežádoucích účinků použitých léčiv a znalost lékových interakcí zvyšuje účinnost a bezpečnost terapie. Farmaceut hraje důležitou roli v rozpoznání příznaků nemoci a může včas nasměrovat pacienta k lékaři. U pacientů již léčených může farmaceut vhodnou edukací zlepšit adherenci pacienta k léčbě.

Fytoterapie

Léčivé rostliny s imunostimulačními účinky

Medicial plants with immunostimulatory effect

Anna Vildová, Jan Kubeš, Lenka Tůmová

Prakt. Lékáren. 2013; 9(2): 90-95

Článek shrnuje výsledky v oblasti léčivých rostlin s imunostimulačními, případně adaptogenními účinky. Zachycuje nové výsledky výzkumu v této oblasti. Zabývá se zejména problematikou méně známých druhů léčivých rostlin využívaných v čínské a orientální medicíně.

Farmaceutická technologie

Toxicita barviv používaných v léčivých přípravcích

Dyes used in medicinal products

Jana Kučerová, Hana Kotolová

Prakt. Lékáren. 2013; 9(2): 83-89

2Masarykova univerzita, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Brno 3Veterinární a farmaceutická univerzita, Farmaceutická fakulta, Humánní farmakologie a toxikologie, Brno V současnosti je každý léčivý přípravek složitým systémem léčiv a pomocných látek. Barviva jsou pomocné látky, které slouží nejen k úpravě estetického vzhledu léku, ale pomáhají také identifikovat produkt ve výrobní a distribuční fázi, slouží jako signální nástroj při případném chybném výdeji a umožňují pacientovi lépe se orientovat ve své medikaci. Povolení používání barviv ve farmaceutickém průmyslu podléhá komplexnímu hodnocení toxicity a přísným legislativním...

Sociální farmacie

Přeshraniční poskytování zdravotní péče - uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě EU

Cross-border healthcare - Recognition of medical prescriptions issued in another Member State

Jozef Kolář

Prakt. Lékáren. 2013; 9(2): 95-100

Přeshraniční poskytování zdravotní péče souvisí také s uznáváním lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě EU. Pozornost je věnována základním aktuálním právním předpisům a stanoviskům Svazu lékárníků Evropské unie.

Z historie

Historický kalendář na rok 2013

Pavel Drábek

Prakt. Lékáren. 2013; 9(2): 101

Kvíz

Autodidaktický test 2/2013

Prakt. Lékáren. 2013; 9(2): 102-103


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.