Praktické lékárenství, 2013, číslo 3

Slovo úvodem

Růže v lékárně

Mgr. Jan Pomykacz

Prakt. Lékáren. 2013; 9(3): 107

Aktuální farmakoterapie

Geriatrický pacient, geriatrická farmakoterapie a kvalita života

Geriatric patient and quality of life, geriatric pharmacotherapy

Iva Holmerová, Michaela Baumanová, Hana Vaňková, Petr Wija

Prakt. Lékáren. 2013; 9(3): 114-117

(Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care, International Longevity Centre) Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze Demografické změny a velmi výrazné stárnutí populace v následujících letech s sebou přináší potřebu adaptace zdravotních a sociálních služeb a obecně veřejných i soukromých služeb. Vlivem stárnutí se mění klinický obraz onemocnění a manifestují se geriatrické syndromy. Nejvýznamnějším z nich je křehkost (frailty). Geriatričtí pacienti potřebují specifickou modifikaci zdravotní péče, a to ve složce akutní, následné i dlouhodobé. Důraz by měl být kladen na evaluaci funkčního stavu a podporu soběstačnosti,...

Kompresivní terapie v praxi

Compression therapy in practice

Sabina Sellner Švestková

Prakt. Lékáren. 2013; 9(3): 117-119

Kompresivní terapie je velmi důležitá konzervativní léčebná metoda, která slouží k podpoře žilního a lymfatického oběhu, především dolních končetin, při poruchách funkce žilně svalové pumpy, při chronické žilní insuficienci, při varixech dolních končetin, při poruše a funkční nedostatečnosti žilních perforátorů, při bércových vředech a při poruchách mízního oběhu dolních končetin.

Základy prevence a léčby chronických ledvinných onemocnění

Fundamentals of prevention and treatment of kidney diseases

Romana Ryšavá

Prakt. Lékáren. 2013; 9(3): 120-123

Chronická onemocnění ledvin postihují skoro desetinu naší populace a stávají se nejen medicínským, ale i sociálně-ekonomickým problémem. Nejlepším opatřením, které brání rozvoji pokročilých stadií onemocnění, je zavedení screeningových programů, které budou vyhledávat nemocné s již vzniklým renálním poškozením či ty, kteří jsou ve vysokém riziku. Základní vyšetření zahrnují stanovení sérového kreatininu a glomerulární filtrace, vyšetření močového sedimentu a proteinurie či mikroalbuminurie. Mezi opatření, která mohou výrazným způsobem zpomalit (či dokonce zastavit) progresi chronických nefropatií, patří léčba inhibitory angiotenzin konvertujícího...

Medicamenta nova

Retigabin (Trobalt®) - nové antiepileptikum k terapii farmakorezistentní fokální epilepsie

Retigabine (Trobalt®): a novel antiepileptic agent to treat pharmacoresistant focal epilepsy

Robert Kuba

Prakt. Lékáren. 2013; 9(3): 110-112

Retigabin je nejnovějším antiepileptikem, které se objevilo na českém trhu. Má unikátní mechanizmus účinku, který spočívá v blokádě neuronálních kaliových kanálů. Na základě výsledků kontrolovaných klinických studií je jeho podávání indikováno v přídatné terapii dospělých pacientů s fokální epilepsií s fokálními nebo sekundárně generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty. Lék je podáván perorálně 3× denně v denních dávkách 600–1 200 mg po předchozí titraci. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří závratě, somnolence, bolesti hlavy a únava.

Klinická farmacie

Polékové poškození jater

Drug-induced liver injury

Petr Červený

Prakt. Lékáren. 2013; 9(3): 123-126

Játra jsou největším orgánem v lidském organizmu. Hrají nezastupitelnou roli v metabolizmu, syntéze a uchovávání endogenních sloučenin, stejně jako v detoxikaci a exkreci exogenních sloučenin. Hepatotoxicitou rozumíme poškození jater v důsledku expozice chemické sloučenině, iatrogenním poškozením takové, které je navozené léčivými přípravky. Léčivé přípravky mohou mít hepatotoxické účinky nejen při předávkování, ale v mnoha případech i při užití v dávkách terapeutických. Článek se zabývá jednotlivými mechanizmy poškození jater a konkrétními skupinami léčiv.

Fytoterapie

Konopí aneb THC, CBD, CB1, CB2 atp.

Cannabis or THC, CBD, CB1, CB2 etc.

Jaroslav Peč

Prakt. Lékáren. 2013; 9(3): 131-134

léčivých rostlin a speciálních plodin, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Olomouc Předložený souhrn uvádí základní informace o fytokanabinoidech a jejich vztahu k lidskému endokanabinoidnímu systému. Pozornost je zejména věnována léku Sativex®, jako jedinému léčivému přípravku s obsahem kanabinoidů registrovanému na území ČR. V závislosti na přípravku Sativex® je zhodnocen potenciál využití léčebného konopí. Jsou uvedeny indikace, nežádoucí účinky, kontraindikace a možné lékové interakce.

Farmaceutická technologie

Technologie Optizorb® v léčbě akutní bolesti

Optizorb® technology in acute pain managment

Boris Leštianský, Lenka Součková

Prakt. Lékáren. 2013; 9(3): 127-130

Nové farmaceutické technologie léků mají za úkol zkvalitnit farmakokinetické vlastnosti již používaných léčivých přípravků. V posledních letech se vyvinuly další pomocné látky známé jako „superdesintegranty“. Jsou vysoce účinné již v malých koncentracích, pro jejich schopnost absorpce vody vedou k rychlému uvolnění účinné látky z tablet. V případě nových běžně dostupných neopiodních analgetik používaných v léčbě ambulantní akutní bolesti se jedná zejména o zkrácení intervalu nástupu účinné analgezie a rychlé potlačení bolesti.

Pro farmaceutické asistenty

Antioxidanty a degenerativní onemocnění

Antioxidants and Degenerative Disease

Lubomír Opletal, Jakub Chlebek, Kateřina Macáková, Nina Benešová, Anna Hošťálková, Lucie Cahlíková

Prakt. Lékáren. 2013; 9(3): 135-138

Volné radikály (správně reaktivní formy kyslíku a dusíku) jsou spolu s toxickými noxami vnějšího prostředí nejcitovanějším zdrojem patologických vlivů na fyziologické procesy člověka a na vývoj degenerativních onemocnění (civilizačních chorob). Řada volných radikálů se v organizmu vyskytuje běžně, protože jsou součástí fyziologických procesů (fyzický pohyb, zpracování potravy, imunitní obrana organizmu). Jejich patologický vliv je závislý na množství těchto radikálů a jejich typu (biologický poločas). Aplikace antioxidantů je do jisté míry problémová: nadměrný přísun může působit naopak prooxidačně, látky se nežádoucím způsobem mohou ukládat...

Vaginální dyskomfort, intimní hygiena

vaginální kandidóza, intimní hygiena, probiotika, vaginální

Peter Koliba, Peter Koliba, jun.

Prakt. Lékáren. 2013; 9(3): 139-141

Přehledový článek o problematice vaginálního dyskomfortu u žen. Tento problém patří k nejčastějším důvodům návštěvy gynekologické ambulance. Příčinou akutního dyskomfortu bývá bakteriální vaginóza a vaginální kandidóza. Autoři uvádí popis těchto onemocnění a přehled současných terapeutických možností. Kromě důležitých zásad intimní hygieny jsou v článku uvedeny také prostředky pro intimní hygienu či probiotika a přípravky určené k vaginálním výplachům, vhodné jako prevence vaginálního dyskomfortu.

Rýma (rhinosinusitida) - úloha a možnosti lékárníka, pozice nazálních kortikosteroidů

Rhinosinusitis: role and possibilities of a pharmacist; place of nasal corticosteroids

Jiří Nevrlka

Prakt. Lékáren. 2013; 9(3): 142-145

Rýma patří nesporně k nejčastějším onemocněním dětského i dospělého věku. Rozpoznání rýmy jako takové je i v podmínkách běžného lékárenského provozu poměrně snadné. Problémem je spíše určení etiopatogenetické povahy tohoto stavu. Z nejrůznějších důvodů je vhodná léčebná intervence i v případě zdánlivě lehkého průběhu, zejména chronické rýmy. Lékárník má k dispozici celou řadu přípravků a léků, které mohou efektivně ovlivnit průběh rýmy a přinést úlevu od jejích příznaků. Jednak jsou to přípravky nespecificky působící (symptomatické), které mají obvykle charakter zdravotnických prostředků. Jednak jsou to přípravky, které do průběhu onemocnění...

Informace

18. kongres EAHP v Paříži (European Association of Hospital Pharmacists) 13.-15. 3. 2013

PharmDr. Marie Zajícová

Prakt. Lékáren. 2013; 9(3): 130

15. svazek Solutia - 2013 je již na webu

prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.

Prakt. Lékáren. 2013; 9(3): 134

Pracovní den z historie farmacie a veterinární medicíny

Pavel Brauner

Prakt. Lékáren. 2013; 9(3): 149

Z historie

Studie vztahu lékáren a drogerií v Československé republice (1918-1938)

Study on the relation of pharmacies and drugstores in Czechoslovak Republic (1918-1938)

Martina Lisá, Vilma Vranová2, Marcela Kallusová3

Prakt. Lékáren. 2013; 9(3): 146-149

2Ústav aplikované farmacie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 3Lékárna Pod sv. Antonínkem, Blatnice Kompetenční spory lékárníků a drogistů lze zaznamenat už od samotného vzniku obou profesí. Vyvrcholily počátkem 20. století, kdy rozdělení jejich pravomocí bylo nejasné a tyto často splývaly. Nepřehledná situace při novelizaci a tvorbě nových zákonů umožňovala rozličným zájmovým skupinám, ať už drogistům, farmaceutickému průmyslu nebo nemocenským pokladnám posilovat své postavení na úkor nejednotného a konzervativního lékárnictva. Kvalitní lékárenský dorost, drcený legislativní nemožností uplatnit se ve vlastním oboru, si své profesní...

Kvíz

Autodidaktický test 3/2013

Prakt. Lékáren. 2013; 9(3): 150-151


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.