Praktické lékárenství, 2013, číslo 6

Slovo úvodem

Čtyři zastavení v ubíhajícím roce

prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. předseda ČFS

Prakt. Lékáren. 2013; 9(6): 211

Aktuální farmakoterapie

Nežádoucí účinky léků na kůži

Adverse drug effects on the skin

Marie Viktorinová

Prakt. Lékáren. 2013; 9(6): 214-218

exantémů), které mohou vzniknout po vnitřní i zevní aplikaci léků.

Moderní terapie kašle

Current treatment of cough

Jan Juřica

Prakt. Lékáren. 2013; 9(6): 219-223

Článek podává přehled o léčivých účinných látkách a léčivých přípravcích v terapii suchého i produktivního kašle aktuálně dostupných v ČR. V úvodu jsou shrnuta některá doporučení týkající se často nevhodného kombinování antitusik s léčivy produktivního kašle. První část článku je věnována antitusikům s centrálním i periferním mechanizmem účinku, jsou diskutovány nežádoucí účinky opioidních antitusik, mechanizmy účinků a farmakokinetika. Další část je věnována léčivům produktivního kašle se zaměřením na kategorizaci látek dle hlavního mechanizmu účinku, nežádoucí účinky, farmakokinetiku a terapeutické výhody a nevýhody jednotlivých látek. Závěrem...

Celková léčba lupénky

Systemic treatment of psoriasis

Zuzana Nevoralová

Prakt. Lékáren. 2013; 9(6): 225-229

Lupénka je chronické, zánětlivé, hyperproliferativní onemocnění postihující kůži, vlasy, nehty a klouby. Patří do skupiny papuloskvamózních kožních chorob, má řadu klinických obrazů. Základem léčby lupénky je terapie lokální. Další léčebnou metodou je fototerapie, především PUVA metoda či záření spektrem 311 nm. Systémová léčba je vyhrazena pro těžké, refrakterní případy nereagující na standardní lokální léčbu či fototerapii a pro úvodně velmi závažné případy. V současnosti jsou v ČR k dispozici tři léčiva pro celkovou terapii 1. linie: acitretin, cyclosporin A a methotrexat. Celkovou léčbou 2. linie jsou biologika, u nás jsou nyní registrovány...

Bolest zubů z pohledu algeziologa

Toothache from the algesiologist’s perspective

Pavlína Nosková

Prakt. Lékáren. 2013; 9(6): 230-233

Základním principem léčby bolesti zubů je multimodální analgezie, která vede vhodnou kombinací neopioidních analgetik ke snížení potřeby farmak ze skupiny opioidů. Článek poukazuje na možné kombinace analgetik v ambulantní praxi algeziologa. Okrajově také zmiňuje problematiku neuropatické bolesti v souvislosti s bolestí zubů.

Klinická farmacie

Cystická fibróza a současné možnosti léčby pohledem farmaceuta

Cystic fibrosis and current treatment options

Eliška Tajovská

Prakt. Lékáren. 2013; 9(6): 234-239

Cystická fibróza (CF) je závažné dědičné onemocnění, které představuje značnou zátěž pro pacienty i jejich rodiny a zkracuje život nemocných. Onemocnění se projevuje plicními i mimoplicními projevy, charakteristickým příznakem CF je vysoká koncentrace chloridů v potu pacientů. V plicích dochází k mukostáze, obstrukci a chronické infekci. Léčba plicních projevů má zásadní vliv na kvalitu a délku života pacientů. Ta spočívá zejména v péči o dobrou průchodnost dýchacích cest prostřednictvím respirační fyzioterapie a léků snižujících viskozitu hlenu v dýchacích cestách a v léčbě závažných plicních infekcí antibiotiky. V trávicím traktu dochází...

Fytoterapie

Poskytne kořen harpagofytu dobře zavedené léčivo?

Will be Harpagophytum root source of a well- established drug?

Luděk Jahodář

Prakt. Lékáren. 2013; 9(6): 243-246

Čertův spár, harpagofyt poléhavý, je prvkem tradiční jihoafrické medicíny. Od 70. let minulého století pronikl i do evropské oficiální medicíny, v současnosti je kořen rostliny drogou Evropského lékopisu. Široký rozsah terapeutických indikací tradiční medicíny je sledován moderními farmakognostickými a farmakologickými metodami včetně metod klinického zkoušení. Jednoznačné potvrzení protizánětlivého a analgetického účinku deklarovaného etnofarmakologickými daty vyžaduje další studie. EMA monografie zatím drogu hodnotí jako tradiční rostlinné léčivo pro terapii poruch zažívání a mírné bolesti kloubů. Článek shrnuje současné znalosti o droze...

Pro farmaceutické asistenty

Správné dávkování paracetamolu, analgetická účinnost paracetamolu v kombinaci s kofeinem

Correct dosage of paracetamol; analgesic efficacy of paracetamol in combination with caffeine

Lenka Součková

Prakt. Lékáren. 2013; 9(6): 240-242

Paracetamol patří v dnešní době celosvětově k nejužívanějším analgetikům. Mnohaletá zkušenost užívání paracetamolu prokázala jeho výbornou snášenlivost a účinnost v terapeutických dávkách, což jsou hlavní důvody jeho časté preskripce a užívání, a to jak u pacientů v kojeneckém a batolecím věku, tak i u dětí v předškolním a školním věku, stejně tak u dospělých a geriatrických pacientů, ale i gravidních i kojících pacientek. V řadě zemí patří paracetamol mezi volně prodejné léky a zařazuje se tak v mnoha případech na prvním místo spotřeby analgetik-antipyretik. S narůstajícím užíváním paracetamolu však přibývá případů těžkého jaterního poškození...

IPVZ a SUKL informuje

Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášené SÚKL v roce 2012

Adverse drug reactions reported to SÚKL in 2012

Eva Jirsová

Prakt. Lékáren. 2013; 9(6): 247-249

Farmakovigilance se zabývá kontinuálním sledováním bezpečnosti léčiv. Při každém novém zjištěném farmakovigilančním signálu je přehodnocen poměr přínosů a rizik léčivého přípravku s cílem, aby na trhu zůstávaly jen léky, jejichž léčebné přínosy výrazně převyšují možná rizika. Mezi základní zdroje údajů o bezpečnosti léčiv patří hlášení nežádoucích účinků. V r. 2012 přijal Státní ústav pro kontrolu léčiv 2 033 hlášení o podezření na nežádoucí účinky léčiv z území České republiky. Z nich bylo 1 009 hlášeno přímo SÚKL (876 od lékařů, 48 od farmaceutů, 85 od jiných zdravotníků), 1 024 hlášení přišlo od držitelů rozhodnutí o registraci. 3,5 % ze...

Informace

41. mezinárodní kongres pro dějiny farmacie

Mgr. Jan Babica

Prakt. Lékáren. 2013; 9(6): 249

Kadaň nás vzorně pohostila aneb vzpomínka na XXIX. Lékárnické dny

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2013; 9(6): 250

Beskydské setkání farmaceutických chemiků

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2013; 9(6): 250

Kvíz

Autodidaktický test 5/2013

Prakt. Lékáren. 2013; 9(6): 251-252

Autodidaktický test 6/2013

Prakt. Lékáren. 2013; 9(6): 253-254


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.