Praktické lékárenství, 2014, číslo 4

Slovo úvodem

Slovo úvodem

PharmDr. Antonín Svoboda

Prakt. Lékáren. 2014; 10(4): 123

Aktuální farmakoterapie

Racionální terapie bolesti v těhotenství

Rational pain therapy during pregnancy

Martina Novosadová

Prakt. Lékáren. 2014; 10(4): 126-129

Léčba bolesti u těhotných žen je komplikovaná a specifická nutností pečlivého zvažování mezi očekávaným přínosem a rizikem nejen pro samotnou matku, ale i pro její nenarozený plod i pro celý osud těhotenství. Větší význam mají i techniky léčby bolesti bez použití léků. Článek podává přehled informací, které bychom měli jako lékárníci znát o volně dostupných přípravcích pro léčbu bolesti v těhotenství, ale i režimová doporučení a rady, v jaké situaci již doporučit těhotné ženě vyhledání lékaře.

Farmakoterapie prediabetu

Pharmacotherapy of prediabetes

František Musil

Prakt. Lékáren. 2014; 10(4): 130-131

Prediabetes je důležitá klinická jednotka s definovanou diagnostikou, patogenezí a klinickým obrazem. Prediabetes predikuje rozvoj diabetes mellitus 2. typu, znamená současně výrazné kardiovaskulární riziko a mírně zvyšuje i riziko onkologického onemocnění. Prediabetes by měl být proto léčen, základem je úprava režimu spojená s edukací a vhodná je medikace metforminem.

Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce

Guidelines for diagnosis and treatment of erectile dysfunction

Taťána Šrámková

Prakt. Lékáren. 2014; 10(4): 133-136

Erektilní dysfunkce (ED) je definována jako neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku. ED je běžná na celém světě. ED představuje rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění. Erektilní dysfunkce je prediktor závažného kardiovaskulárního onemocnění. Změna životního stylu (intenzivní trénink a snížení BMI) vede ke zlepšení erektilní funkce. Moderní léčba erektilní dysfunkce spočívá v podávání PDE5 inhibitorů, je bezpečná a dobře tolerovaná. Novým způsobem je léčba rázovou vlnou nízké intenzity vedoucí k neovaskularizaci. Intrakavernózní léčba je úspěšná a bezpečná u diabetiků a mužů po radikální...

Klinická farmacie

Polékové poškození ledvin

Drug-induced kidney injury

Katarína Dobrucká

Prakt. Lékáren. 2014; 10(4): 137-142

Iatrogenní navození nefrotoxicity je v 19–25 % případů příčinou akutního renálního selhání (ARS) z celkového množství renálních selhání. U kriticky nemocných pacientů s přítomností rizikových faktorů se výskyt ARS v souvislosti s léky uvádí 20–30 %, z nich u 6 % s nutností dialyzační léčby. Výskyt polékového ARS u pacientů ve vyšším věku dosahuje až 60 %. Iatrogenní navození ARS je spojeno s delší dobou hospitalizace, nárůstem nákladů na léčbu či vyšší mortalitou. Článek uvádí přehled mechanizmů iatrogenního navození nefrotoxicity s doporučením preventivní strategie při podávání léků s nefrotoxickým potenciálem, možnosti prevence...

Pro farmaceutické asistenty

Prevence onemocnění močového traktu

Prevention of diseases of the urinary tract

Miroslava Romžová

Prakt. Lékáren. 2014; 10(4): 142-145

Autorka v článku ukazuje na různé možnosti samoléčebných metod nemocí močových cest. Těch je celá škála, od infekcí, přes konkrementy, močovou inkontinenci, benigní prostatickou hyperplazii až po nádorové onemocnění. Většině urologických onemocnění je možno předejít správnou prevencí. Ta je základem samoléčení pacientů.

Dentální hygiena - základ pevného zdraví

Dental hygiene - the basis for good health

Tomáš Úlehla

Prakt. Lékáren. 2014; 10(4): 146-149

Článek se věnuje tématu dentální hygieny, správnému používání kartáčků a jejich výběru. Autor se snaží čtenáři přiblížit podstatu a smyl péče o ústní dutinu, neboť díky správné dentální hygieně je možné předcházet mnoha závažným onemocněním. Je zde kladen důraz jak na techniku čištění zubů, tak také na spolupráci pacienta s profesionálem, tj. dentální hygienistkou nebo stomatologem. Důsledné odstranění zubního plaku je základním předpokladem k udržení zdravého parodontu a vhodné dentální pomůcky představují nejdůležitější nástroje, jak tohoto cíle dosáhnout.

Kvíz

Autodidaktický test 4/2014

Prakt. Lékáren. 2014; 10(4): 150-151

Elektronická publikace

Přehled účinků a bezpečnosti užívání přírodních léčiv v průběhu těhotenství a laktace - 3. část

Overview of the effects and safety of the use of natural medicines during pregnancy and lactation - part 3

Lenka Tůmová, Lenka Holcová

Prakt. Lékáren. 2014; 10(4): e20-e28

Tento příspěvek navazuje na předchozí práci „Rizika používání léčivých rostlin v období těhotenství a kojení“. Formou tabulek uvádí u jednotlivých drog (řazeno abecedně-písmeno B-C) jejich terapeutické využití, nežádoucí účinky a kategorizaci bezpečnosti užívání v průběhu těhotenství a laktace. Dále jsou v textu uvedeny i výsledky některých studií na zvířecích modelech a v humánní terapii.


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.