Praktické lékárenství, 2015, číslo 1

Slovo úvodem

Africké zamyšlení

Mgr. Jana Hladíková

Prakt. Lékáren. 2015; 11(1):

Aktuální farmakoterapie

Principy farmakologického ukončení těhotenství a evakuace děložní dutiny

Principles of pharmacological pregnancy termination and uterine evacuation

Pavel Trávník

Prakt. Lékáren. 2015; 11(1): 6-7

Farmakologické ukončení těhotenství a evakuace děložní dutiny je šetrnější než instrumentální metody. Je popsán mechanizmus působení mifepristonu a misoprostolu, rizika instrumentálních metod a farmakologických metod, postup použití přípravků a současný stav použití metody v České republice.

Orofaryngeální kandidóza

Oropharyngeal candidiasis

Jan Hašek

Prakt. Lékáren. 2015; 11(1): 8-12

Orofaryngeální kandidóza je typická oportunní infekce sliznice dutiny ústní a hltanu nejčastěji způsobená kvasinkou Candida albicans. Onemocnění se manifestuje u zdravých dospělých jen zřídka a daleko častější je u kojenců a malých dětí, seniorů, především pak u pacientů s oslabeným imunitním systémem. Článek představuje základní typy tohoto onemocnění a uvádí přehled používaných léčiv. Na základě zahraničních doporučení je věnován prostor léčebné strategii u dětí a dospělých bez závažné poruchy imunitního systému.

Akutní infekce dýchacích cest - diagnostika a léčba z pohledu ORL lékaře

Acute respiratory infection - diagnosis and treatment from the view of otolaryngologists

Petra Bruthansová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(1): 13-15

Autor podává přehled nejčastějších infektů horních cest dýchacích a polykacích, jejich epidemiologii, klinický obraz a možnosti léčby. Zdůrazněno je odlišení jednotlivých nosologických jednotek a správné nasazení léčby.

Inhalační systémy na českém trhu pro léčbu pacientů s chronickou obstrukcí průdušek

Inhalation devices for therapy patients with chronic obstruction of airways in the Czech market

Eva Kašáková, Viktor Kašák

Prakt. Lékáren. 2015; 11(1): 16-18

Inhalační cesta podání léků pro pacienty s průduškovým astmatem, s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a s přesahem astmatu a CHOPN (ACOS) je preferována, protože inhalačně podané léky působí přímo v dýchacích cestách, dosahují oproti perorálně podaným lékům vyšších koncentrací, mají nižší riziko nežádoucích účinků a rychlejší nástup účinku úlevových léků. Inhalační léky jsou dostupné v různých inhalačních systémech, které mají odlišné charakteristiky i jinou inhalační techniku. Každého pacienta je třeba edukovat ve správné inhalační technice, inhalační techniku s ním prakticky nacvičit a opakovaně ji kontrolovat. Na edukaci pacienta...

Klinická farmacie

Možnosti farmaceutické péče o pacienty s neuropatickou bolestí

Pharmaceutical care possibilities in patients with neuropathic pain

Jana Vinšová, Mira Hojdarová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(1): 19-22

2Oddělení farmakovigilance, Pfizer spol. s r. o., Praha Navzdory množství publikovaných konsenzuálních doporučení zůstává léčba neuropatické bolesti obtížným a ne vždy úspěšně zvládnutým úkolem. Článek si klade za cíl přehledně zpracovat informace o farmakoterapii neuropatické bolesti s důrazem na postupy založené na důkazech a současně uvést možnosti farmaceutické péče u těchto pacientů.

Fytoterapie

Šiitake - obsahové látky a léčivé účinky

Shiitake - content substances and medicinal effects

Zdeňka Navrátilová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(1): 23-24

Lentinula edodes (houževnatec jedlý) je stopkovýtrusá dřevokazná houba, známá pod japonským jménem šiitake. Houba je jedlá a odedávna se používá také v tradiční medicíně k léčbě mnoha onemocnění. V současné době probíhá řada studií, které její účinky potvrzují. Perspektivní je především protinádorový, imunomodulační a antimikrobiální účinek.

Informace

Střípky z XVI. Sympozia klinické farmacie René Macha

Veronika Krnáčová, Ondřej Machotka

Prakt. Lékáren. 2015; 11(1): 37-39

Z historie

Historický kalendář na rok 2015

RNDr. Pavel Drábek

Prakt. Lékáren. 2015; 11(1): 40-41

Samoléčba

Pacient s onemocněním jater a žlučníku v lékárně

Patient with liver and gallbladder disorder in pharmacy

Tereza Hendrychová, Josef Malý

Prakt. Lékáren. 2015; 11(1): 25-28

Předkládaný článek poukazuje na vybrané aspekty související se zapojením lékárníka do péče o pacienty s onemocněním jater a žlučníku. Největší prostor je věnován nefarmakologickým opatřením a racionálnímu používání hepatoprotektiv.

Jaké vitaminy dětem doporučit a kdy

What Vitamins and When to Recommend Them to Children

Margit Slimáková

Prakt. Lékáren. 2015; 11(1): 29-33

Dostatečná hladina mikroživin je základním předpokladem pro správné fungování organizmu. Doporučené denní dávky jsou vodítkem pro stanovení dostatku mikroživin a vhodnosti případné suplementace. Stačí dětem kvalitní strava, nebo je třeba rutinně podávat vitaminy v doplňcích? Pokud uvěříme reklamám, budeme suplementaci vitaminů považovat za nezbytnou. Odborná doporučení jsou však mnohem střízlivější a jako zdroj vitaminů upřednostňují zdravou výživu.

Kazuistiky z praxe farmaceuta

Intervence klinického farmaceuta u pacientky s diabetem mellitem po amputaci končetiny pro gangrénu jako následek syndromu diabetické nohy

Diabetic foot syndrome is among common chronic complications of diabetes mellitus, potentially leading

Martin Doseděl, Blanka Plesniková, Lucie Vítová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(1): 34-36

2Interní oddělení a ošetřovatelský úsek, Šumperská nemocnice, Šumperk 3Jánošíkovi s. r. o. Lékárna Na Náměstí, Žatec Syndrom diabetické nohy patří k častým chronickým komplikacím diabetu mellitu, který může vést k amputaci dolních končetin. V kazuistice je prezentován příklad intervence klinického farmaceuta u pacientky po amputaci gangrenózní dolní končetiny. V našem případě byla zrevidována terapie bolesti a deprese. Léčiva, jejichž účinnost je v těchto indikacích považována za nižší, byla nahrazena léčivy první volby (venlafaxin). Po intervenci došlo k regresi obtíží, bolesti vymizely, psychický stav se zlepšil. Intervence také přinesla...

Kvíz

Autodidaktický test 1/2015

Prakt. Lékáren. 2015; 11(1): 42-43


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.