Praktické lékárenství, 2015, číslo 2

Slovo úvodem

Jaký má vlastně smysl lékárnický slib?

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.

Prakt. Lékáren. 2015; 11(2):

Aktuální farmakoterapie

Novinky ve farmakoterapii bolesti

Advances in pharmacotherapy of pain

Marek Hakl

Prakt. Lékáren. 2015; 11(2): 52-53

Centrum léčby bolesti, DHClinic, Brno V posledních letech se v oblasti farmakoterapie bolesti objevily nové účinné látky, aplikační formy látek již známých i nové kombinované preparáty. V oblasti účinných látek se ve skupině opioidů setkáváme s novou molekulou po více něž 30 letech. Novinkou je látka tapentadol, μ opioidní agonista se schopností inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu v CNS. V oblasti neopioidních analgetik je novinkou na českém trhu aceclofenac – selektivní COX2 inhibitor. V oblasti léčby průlomové onkologické bolesti máme nově k dispozici transmukózní fentanyly s ultra rychlým nástupem účinku. V boji s opioidy...

Nové poznatky o funkci vitaminu D

New knowledges about functions of vitamin D

Petr Hrdý, Pavel Novosad

Prakt. Lékáren. 2015; 11(2): 54-57

Vitamin D je jedním z lipofilních vitaminů, který je nezbytný pro správnou stavbu a funkci skeletu. Snížená saturace vitaminem D hraje důležitou roli v poruchách imunity, v onemocněních kardiovaskulárních i onkologických. Snížená hladina vitaminu D je významným rizikovým faktorem pádu a fraktury u staršího pacienta. Na tomto riziku se podílí jednak osteoporóza, ale i úbytek funkce a množství svalové hmoty tedy sarkopenie. Adekvátní suplementace vitaminem D je tedy jedním z farmakologických cílů v péči o pacienta s frailty syndromem. Jedním z důležitých faktorů, které tuto reverzibilitu umožňují, je vitamin D a jeho dlouhodobě nízká hladina...

Kolitida způsobená Clostridium difficile - závažná epidemie současnosti

Colitis due to Clostridium difficile - a severe contemporary epidemic

Pavel Polák, Petr Husa

Prakt. Lékáren. 2015; 11(2): 58-60

Kolitida způsobená Clostridium difficile se v posledních deseti letech vyskytuje v epidemických rozměrech celosvětově a je pozorován vzestupný trend výskytu tohoto onemocnění. Postiženi jsou zpravidla geriatričtí, interně polymorbidní a opakovaně hospitalizovaní pacienti, kteří byli recentně léčeni širokospektrými antibiotiky. Mezi nejrizikovější antibiotika stran vyvolání klostridiové kolitidy patří aminopeniciliny, cefalosporiny, fluorované chinolony a linkosamidy. Onemocnění lze léčit vankomycinem (perorálně aplikovaným), metronidazolem anebo fidaxomicinem. Při rekurentním průběhu lze použít fekální bakterioterapii – „transplantaci...

Bipolární porucha - minimum pro farmaceuty

Bipolar disorder - a minimum for pharmacists

Eva Češková

Prakt. Lékáren. 2015; 11(2): 61-63

Bipolární afektivní porucha (BAP) je závažné, převážně rekurentní, multifaktoriální onemocnění s celoživotní prevalencí 1–2 %. Lithium s jeho antimanickým, antidepresivním, antisuicidálním, profylaktickým a neuroprotektivním efektem zůstává základní léčbou. První volba u akutní mánie zahrnuje lithium, valproát a některá antipsychotika 2. generace v monoterapii nebo v kombinaci se stabilizátory nálady. Jako první volba v léčbě bipolární deprese zůstává monoterapie lithiem, lamotriginem a quetiapinem, dále kombinace olanzapinu se specifickými inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo kombinace lithium/valproát a SSRI/bupropion....

Fytoterapie

Léčivé rostliny v léčbě prostatických potíží

Medicinal plants in prostatic problem treatment

Lenka Tůmová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(2): 68-70

Článek seznamuje čtenáře s léčivými rostlinami a přírodními látkami, které jsou používány při léčbě prostatických potíží a dále s rostlinami, které mohou být potenciálně účinné při léčbě těchto obtíží. Je zde vysvětlen mechanizmus jejich působení, uvedeny nežádoucí účinky a upozornění na možné interakce s ostatními léčivy.

Informace

Zaujalo nás na semináři Aesculap 2015

Rozhovor s doc.MUDr.Milošom Jeseňákom, PhD., MBA

Prakt. Lékáren. 2015; 11(2): 71-73

Z historie

Inzulin v Československu

Insulin in Czechoslovakia

Jindřiška Krejčová, František Dohnal

Prakt. Lékáren. 2015; 11(2): 74-77

Cílem článku je snaha o zachycení historického vývoje výroby inzulinu v Československu. Informace byly převážně získány z Časopisu lékařů českých (vychází od roku 1862) a z Praktického lékaře (vychází od roku 1921). Nejprve se v Československu objevuje na trhu inzulin dovážený, přičemž byly dováženy přímo hotové injekce nebo substance, ze kterých firmy inzulin připravovaly. Výrobou inzulinu se v letech 1923–1945 zabývalo pět společností, dále zde inzulin vyráběla pouze společnost Léčiva.

Kazuistiky z praxe farmaceuta

Individuální konzultace poskytované starší pacientce ve veřejné lékárně

Individual counseling in community pharmacy - case report of geriatric patient

Jana Šolínová, Josef Malý

Prakt. Lékáren. 2015; 11(2): 64-67

Individuální konzultace v lékárně poskytují prostor pro identifikaci a řešení lékových problémů (DRP). Cílem sdělení je na příkladu kazuistiky starší pacientky ukázat kontinuitu při managementu DRP včetně úskalí, která poskytování péče provázela. Identifikováno bylo několik typů DRP. Intervence farmaceuta byly akceptovány pacientem i lékaři. Individuální konzultace pomohla zvýšit adherenci pacientky k léčbě a optimalizovat farmakoterapii.

Kvíz

Autodidaktický test 2/2015

Prakt. Lékáren. 2015; 11(2): 78-79


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.