Praktické lékárenství, 2015, číslo 3

Slovo úvodem

Historia nova vel repetens?

PharmDr. Jan Babica, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2015; 11(3):

Aktuální farmakoterapie

Alergie na pyly

Pollen allergy

MUDr.Božena Kalabusová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(3): 86-88

V článku jsou popsány příčiny, příznaky a léčba alergie na pyly.

Nová fakta o paracetamolu, rizika předávkování, intoxikace a jejich zvládání

Paracetamol (acetaminophen) - new data, risk of overdose, intoxication and coping with it

MUDr.Mgr.Jiří Hodis, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2015; 11(3): 90-92

Paracetamol, známý v klinickém užití od roku 1893, je stále jedním z nejvíce užívaných antipyretik a analgetik s velmi dobrým profilem toxicity. Přesto toxicitu paracetamolu (v anglosaské literatuře acetaminophenu) nelze považovat za nulovou. Přehledný článek nabízí souhrn jak nových znalostí mechanizmu účinku, toxicity, stratifikace rizika toxicity, tak i protokolů jejího léčení a prevence.

Koanalgetika - správná volba a indikace

Co-analgesics - the optimal choice and indication

PharmDr.Jitka Rychlíčková

Prakt. Lékáren. 2015; 11(3): 93-95

Do skupiny koanalgetik zahrnujeme antiepileptika a antidepresiva, v širším pojetí pak i další skupiny léčiv (lokální anestetika, bisfosfonáty, kalcitonin, myorelaxancia, kortikosteroidy, spasmolytika, benzodiazepiny). Dle žebříčku WHO mohou být kombinována se standardními analgetiky nebo použita samostatně v závislosti na etiologii bolesti. Cílem textu je shrnutí faktorů správné volby koanalgetika. Prvním krokem bude určení etiologie bolesti – karbamazepin se jeví léčivem volby u neuropatií záchvatovitého charakteru, pregabalin a gabapentin pak mohou být léčivem volby u bolestivé neuropatie včetně diabetické stejně jako tricyklická...

Klinická farmacie

Osoby s rizikem diabetu mellitu v lékárně

Persons at risk for diabetes mellitus in the pharmacy

Josef Malý, Helena Marešová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(3): 96-99

Vysoká prevalence diabetu mellitu, nezanedbatelné náklady spojené s řešením pozdních komplikací tohoto onemocnění a stále nemalý podíl osob, které se nedaří včas a správně léčit, otevírají prostor pro zapojení lékárníka do péče o diabetiky. Cílem sdělení je blíže specifikovat prostředky a postupy používané při záchytu diabetu mellitu, a to s důrazem na možné zapojení lékárníka.

Fytoterapie

Přehled účinků a bezpečnosti užívání přírodních léčiv v průběhu těhotenství a laktace - 4. část

Overview of the effects and safety of the use of natural medicines during pregnancy and lactation - part 4

doc.PharmDr.Lenka Tůmová, CSc., Mgr.Lenka Holcová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(3): 103-106

Tento příspěvek navazuje na předchozí práci „Rizika používání léčivých rostlin v období těhotenství a kojení“. Formou tabulek uvádí u jednotlivých drog (řazeno abecedně – písmeno E-G) jejich terapeutické využití, nežádoucí účinky a kategorizaci bezpečnosti užívání v průběhu těhotenství a laktace. Dále jsou v textu uvedeny i výsledky některých studií na zvířecích modelech a v humánní terapii.

Farmaceutická technologie

Pelety s glukózou k prevenci hypoglykemií

Glucose pellets in preventing hypoglycaemia

PharmDr.Aleš Franc, Ph.D., doc.Mgr.Jan Muselík, Ph.D., MUDr.David Neumann, Ph.D., Mgr.Dana Sabadková

Prakt. Lékáren. 2015; 11(3): 100-102

Hypoglykemie vzniká při nepřiměřeném poměru mezi aplikovaným antidiabetikem, výdejem energie a množstvím požitých sacharidů. Většinu hypoglykemických příhod je možné odhadnout, protože vznikají chybnými rozhodnutími při léčbě. Některé hypoglykemie však vycházejí z možností léčby a režimovými opatřeními se dají vyřešit jen obtížně. Cílem práce je vývoj lékové formy s obsahem pelet se zpožděným uvolňováním glukózy. Lékovou formu tvoří inertní jádro ve formě pelety s obsahem glukózy, obalené membránou, která uvolňuje glukózu až s časovým odstupem při průchodu gastrointestinálním traktem. Za vhodné časy uvolnění glukózy lze považovat podle diabetologické...

Pro farmaceutické asistenty

Jarní únava a detoxikace organizmu

Spring fever and detoxification of human body

Mgr.Markéta Obrovská

Prakt. Lékáren. 2015; 11(3): 107-110

Jarní období bývá často spojováno se specifickým druhem únavy – tzv. jarní únavou. Pacienti v tomto čase také pociťují nutkání detoxikovat svůj organizmus pomocí očistných kůr. Článek je zaměřen na možnosti redukce jarní únavy a posílení nejzatěžovanějších detoxikačních orgánů těla – jater, ledvin a střev. Z detoxikace organizmu však pacient nemusí vždy prospívat. Ohroženými skupinami jsou těhotné a kojící ženy, chroničtí pacienti.

Z historie

Jandoušův úvod do receptury

Jandouš's introduction to formulation

RNDr.Pavel Drábek

Prakt. Lékáren. 2015; 11(3): 111-113

a mnoha referátů z cizojazyčných časopisů napsal též tři příručky. Třetí z nich pojednává o základech receptury a byla určena pro farmaceuty a mediky. Její látka je rozdělena podle lékových forem. Text doplňují praktické příklady a tabulky. Je to zároveň také naše první publikace z oboru galenické farmacie.

Kvíz

Autodidaktický test 3/2015

Prakt. Lékáren. 2015; 11(3): 114-115


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.