Praktické lékárenství, 2015, číslo 4

Slovo úvodem

Slovo úvodem

PharmDr. Jana Šolínová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(4):

Aktuální farmakoterapie

Moderní tendence ve stimulaci ovarií

Modern trends in the ovarian stimulation

Pavel Trávník

Prakt. Lékáren. 2015; 11(4): 123-125

Stimulace ovarií je nezbytnou součástí většiny metod reprodukční medicíny. Moderní trendy ve stimulaci spočívají v individualizaci stimulace, zvýšení její bezpečnosti, usnadnění aplikace stimulačních léčiv včetně využití depotních přípravků a umožnění léčby pacientek s onemocněními, vyžadujícími speciální postupy stimulace, jako jsou syndrom polycystických ovarií a riziko onkologického onemocnění.

Klinická farmacie

Enterální výživa pohledem farmaceuta

Enteral nutrition - overview and use in clinical practise

Eliška Bohatcová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(4): 127-132

Výživa pacientů byla dlouho opomíjenou a podceňovanou oblastí medicíny. Přitom je jednoznačně prokázáno, že podvýživa je nezávislým rizikovým faktorem pro zvyšování morbidity pacientů, prodlužuje délku hospitalizace, zvyšuje mortalitu a z hlediska ekonomického zvyšuje náklady na léčbu pacientů. V současnosti je k dispozici řada přípravků určených pro enterální výživu, které mohou, pokud jsou správně indikovány, výrazně zlepšit stav výživy pacienta, zvýšit kvalitu života a pomoci mu při zotavování v nemoci. Účelem článku je podat základní přehled přípravků, které se v oblasti enterální výživy na českém trhu vyskytují, a poukázat na způsob jejich...

Fytoterapie

Vitex agnus-castus - obsahové látky a léčivé účinky

Vitex agnus-castus - active substances and medicinal effects

Zdeňka Navrátilová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(4): 138-140

Vitex agnus-castus (drmek obecný) je keř či malý strom pocházející z jižní Evropy a západní Asie. Plody drmku, známé také jako mnišský pepř, byly po staletí využívány k léčbě řady gynekologických obtíží. Článek shrnuje informace o používání této rostliny, léčivých účincích a možných interakcích a nežádoucích účincích.

Farmaceutická technologie

Deriváty celulosy v individuální přípravě léčiv

Cellulose derivatives in extemporaneous preparation

Eva Šnejdrová, Denisa Sajková, Ivana Černá

Prakt. Lékáren. 2015; 11(4): 133-136

Při magistraliter přípravě slizů a gelů se v praxi nejčastěji používají deriváty celulosy, želatina a karbomery. Tento článek je věnován derivátům celulosy. Jsou uvedeny lékopisné a nejznámější obchodní názvy, základní fyzikálně-chemické vlastnosti, hodnoty viskozity 2% vodných disperzí, dispergační techniky a uvedeny příklady chybných receptur dosud se vyskytujících v praxi. Deriváty celulosy by měly být označeny lékopisným, nikoli obchodním názvem a do lékárny dodány s deklarovanou hodnotou viskozity a dalšími vlastnostmi, důležitými pro technologické zpracování do léčivého přípravku. Lékárník by měl modifikovat složení předepsaného přípravku,...

Sociální farmacie

Jak se vyvíjí nový lék

How are new drugs developed

Lenka Součková, Hana Kostková, Regina Demlová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(4): 144-147

2Masarykův onkologický ústav Brno Proces výzkumu a vývoje nových léčiv je značně časově a finančně náročný. Od zahájení výzkumu až po uvedení nového léku na trh zabere vývoj jednoho nového léčiva v průměru 12–15 let a průměrné náklady se pohybují okolo 2,6 miliard USD. Stále se zvyšující časová a finanční náročnost úzce souvisí se snahou uvádět na trh stále bezpečnější a účinější léčiva a s tím spojenými požadavky, jako jsou např. detailnější a déletrvající bezpečnostní preklinické testy. V článku jsou popsána jednotlivá na sebe navazující stadia vývoje léku (in silico, in vitro, in vivo a in homo). Detailněji se článek věnuje charakteristikám...

Informace

Setkání s čínskými farmaceuty

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2015; 11(4): 148

Samoléčba

Volně prodejné přípravky proti bolestem hlavy - správný výběr a možná rizika

Over-the-counter medicines for headaches - proper selection and possible risks

Ingrid Niedermayerová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(4): 141-143

Volně prodejná (OTC) analgetika dělíme dle klinického účinku na analgetika-antiflogistika (ibuprofen, naproxen, diklofenak, dexketoprofen) a analgetika-antipyretika (kyselina acetylsalicylová, paracetamol, propyfenazon) a dle počtu látek na jednosložková a kombinovaná analgetika. OTC analgetika užíváme v léčbě migrény, tenzního typu bolesti hlavy a nezávažných sekundárních bolestí hlavy. Výběr léku je závislý na intenzitě bolesti, na přítomnosti doprovodných příznaků, na ostatní užívané medikaci (např. warfarin, kyselina acetylsalicylová, další nesteroidní antiflogistika, kortikosteroidy, antidepresiva, perorální antidiabetika) a komplikujících...

Kvíz

Autodidaktický test 4/2015

Prakt. Lékáren. 2015; 11(4): 149-150


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.