Praktické lékárenství, 2015, číslo 6

Slovo úvodem

Česká farmacie a Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s., v roce 2015

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2015; 11(6):

Aktuální farmakoterapie

Cílená léčba v onkologii solidních nádorů

Targeted therapy in treatment of solid tumors

Lenka Doležalová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(6): 194-196

V léčbě nádorových onemocnění se uplatňuje řada postupů, které se často vzájemně kombinují. Radikálním řešením je chirurgické odstranění nádoru spolu s částí okolní tkáně, nádory citlivé na radioterapii se ozařují ionizujícím zářením. Farmakoterapie nádorových onemocnění zahrnuje klasickou chemoterapii (cytostatika), hormonoterapii, cílenou léčbu a protinádorovou imunoterapii. Léčebný postup a výběr léčiva se vždy odvíjí od typu nádoru, stadia nemoci a klinického stavu pacienta. Tento článek je věnován cíleným léčivům, která se v klinické praxi solidních nádorů používají teprve „krátce“.

Farmakologicky navozená deliria Nežádoucí účinky léčiv na CNS a jejich potenciál vyvolat deliria

A pharmacologically induced delirium

Richard Krombholz

Prakt. Lékáren. 2015; 11(6): 198-202

Farmakologicky navozená deliria mohou představovat závažnou komplikaci léčby primárně nepsychiatrického onemocnění. Je známa řada léčiv, která mají schopnost sekundárně delirium vyvolat v rámci svých nežádoucích účinků. Autor v následujícím článku upozorňuje na hlavní skupiny farmak, která mají potenciál delirium vyvolat. S touto problematikou se setkávají především psychiatři, kteří se věnují konziliární službě, ale i další lékaři pečující o psychiatrické pacienty se somatickou komorbiditou. V běžné klinické praxi bývají tyto stavy neprávem na okraji diferenciálně diagnostických rozvah.

Klinická farmacie

Farmaceutická péče vybraných onemocnění kardiovaskulárního systému u starších pacientů II.

Pharmaceutical care of selected diseases of the cardiovascular system in the elderly II.

Stanislava Kalafutová, Božena Jurašková, Josef Malý, Jiří Vlček

Prakt. Lékáren. 2015; 11(6): 203-207

2III. interní gerontometabolická klinika FN HK Předložený článek je druhým dílem textu zaměřeného na farmaceutickou péči vybraných onemocnění kardiovaskulárního systému u starších pacientů. Tento díl je zaměřený na farmaceutickou péči u ischemické choroby dolních končetin, ischemickou chorobu srdeční a chronické srdeční selhávaní, které jsou u starší populace hojně rozšířené. Ve zdravotní péči o staršího pacienta s kardiovaskulárním onemocněním je kromě farmakologické terapie neméně důležitá nefarmakologická intervence. Mezi nejdůležitější rizikové faktory, které je možné ovlivnit racionálně poskytovanou péči o pacienta v lékárně, patří kouření,...

Fytoterapie

Stevia rebaudiana - přírodní nekalorické sladidlo

Stevia rebaudiana - natural non-caloric sweetener

Zdeňka Navrátilová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(6): 217-218

Stevie (Stevia rebaudiana) je vytrvalá bylina původem z Jižní Ameriky (Paraguay). Jihoameričtí Indiáni používali stevii odedávna jako sladidlo i jako léčivo v tradiční medicíně. Velkým problémem rozvinutého světa je vysoký výskyt obezity a cukrovky, nízkokalorickým sladidlům je proto věnována velká pozornost. Extrakt ze stevie či její izolované látky se v některých asijských zemích používají již desítky let. V Evropské unii bylo její používání povoleno až v roce 2011 a od té doby si stevie získala značnou popularitu. Kromě nulového obsahu kalorií vykazuje stevie i antidiabetický účinek, její používání diabetiky je tedy mimořádně vhodné.

Nemocniční lékárenství

Novinky v parenterální výživě

New advances in parenteral nutrition

Michal Janů

Prakt. Lékáren. 2015; 11(6): 213-216

Příspěvek se věnuje klíčovým novinkám v oblasti parenterální výživy. V první části jsou popsány nové přístupy v klinické praxi, především nová doporučení v oblasti příjmu makronutrientů i mikronutrientů. Následně je uveden základní přehled současné moderní přístrojové techniky potřebné pro bezpečnou a komfortní přípravu parenterální výživy v lékárnách. Na závěr je zmíněna nová aplikační metoda – mobilní parenterální výživa.

Informace

Onemocnění z nachlazení

Jana Jurušová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(6): 208

Samoléčba

Farmaceutická péče o pacienty s vypadáváním vlasů

Farmaceutical care for patients with hair loss

Jana Martinásková

Prakt. Lékáren. 2015; 11(6): 188-190

Lékárny jsou velmi často prvním zdravotnickým zařízením, kde si pacienti postěžují na zvýšené vypadávání vlasů. Zde by mělo být pacientovi poskytnuto kvalifikované poradenství ohledně volně prodejných přípravků pro lokální i celkovou doplňkovou terapii. Lékárník nebo farmaceutický asistent by měl zvládnout rozlišit, zda pacientovy potíže je možné zvládnout samoléčbou či pacienta odeslat k lékaři. Článek stručně popisuje typy alopecií a jejich možné příčiny. Podrobněji se zabývá volně prodejnými přípravky pro léčbu vypadávání vlasů, jejich správným použitím a působením. Uveden je praktický souhrn volně dostupných přípravků pro léčbu vypadávání vlasů.

Kazuistiky z praxe farmaceuta

Intervence klinického farmaceuta v řešení hyperurikemie u pacientky s polyvalentní alergií

Hyperuricemia in patient allergic to allopurinol solved by a clinical pharmacist

Jitka Rychlíčková

Prakt. Lékáren. 2015; 11(6): 210-212

V kazuistice je prezentována pacientka s hyperurikemií a dnavými tofy na rukou. Pacientka je zároveň alergická na běžně užívané léčivé přípravky na snížení hladin kyseliny močové v plazmě. Rozebrány jsou intervence klinického farmaceuta k okamžitému řešení hyperurikemie (hydratace, forsírovaná diuréza, podpora glomerulární filtrace). Dále jsou přiblíženy možnosti hypourikemické terapie při kontraindikaci allopurinolu a febuxostatu.

Kvíz

Autodidaktický test 6/2015

Prakt. Lékáren. 2015; 11(6): 222-223


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.