Praktické lékárenství, 2016, číslo 2

Slovo úvodem

Pozitivní emoce a zdraví

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Prakt. Lékáren. 2016; 12(2): 43

Aktuální farmakoterapie

Úskalí farmakoterapie opioidy v klinické praxi

Pitfalls opioids in clinical practice

Jana Gregorová, Petra Holečková

Prakt. Lékáren. 2016; 12(2): 47-49

Opioidy patří do léčby akutní i chronické bolesti. Základní strategie při volbě medikace a vhodných kombinací analgetik je dána standardními postupy, jejichž rámec tvoří analgetický žebříček dle WHO. V klinické praxi mohou být kombinace opioidů a hodnocení dopadu některých klinicky významných lékových interakcí problematické.

Chronické žilní onemocnění - napínavá detektivka pro lékaře, pacienty i farmaceuty

Chronic venous disease - detective story for doctors, patients and pharmacists

Júlia Černohorská

Prakt. Lékáren. 2016; 12(2): 54-57

Chronické žilní onemocnění (CVD) se řadí mezi civilizační nemoci. Na patofyziologii se podílí zejména žilní zánět, který způsobuje poškození a nedomykavost chlopní, čím dochází k morfologickým a funkčním změnám v žilách a rozvoji žilního refluxu, který vede k prohlubování žilní hypertenze. CVD je souborem různých klinických projevů, se kterými se pacienti obrací jak na lékaře, tak na lékárníky. Vzhledem k jeho progresivnímu charakteru má smysl začít s adekvátní léčbou co nejdříve. K léčebným postupům patří kompresivní punčochy nebo správně naložená elastická obinadla, změna životního stylu, užívání venofarmak a aplikace prostředků k lokálnímu...

Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby

Optimising treatment in Alzheimer’s disease

Vanda Franková

Prakt. Lékáren. 2016; 12(2): 79-82

Prvním předpokladem optimální léčby Alzheimerovy choroby je správná diagnóza a rozpoznání všech příznaků. Léčit je třeba začít co nejdříve, nejlépe již v iniciálním stadiu onemocnění. Přístup musí být komplexní, zaměřený na konkrétního člověka, zahrnovat nejen pacienta, ale i jeho rodinu/pečující. Nezbytná je péče o celkový tělesný i psychický stav, racionální léčba dalších chorob, vhodná aktivizace. Problémové chování vyžaduje podrobnou analýzu, a pokud možno nefarmakologický přístup. Ve farmakoterapii Alzheimerovy choroby jsou indikovaná kognitiva: inhibitory cholinesteráz a memantin. Pojišťovna je hradí při dodržování předepsaných podmínek....

Fytoterapie

Zelené potraviny - mýty a fakta

Green foods - myths and facts

Margit Slimáková

Prakt. Lékáren. 2016; 12(2): 66-70

Zelené potraviny jsou řasy, bakterie a trávy s vysokým obsahem mikroživin a bílkovin. Ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech jsou označovány jako superpotraviny a mají být prevencí i terapií mnoha zdravotních potíží včetně těch nejzávažnějších. Pojem zelené potraviny a superpotraviny není jednoznačně odborně vymezen. Studií, které sledují nejrůznější dílčí efekty působení zelených potravin, je dostatek. Většinou se však jedná o laboratorní práce bez potvrzení účinků v rozsáhlých klinických humánních studiích. O to více zpráv o zázračném působení zelených potravin koluje v populárních médiích a na sítích. Obsah živin v relaci...

Farmaceutická technologie

Dutina ústní jako aplikační místo pro přívod léčiva do organizmu

The oral cavity as an application site for drugs administration

Jan Gajdziok, David Vetchý

Prakt. Lékáren. 2016; 12(2): 63-65

Tento článek si klade za cíl podat stručné, ale komplexní informace o dutině ústní jako vhodném místě pro aplikaci léčivého přípravku, a tím i pro přívod léčiva do organizmu. Nespornými výhodami této aplikační cesty je snadná přístupnost, nízká enzymatická aktivita, bohaté prokrvení dané oblasti, možnost eliminace first-pass efektu, zamezení presystémové eliminaci v trávicí soustavě a možnost navození lokálního i systémového účinku léčiva. Článek je první ze série a měl by objasnit základní anatomické a fyziologické poměry v dutině ústní, a tím osvětlit její možnosti a přednosti pro aplikaci léčivého přípravku.

Klinická fyziologie

Zánětlivé parodontopatie

Inflammatory periodontopathies

Julia Morozova

Prakt. Lékáren. 2016; 12(2): 58-61

Parodont je komplex struktur a tkání obklopujících zub, sestává se z dásně, cementu kořene zubu, periodontální štěrbiny a v ní umístěných periodontálních vláken a kosti alveolárního výběžku, v němž je zub ukotven. Hlavními funkcemi parodontu je ukotvení zubu v alveolu, tlumení žvýkacích sil, obrana proti vnějším noxám a také oddělení prostředí dutiny ústní od kořene zubu (zajištění kontinuity výstelky dutiny ústní). Různé faktory (infekční agens, traumata, celková onemocnění, medikamentózní prostředky) mohou způsobit poruchu struktury a funkce parodontálního komplexu, které jsou obecně známy pod názvem parodontopatie. Nejčastějšími z nich...

Kvíz

Autodidaktický test 2/16

Prakt. Lékáren. 2016; 12(2): 82-83


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.