Praktické lékárenství, 2005, číslo 1

Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 3

Možná jste překvapeni, co to k Vám zase přichází za nové čtení, když všude kolem Vás je tolik odborných informací, že Vám z toho jde hlava kolem. Mně taky, ale před časem mě napadlo, že vlastně farmacie a lékárníci nemají kromě stavovského časopisu žádné odborné periodikum, které by informovalo o novinkách v našem širokém oboru. Od nápadu k realizaci vede samozřejmě cesta trnitá. Již první kontakty s případnými členy redakční rady a poradního sboru byly potěšující. Schůzka v Moravské chalupě v Brně to pak potvrdila a ve spolupráci s vydatelstvím Solen jsme se dali do práce.

Aktuální farmakoterapie

Lze překonat kožní bariéru?

doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek CSc, PharmDr. Kateřina Vávrová Ph.D

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 8-11

V článku je vysvětlena podstata bariérových vlastností kůže a možnosti jejího překonání. Jako nejvýhodnější možnost se v posledních letech jeví použití akcelerantů transdermální penetrace (permeace). Mechanizmus působení těchto nových látek spočívá v jejich interakci s lipidy intercelulárního prostoru stratum corneum.

Mechanizmy účinku frekventně používaných léčiv a jejich terapeutická hodnota - venotonika

Mgr. Marcela Zemková, doc. RNDr. Jiří Vlček CSc

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 13-15

Základním předpokladem v komplexním řešení problematiky chronické žilní insuficience (CVI) je včasná diagnostika a terapie hluboké žilní trombózy, a tím zabránění významnějšímu poškození hlubokého žilního systému jako příčiny CVI. Péče o rozvinutou chronickou žilní insuficienci je mnohaoborovou záležitostí, na které se podílejí vedle ošetřujícího praktického lékaře také angiolog, dermatolog, hematolog, chirurg a další specialisté. Terapie projevů chronické žilní insuficience je obtížná, dlouhodobá a vyžaduje značnou ochotu pacienta ke spolupráci. Vedle chirurgické léčby, skleroterapie a kompresivní léčby připadá v úvahu i použití medikamentózní léčby....

Léčiva na bázi pyrazinu

doc. PharmDr. Martin Doležal Ph.D

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 16-17

Synteticky připravené pyraziny jsou používány jako identická „vonidla“ či „chutidla“ v potravinářství, ve voňavkářství či v tabákovém průmyslu. Pyraziny mají celou škálu biologických účinků, používají se i jako důležitá léčiva. Historicky prvními byla sulfonamidová chemoterapeutika sulfapyrazin a jeho strukturní varianta sulfalen, velmi jednoduchým derivátem je stále významné antituberkulotikum pyrazinamid. Dalšími důležitými léčivy jsou kalium šetřící diuretikum amilorid, hypolipidemikum acipimox, perorální antidiabetikum glipizid či nebenzodiazepinové hypnotikum zopiklon. Z vyvíjených látek zaslouží pozornost potenciální antineoplastikum...

Končí dostupnost pindololu

PharmDr. Kamil Hrubý Ph.D

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 18

Pindolol (APO-Pindol®) přestal být v České republice dostupný z důvodu rozhodnutí výrobce o ukončení dovozu (1). Přípravek se v současnosti doprodává. Originální přípravek Visken® není u nás dostupný už dlouhou dobu. Molekula pindololu (obrázek 1) byla patentována v roce 1969 společností Sandoz (2).

Kašel

PharmDr. René Mach

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 19

Kašel múže být triviální symptomem, provázející banální onemocnění, ale může být také příznakem závažného onemocnění. Cílenými dotazy lze v lékárně rozlišit závažnost kašle a případně upozornit pacienta na nutnost lékařského vyšetření.

Klinická farmacie

Správné použití diabetických pomůcek - dokáže lékárník správně vysvětlit jejich používání svým zákazníkům?

Mgr. Monika Valíčková

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 20-23

Pacienti s diabetem přibývají a roste počet těch, kteří trpí pozdními komplikacemi diabetu. Komplikacím je možno předcházet udržením přiměřené glykémie s normálními hodnotami glykovaného hemoglobinu, bez závažných hypoglykémií nebo hyperglykémií.Pacienti a zvláště ti, kteří ke své léčbě potřebují inzulín, používají k jeho aplikaci a ke kontrole diabetu řadu pomůcek jako aplikátory inzulínu(pera), inzulínové pumpy, proužky k vizuálnímu sledování glykémií, glykosurií a ketonurií, glukometry. Naučit diabetiky rutinně používat tyto pomůcky a správně chápat výsledky měření by měl kromě diabetologa a edukační sestry také lékárník.

Fytoterapie

Možné interakce mezi syntetickými léky a léčivými rostlinami

doc. PharmDr. Lenka Tůmová CSc, Mgr. Jana Bajerová

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 24-26

Úvodní článek k připravované sérii článků zabývajících se problematikou interakcí mezi syntetickými léky a léčivými rostlinami vysvětluje mechanizmy účinků interakcí na rovině farmaceutické, farmakodynamické a farmakokinetické.

Protizánětlivý účinek šišáku bajkalského

Mgr. Jan Martin Ph.D, doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 27-28

Šišák bajkalský je léčivá rostlina původem z Číny a Japonska a je už přes dva tisíce let používána tradiční čínskou medicínou. Flavonoidy z této rostliny jsou skupinou látek s velmi širokou škálou biologických aktivit a některé z nich jsou pro svoji nízkou toxicitu potenciálními léky pro terapii a prevenci celé řady onemocnění. Jedním z nevýraznějších a nejlépe prozkoumaných účinků je účinek protizánětlivý.

Farmaceutická technologie

Částicové lékové formy

doc. PharmDr. Miloslava Rabišková CSc

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 29-30

Mnoho sofistikovaných lékových forem vyvinut ých v 70. a 80. letech minulého století se stalo součástí praktické farmakoterapie. Další pokrok v chemii, molekulární biologii, lékařských a dalších vědách je stimulem intenzivního rozvoje farmaceutické technologie. Pozornost se věnuje zejména částicovým lékovým formám a makromolekulárním léčivům – léčivům navázaným na specifické polymerní nosiče. Publikovaný článek informuje o současném i budoucím využití mikročástic, lipozomů a nanočástic.

Inkompatibility v receptuře magistraliter

PharmDr. Zbyněk Sklenář Ph.D

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 31-34

Řešení inkompatibilitních kombinací individuálně připravovaných léčivých přípravků (IPLP) má nesporný vliv na stabilitu, účinnost, bezpečnost i na důvěru v připravovaný léčivý přípravek (LP). Pozornost věnujeme zejména inkompatibilitám farmaceutickým, přestože je jasné, že přípravek musíme vždy posuzovat komplexně, z více hledisek, a pamatovat i na inkompatibility terapeutické. Farmaceutické inkompatibility můžeme třídit z několika aspektů; pro praktické účely se jeví velmi vhodné třídění z hlediska technologického, stejně jako možné způsoby jejich řešení. Účelem je též objasnění některých zakořeněných neopodstatněných technologických postupů používaných...

Léčivé přípravky připravované v lékárnách ČR do zásoby I.

RNDr. Jana Kotlářová Ph.D, Mgr. Václav Podsedníček

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 35-37

Práce přibližuje aktuální situaci v oblasti léčivých přípravků (LP) připravovaných v lékárnách ČR do zásoby. Byla vyhodnocena data získaná ze 140 lékáren z 85 obcí ČR. Nejprve jsou představeny celkové výsledky průzkumu a základní rozbory receptury provedené z různých hledisek – podle přípravce, lékových forem, počtu složek LP. Příště budou následovat podrobné rozbory receptury v rámci jednotlivých lékových forem, včetně konkrétních složení nejčastějších či zajímavých LP připravovaných v lékárnách do zásoby.

Klinická fyziologie

Co je dobré vědět o výživě onkologicky nemocných

MUDr. Zdeněk Wilhelm

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 38-40

Výživa onkologicky nemocného se řídí obecným principem dostatečného přívodu proteinů, sacharidů i lipidů v závislosti na individuální snášenlivosti. Jedním z projevů onkologicky transformované buňky je zvýšená tvorba cytokinů. Patofyziologie metabolických cest i tvorba cytokinů jsou společně s vedlejšími účinky vlastní léčby onkologického onemocnění příčinou nežádoucích doprovodných projevů, které mohou vyústit do různého stupně malnutrice. Nejčastěji se jedná o změny chuti, pocit suchosti v ústech, bolesti v ústech i při polykání, může být přítomná nauzea, diarhea, obstipace a anorexie. Užitím vhodných postupů a změnou strategie příjmu potravy u onkologicky...

Probiotika a prebiotika v profylaxi a terapii poruch GIT a v prevenci karcinogeneze

PharmDr. Miloslav Hronek Ph.D, Mgr. Zdeňka Kudláčková, Mgr. Jana Nekvindová

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 41-42

Probiotika jsou baktérie mléčného kvašení, především rodů Lactobacillus a Bifidobacterium, které mají prospěšný vliv na svého hostitele bez ohledu na jejich nutriční hodnotu. Jsou běžnou součástí fermentovaných mléčných výrobků, po jejichž konzumaci se stávají součástí přirozené střevní mikroflóry. Ochraňují svého hostitele před kolonizací patogenními mikroorganizmy, stimulují imunitní systém, mají metabolické účinky a zvyšují utilizaci vápníku, fosforu a železa. Prebiotika jsou především oligosacharidy, které vytvářejí vhodné nutriční prostředí pro kolonizaci probiotik. Obě skupiny jsou používány především v terapii různých typů diarrhoické dyspepsie....

Pro farmaceutické asistenty

Sekce farmaceutických asistentů ČFS JEP

Bc. Pavla Müllerová

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 43-44

V článku je shrnuta činnost sekce farnaceutických laborantů (asistentů) ČFS JEP od jejího vzniku po současnost a představena aktuální legislativa, která se k oboru farmaceutický asistent vztahuje.

Farmaceutický průmysl

Zentiva - partner pro třetí tisíciletí

Ing. Věra Kudynová

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 45

Se jménem společnosti, která má vedoucí postavení na českém a slovenském trhu, se setkáváme od srpna roku 2003. Tehdy vznikla Zentiva fúzí českých Léčiv a slovenské Slovakofarmy, se stěžejními výrobními provozy v Dolních Měcholupech a v Hlohovci. Za rok a půl existence této značky na trhu si moderní farmaceutická společnost vybudovala silnou pozici. Patří mezi pět nejvýznamějších dodavatelů farmaceutických produktů ve střední a východní Evropě. Nejdůležitějšími trhy jsou pro celou skupinu jsou Česko, Polsko, Slovensko, Polsko, Ruská federace, baltské země a Ukrajina. Působí však i v dalších zemích střední a východní Evropy...

Lékárník a internet

Elektronický recept - zkušenosti ze SRN

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 46-47

S rozvojem elektronické zdravotní karty a jejím plným nasazením v roce 2006 v Německu se rozvíjí také platforma elektronického receptu. Pomocí e-karty pacienta a svého e-pasu zapíše lékař data na e-kartu a vzdálený server. Pacient si následně může e-recept vyzvednout v kamenné lékárně popř. jej odeslat do internetové lékárny. Od e-preskripce se očekává zejména zefektivnění činnosti jednotlivých zdravotnických pracovníků a rovněž plná kontrola dat pacientem. Ten bude plně rozhodovat o jednotlivých úrovních, které zviditelní pro jednotlivé zdravotnické pracovníky. Nyní probíhají v různých okrscích po celém Německu zkušební projekty, z nichž nejznámější...

IPVZ a SUKL informuje

Evropský lékopis a Česká republika

RNDr. Hana Lomská

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 49-50

Česká republika se na přípravě Evropského lékopisu podílí od roku 1998, historie jeho přípravy je však poněkud delší, Evropská lékopisná komise, garant a tvůrce Evropského lékopisu, oslavila v loňském roce své 40. narozeniny.

Z historie

Byl Tadeáš Hájek z Hájku také lékárníkem?

RNDr. Pavel Drábek

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 51

Na rozdíl od Itálie, kde došlo k oddělení farmacie od medicíny již ve 13. století (6), mohli lékaři v Českém království vlastnit lékárnu až do r. 1753. Z našich dějin známe několik významných lékařů, kteří se souběžně zabývali farmacií i terapií, ale Tadeáš Hájek z Hájku (1526–1600) není mezi nimi obvykle uváděn...

Odborné akce

6. Beskydský slet lékárníků, 16. 4. 2005, Hotel Petr Bezruč, Malenovice pod Lysou horou

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 52

Na 130 lékárníků se již tradičně sjelo na odborný pracovní den do Beskyd. Volíme již poněkolikáté jiný termín než 30. duben, aby to nesvádělo k tomu, že je to slet čarodějnic, který se každoročně koná nedaleko odtud na louce u hospody U Veličků. Náš feminizovaný obor přiláká na setkání vždy více žen než mužů, ale ani při odborném programu ani při večerní pobavě u cimbálové muziky to tak moc nevadí.

Společenská rubrika

Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc. pětasedmdesátníkem

doc. MUDr. Jiří Nečas CSc

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 53-54

Narodil se 19. května 1930 v Račiněvsi na Podřipsku. Mládí prožil v Praze-Spořilově, osmileté reálné gymnasium absolvoval v Praze-Michli. Vysokoškolské farmaceutické studium absolvoval od roku 1949 nejprve na Lékařské fakultě Karlovy univerzity a po zrušení pražského farmaceutické studia na Masarykově univerzitě v Brně. Jeho první farmakologické práce jsou z období 1950–1953, tj. z jeho pražského působení jako studentské vědecké síly na farmakologickém ústavu lékařské fakulty u prof. MUDr. Heleny Raškové, DrSc...

Představení redakční rady

Prakt. Lékáren. 2005; 1(1): 55-57


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.