Praktické lékárenství, 2006, číslo 4

Aktuální farmakoterapie

Záněty ženských pohlavních orgánů

MUDr. Lucie Michnová

Prakt. Lékáren. 2006; 2(4): 166-167

Vulvovaginitis je zánět zevních ženských pohlavních orgánů. Podle etiologie se může jednat o colpitis bacterialis, trichomoniasis, colpitis mycotica, vaginosis bacterialis a atrofickou vaginitis. Všechny mají podobné projevy, jedná se o fluor, pruritus, pálení zevních pohlavních orgánů a dyspareunii. K jejich diagnostice využíváme mikroskopické a kultivační vyšetření. Dle výsledku těchto vyšetření nasazujeme adekvátní terapii, která může být lokální, celková nebo kombinovaná.

Mechanizmy účinku frekventně používaných léčiv a jejich terapeutická hodnota - antiglaukomatika

Mgr. Barbora Čadíková, Jiří Vlček, doc. MUDr. Jan Novák CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(4): 168-171

Glaukom je chronická progresivní optická neuropatie, charakterizovaná exkavací papily zrakového nervu a snížením retinální citlivosti s postižením zorného pole a dalších funkcí. Jedná se o multifaktoriální onemocnění, z mnoha možných příčin poškození optického nervu jmenujme vysoký nitrooční tlak a snížený průtok krve v oku. Léčba glaukomu je zpravidla celoživotní a vyžaduje dobrou spolupráci pacienta. Uplatňují se při ní konzervativní i invazivní přístupy. Cílem léčby glaukomu je především snižování nitroočního tlaku (beta-blokátory, lokálně aplikované inhibitory karboanhydrázy, analoga prostaglandinů, kombinované preparáty), dalším přístupem je tzv....

Infekční průjmy u dětí a jejich léčba

MUDr. Helena Ambrožová Ph.D

Prakt. Lékáren. 2006; 2(4): 172-174

V r. 2005 bylo hlášeno v České republice 72 692 průjmových onemocnění. Jejich výskyt u dětí je velmi častý, nejpostiženější skupinou jsou děti mezi 1–4 roky. Nejčastějšími mikrobiálními etiologickými agens jsou salmonely a kampylobaktery, ale u dětí se častěji vyskytují virové gastroenteritidy, vyvolané zejména rotaviry. V článku je popsán klinický obraz a diagnostika nejčastějších průjmových onemocnění a jejich léčba.

Akutní intoxikace a jejich léčba

MUDr. Roman Zazula Ph.D

Prakt. Lékáren. 2006; 2(4): 175-178

Klinická farmacie

Polypragmazie a lékové interakce v ambulantní praxi

PharmDr. Jan Šaloun, Jiří Nečas

Prakt. Lékáren. 2006; 2(4): 179-181

Článek prezentuje vybrané výsledky studie zaměřené na detailní analýzu preskripce u skupiny pacientů užívajících současně 5 a více léčiv. Cílem bylo ověření možností lékárníka v identifikaci rizik polypragmazie a lékových interakcí se spektrem informačních zdrojů běžně dostupných v lékárně základního typu. Zejména se jednalo o zjištění výskytu potenciálních lékových interakcí v rámci celého souboru i v rámci jednotlivých skupin pacientů podle počtu medikací, diferenciaci potenciálních lékových interakcí podle relativní míry závažnosti a dále o vytipování nejrizikovějších kombinací léčiv ve sledovaném souboru. Z důvodu komplexnějšího pohledu na terapii...

Fytoterapie

Maka a její účinky

MUDr. Rostislav Večeřa Ph.D, doc. RNDr. Nina Škottová CSc, Ing. Ludmila Kazdová CSc, Mgr. Jan Orolin, prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek DrSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(4): 182-183

Maka je rostlina velice rozšířená v oblasti jihoamerických And. Má řadu pozitivních účinků na fertilitu, metabolizmus glukózy, stres a rozvoj depresí, imunitní systém a na celou řadu dalších. Její vliv na lipidový metabolizmus jsme studovali u HHTg (hereditárně hypertriglyceridemických) potkanů. Maka signifikantně snížila hladinu LDL, VLDL i celkového cholesterolu a taktéž triacylglycerolů v plazmě, VLDL a v játrech. Maka se na základě získaných výsledků jeví velmi slibně pro pozitivní ovlivňování a prevenci onemocnění spojených s poruchami metabolizmu lipidů.

Terapeutické účinky Silybum marianum

doc. PharmDr. Lenka Tůmová CSc, Mgr. Kateřina Gallová

Prakt. Lékáren. 2006; 2(4): 185-187

Silybum marianum (Ostropestřec mariánský) a jeho extrakt představuje v současné době velmi vhodné léčivo k léčbě celé řady jaterních chorob. Článek se zaměřuje na přehled terapeutických účinků Silybum marianum, zejména na jeho hepatoprotektivní aktivitu, potvrzenou celou řadou klinických studií, včetně předpokládaného mechanizmu působení. Hepatoprotektivní aktivita je přisuzována skupině flavonolignanů komplexně nazývaných silymarin.

Farmaceutická technologie

Porovnání vybraných perorálních originálních a generických léků používaných v kardiologii na základě disoluční studie

PharmDr. et Mgr. David Vetchý Ph.D, doc. PharmDr. Miloslava Rabišková CSc, Mgr. Michaela Švarcová, Tomáš Sýkora, PharmDr. Adam Häring

Prakt. Lékáren. 2006; 2(4): 188-191

Uvolňování léčiva nejen z tuhých perorálních lékových forem se zkouší in vitro disolučním testem. Podmínky provádění disoluce a limity, které musí jednotlivé lékové formy splnit jsou přesně stanoveny. Srovnatelné uvolňování léčiva z originálního léku a generika předchází zkoušce bioekvivalence, na základě které může být generický lék považován za podobný s originálním produktem. Ve studii se porovnávaly vybrané perorální originální léky používané v kardiologii se svými generiky disoluční zkouškou. Hodnotily se léky bez a s modifikovaným uvolňováním léčiva. Z první skupiny léků se porovnával lék Zorem® se svými generiky obsahující amlodipin, lékem...

Hydratace kůže a kosmetické prostředky

PharmDr. Zuzana Chalupová Ph.D, doc. PharmDr. Ruta Masteiková CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(4): 192-194

Kůže jako složitý orgán lidského těla vyžaduje každodenní péči a pozornost. Stav kůže hraje důležitou roli ve vztahu k fyzickému a duševnímu zdraví. K tomu, aby byla kůže v dobrém stavu, je nutné ji udržovat v dokonalé čistotě a optimálně hydratovanou (6). Jako kosmetika s hydratačním účinkem se používají topicky aplikované přípravky, které zvyšují množství vody v rohové vrstvě, nejvrchnější části kůže tvořené zrohovatělými buňkami, a tak zbavují kůži suchého, šupinatého a zarudlého vzhledu, neakceptovatelného z pohledu kosmetiky a dermatologie. Nejlepší hydratační přípravky jsou ty, které spojují změkčující a lubrikační účinek emolientů, účinek...

Vzdělávání ve farmacii

Studium farmacie na FaF VFU Brno a možnosti uplatnění jejích absolventů

doc. RNDr. Jozef Kolář CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(4): 198-200

Příspěvek se zabývá ve zkratce analýzou trendů v zájmu o studium farmacie na Farmaceutické fakultě VFU Brno z hlediska počtu zájemců, pohlaví uchazečů a dalších ukazatelů. Dále podává přehled o počtu jejích absolventů. Stručně charakterizuje zkušenosti z prvního cyklu kreditového systému studia a vývoj názorů absolventů na možnosti jejich profesního uplatnění.

Klinická fyziologie

Co je dobré vědět o sodíku

MUDr. Zdeněk Wilhelm CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(4): 195-197

Sodík jako významný extracelulární kationt se podílí na řadě reakcí organizmu. Předložený článek si všímá fyziologie a metabolizmu tohoto iontu, i z toho plynoucích výstupů pro klinickou praxi v podobě nejenom výživových doporučení, ale také diagnostiky hypo- a hypernatremie, včetně možných lékových interakcí.

Odborné akce

Pracovní den sekce nemocničních lékárníků dne 18. 5. 2006

PharmDr. Petr Horák

Prakt. Lékáren. 2006; 2(4): 202


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.