Praktické lékárenství, 2007, číslo 6

Slovo úvodem

Slovo úvodem

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2007; 3(6): 263

...Vytvářet něco s perspektivou tradice je dnes, v čase informační exploze, velmi složité. Přesto se to občas podaří. Mám radost, že se na akcích České farmaceutické společnosti schází stále dostatek kolegů, kteří si potřebují s ostatními vyměnit zkušenosti. Letos bylo na 8. beskydském sletu přes 250 lékárníků, na I. kongresu praktického lékárenství více než 200 účastníků a na XXIII. lékárnických dnech opět více než 200 kolegů. Věřím, že stejně úspěšné budou i kongres nemocničních lékárníků v Brně a Vinobraní klinické farmacie v Mikulově...

Aktuální farmakoterapie

Restless Legs Syndrome - Syndrom neklidných nohou

Mgr. Kateřina Ošlejšková-Vašutová

Prakt. Lékáren. 2007; 3(6): 267-269

Syndrom neklidných nohou (RLS) je neurologické onemocnění doprovázené poruchami spánku. Nejčastěji se léčí dopaminergními léčivy (L-DOPA) a agonisty dopaminu (pergolid, pramipexol, ropinirol). Vzhledem k jejich nežádoucím účinkům a pravděpodobnosti výskytu dlouhodobě trvajících komplikací se hledají možnosti alternativní nondopaminergní léčby (např. benzodiazepiny nebo gabapentin). Největší význam pro léčbu RLS bude mít ovšem objevení molekulárně biologické příčiny RLS, kdy bude možné terapii zacílit zcela přesně.

Farmakoterapie chronické obstrukční plicní nemoci

doc. MUDr. Jaromír Musil CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(6): 270-274

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je definována jako léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet a které má významné mimoplicní účinky, jež mohou přispívat k jeho závažnosti u jednotlivých nemocných. Jeho plicní složka je charakterizována omezeným průtokem vzduchu v průduškách (bronchiální obstrukcí), který není plně reverzibilní. Bronchiální obstrukce obvykle progreduje a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí na škodlivé částice a plyny. Léčba lehké a středně těžké CHOPN (stadium I a II) zahrnuje vyloučení rizikových faktorů, aby se zabránilo progresi nemoci a farmakoterapii podávanou podle potřeby ke zvládnutí příznaků. Těžká forma...

Účinnost chřipkových vakcín

RNDr. Marek Petráš

Prakt. Lékáren. 2007; 3(6): 275-279

Světová zdravotnická organizace (SZO) vždy v únoru každého roku vydává doporučení k použití výrobních vakcinačních chřipkových kmenů pro následující chřipkovou sezónu. Toto doporučení vychází z analýzy dat poskytovaných více než stovkou laboratoří po celém světě, které se účastní sledování globálního výskytu chřipky. Během roku se chřipkové viry třídí a vybírají se chřipkové virové izoláty, jenž se zasílají do tří světových center SZO: ve Spojených státech, Anglii a Austrálii. Tímto způsobem se monitorují genetické změny cirkulujících chřipkových kmenů. Doporučené vakcinační kmeny vycházejí nejen z virologických a epidemiologických dat, ale i z možností...

Péče o pokožku pacientů s lupénkou

MUDr. Ivana Vejrová

Prakt. Lékáren. 2007; 3(6): 280-282

Lupénka je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které negativně ovlivňuje život pacienta nejen po zdravotní stránce. K dispozici je poměrně široké spektrum léčebných možností, jak ke stabilizaci akutních projevů, tak k udržení remise onemocnění, přesto je léčba lupénky mnohdy obtížná.

Klinická farmacie

Rizika spojená s podáváním inhibitorů angiotenzin-konvertujícího enzymu

MUDr. František Kulič

Prakt. Lékáren. 2007; 3(6): 284-286

Jsou popsáni dva pacienti se závažnou hyperkalémií, která vznikla při kombinaci inhibitoru angiotenzin-konvertujícího enzymu se spironolaktonem.

Fytoterapie

Panax ginseng - interakce s ostatními léky

doc. PharmDr. Lenka Tůmová CSc, Mgr. Jana Bajerová, doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(6): 294-295

Článek uvádí jednotlivé případy zaznamenaných interakcí u přípravků s obsahem Panax ginseng s ostatními léčivy za období 1997–2001. Jedná se zejména o interakce s heparinem, warfarinem, nesteroidními antiflogistiky, psychofarmaky.

Nové poznatky o účincích Rhodococcum vitis-idaea

PharmDr. Jana Karlíčková Ph.D

Prakt. Lékáren. 2007; 3(6): 296-298

Rhodococcum vitis-idaea (brusinka obecná) a její fenolové látky jsou považovány za spolehlivý a účinný prostředek k potlačení prvních projevů infekce močových cest. U chronických zánětů zejména dolních cest močových u žen je vhodné drogu užívat pro zmírnění průběhu, či potlačení přechodu do akutního stavu. Článek předkládá přehled terapeutických účinků Rhodococcum vitis-idaea a je doplněn o nové poznatky výzkumu listů i plodů z hlediska obsahových látek a jejich biologické aktivity. Brusinka obecná má účinky antioxidační, bakteriostatický a antiadhezivní vůči určitým typům bakterií sliznice močových cest, adstringentní a antivirotické. Proto dochází...

Lékárník a internet

Léčivé přípravky přes internet z pohledu právníka

Mgr. Michaela Vavreková

Prakt. Lékáren. 2007; 3(6): 290-291

Článek pojednává o nové vyhlášce č. 220/2006 Sb. o správné lékárenské praxi, která skutečně umožnila lékárnám vydávat volně prodejné lékové přípravky zásilkovým způsobem, tedy také objednáváním po internetu či korespondenčně. V České republice je to nový prvek, ale v mnoha jiných zemích je již běžný. Zásilkově lze prodávat jen řádně v Česku registrované lékové přípravky a prodej může provozovat jen opravdová kamenná lékárna, nikoliv každý.

IZIP pomáhá i lékárníkům

Ing. Pavel Karásek

Prakt. Lékáren. 2007; 3(6): 292-293

Systém elektronických zdravotních knížek, které v České republice zavádí společnost IZIP, je v prvé řadě určen k výměně informací mezi lékaři. Nicméně informace obsažené v elektronických knížkách mohou být v mnoha případech užitečné i pro lékárníky. Není tedy divu, že se do IZIP již přihlásilo přes 280 lékáren a že podporu má tento projekt i u vedení České lékárnické komory.

Sociální farmacie

Volně prodejná léčiva a farmaceutická preskripce - možná východiska k posílení role lékárníka

PharmDr. Jan Šaloun, PharmDr. Karel Vašut Ph.D, Mgr. Marek Csöllei

Prakt. Lékáren. 2007; 3(6): 287-289

Článek se v obecné rovině zamýšlí nad možnostmi a legitimitou posílení role lékárníků ve farmakoterapii. Shrnuje základní aspekty týkající se OTC (volně prodejných) léčiv na straně jedné a farmaceutické preskripce na straně druhé. Jakkoliv se jedná o na první pohled vzdálená témata, je možné identifikovat společné jmenovatele, kterými jsou větší odborná participace lékárníků, snadnější dostupnost léčiv pro pacienty, potenciální ekonomické úspory pro systém zdravotnictví, a v neposlední řadě i jedna z cest řešení zvolna se projevujícího deficitu praktických lékařů.

Z historie

Zapomenuté lékové formy a galenické přípravky (III. část)

RNDr. Pavel Drábek

Prakt. Lékáren. 2007; 3(6): 303-306

Třetí část pojednává o polotuhých formách a přípravcích, které měly poměrně jednoduchou technologii přípravy. Dříve tvořily hlavní část lékárníkovy práce a teprve v devatenáctém století byly postupně vytlačeny jinými formami. Připomíná terminologickou nejednotnost, zvláště u přípravků k vnitřnímu použití.

Výzkum pro praxi

Historie a současný stav ve vývoji akcelerantů transdermální permeace na FaF UK v Hradci Králové - od esterů 6-aminohexanové kyseliny k transkarbamům (II. část)

doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek CSc, PharmDr. Kateřina Vávrová PhD

Prakt. Lékáren. 2007; 3(6): 299-300

Na základě transdermálně-akcelerační aktivity syntetizovaných sloučenin byla vyslovena hypotéza o možném mechanizmu účinku akcelerantů transdermální permeace na bázi transkarbamů spočívající ve schopnosti sloučenin uvolnit kovalentně vázaný oxid uhličitý. S cílem tuto hypotézu potvrdit a dokázat, že míra pevnosti vazby CO2 v molekule akcelerantů je nepřímo úměrná jejich akcelerační aktivitě, byly připraveny další série sloučenin schopných do stratum corneum (SC) oxid uhličitý dopravit.

Společenská rubrika

Sedmdesátka prof. RNDr. Luďka Beneše, DrSc.

Prakt. Lékáren. 2007; 3(6): 301-302

Rádi bychom připomněli významné životní výročí prof. RNDr. Luďka Beneše, DrSc., který svůj život zasvětil farmaceutické chemii, a to jak ve výzkumné, tak v pedagogické oblasti. Luděk Beneš se narodil 7. 9. 1937 v Plzni.


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.