Praktické lékárenství, 2010, číslo 3

Slovo úvodem

Slovo úvodem

PharmDr. Marie Zajícová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(3): 107

-

Aktuální farmakoterapie

Inhibitory protonové pumpy jako volně prodejné léky ? Ano či ne ?

Proton pump inhibitors as over-the-counter drugs ? Yes or no ?

MUDr.Jan Martínek, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(3): 114-118

Článek pojednává o historii a současném použití inhibitorů protonové pumpy (IPP) jako nejúčinnějších léků, které blokují sekreci žaludeční kyseliny. IPP se i u nás pomalu stávají léky volně prodejnými, což zvýší jejich dostupnost i pro pacienty, kteří mají příznaky spíše lehké a nechtějí navštívit lékaře. Indikací k tomuto volnému prodeji jsou právě refluxní příznaky (pyróza, regurgitace), proto je této indikaci věnována největší pozornost.

Mikrobiální modulátory imunitního systému

Immunomodulators of microbial origin

PharmDr.Petr Jílek, CSc.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(3): 119-124

Mikrobiota je zásadním a neustálým stimulem imunity. Modifikované mikroorganizmy, resp. složky jejich těl, slouží k cílené modulaci imunitních dějů. Vedle vakcín, které vyvolávají specifické reakce, se používají modulátory, jejichž účelem je nespecifická podpora imunity protimikrobní nebo dokonce protinádorové. Současný stav poznání umožňuje vysvětlit mechanizmy účinku mikrobních modulátorů, klinické studie dokládají využitelný efekt. Pro aplikace v onkologii se nabízejí BCG vakcína, muramylpeptidy a glukany, pro prevenci respiračních a močových infekcí polybakteriální imunomodulátory. Tyto látky jsou podrobněji popsány a naznačena jejich terapeutická...

Farmakologická léčba migrény a tenzní bolesti hlavy

Pharmacological treatment of migraine and tension headache

MUDr.Ingrid Niedermayerová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(3): 125-128

V terapii migrény se v současnosti uplatňuje tzv. stratifikovaná léčba. U lehkých záchvatů podáváme analgetika a antirevmatika perorálně, u středně těžkých aplikujeme tyto léky parenterálně, přidáváme antiemetika. Specifická antimigrenika tzv. triptany jsou indikována u středně těžkých a těžkých záchvatů. Při nárůstu frekvence či nedostatečném efektu akutní léčby nasazujeme profylaxi ze skupiny betablokátorů, antiepileptik či antidepresiva. Tenzní bolest hlavy léčíme jednoduchými analgetiky, v případě nárůstu frekvence podáváme profylakticky např. antidepresiva a doplňujeme nefarmakologickými metodami.

Syndrom diabetické nohy - možnosti diagnostiky a léčby

Diabetic foot syndrome - diagnostic and therapeutic options

MUDr.Pavlína Piťhová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(3): 129-132

U diabetiků se často setkáváme s defekty na dolních končetinách, především se syndromem diabetické nohy. Syndromem diabetické nohy označujeme destruktivní postižení tkání dolních končetin diabetiků distálně od kotníku, jehož následkem jsou rozsáhlé ulcerace, gangrény a v krajních případech i nutnost amputace končetiny. Hlavní faktory, které vedou ke vzniku diabetické nohy, jsou diabetická neuropatie (senzomotorická a autonomní), ischemie končetiny (angiopatie), snížení kloubní pohyblivosti a působení tlaku na plosku nohy. Na vzniku a obtížném hojení ulcerací se často podílí infekce. V textu jsou rozebrány příčiny, diagnostika a zásady léčby...

Mateřské mléko jako zdroj bakterií s potencionálně probiotickými účinky

Breast milk as a source of bacteria with potentially probiotic effects

MUDr.Jiří Bronský, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(3): 135-137

Probiotika a bioterapeutická agens jsou definována jako živé mikroorganizmy, které po požití modifikují složení střevní mikroflóry člověka a přinášejí mu tím zdravotní prospěch. V posledních několika letech jsou tyto mikroorganizmy předmětem velkého medicínského zájmu. Na počátku 21. století se objevily první vědecké práce zkoumající potencionální probiotické vlastnosti bakteriálních kmenů izolovaných z mateřského mléka. Složení střevní mikroflóry je závislé primárně na osídlení střeva bezprostředně po porodu, jehož zdrojem může být vaginální sliznice, střevní mikroflóra matky, nemocniční prostředí porodnice a pravděpodobně i bakterie přítomné...

Medicamenta nova

Abatacept a jeho použití u revmatoidní artritidy

Abatacept and it’s use in rheumatoid arthritis

doc.MUDr.Pavel Horák, CSc., MUDr.Martina Skácelová, MUDr.Martin Žurek

Prakt. Lékáren. 2010; 6(3): 111-113

Abatacept představuje nový typ biologické léčby revmatoidní artritidy blokující kostimulační systém aktivace T lymfocytů CD28-CD80/86 prostřednictvím rekombinantní molekuly CTLA4 a Fc fragmentu IgG1. Přípravek se aplikuje formou 30minutové intravenózní infuze v den 0, dále pak po 2 a 4 týdnech od první infuze a poté vždy po 4 týdnech. Prokázal účinnost u různých populací nemocných s revmatoidní artritidou (methotrexát naivní, selhání methotrexatu, selhání anti TNF alfa terapie) z hlediska kontroly aktivity nemoci i radiografické progrese. Má dobrý bezpečnostní profil při vědomí mírně vyšší četnosti infekcí. European Medicine Agency (EMEA) schválila...

Klinická farmacie

Léky s označením „orphan“

Orphan drugs

PharmDr.Vítězslava Fričová, Mgr.Kristýna Fričová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(3): 139-143

Quintiles, Praha Přes nesporný vývoj i zvýšení dostupnosti mnoha nových léčiv ve světě není terapie některých onemocnění zcela bez problémů. Jednou z těchto oblastí byla i vzácná onemocnění a léky k jejich léčbě – tzv. léky „orphan“. Tento problém se dostal do popředí v 80. letech minulého století a jeho řešení pokročilo. Léčba vzácných onemocnění a vývoj léků „orphan“ jsou nyní řešeny úpravou legislativy, která umožňuje zvýhodněné podmínky pro výzkum a výrobu těchto léků. V r. 1983 byl v USA schválen zákon, který byl zásadní pro léčbu vzácných onemocnění. Obdobný vývoj pak následoval v Evropě, Austrálii, Japonsku....

Fytoterapie

Symphytum officinale L. - Kostival lékařský

Symphytum officinale L. - Common Comfrey

doc.RNDr.Jiřina Spilková, CSc.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(3): 156-158

Kostival je léčivá rostlina s dlouhou historií používání. Přehled stručně shrnuje poznatky o obsahových látkách, farmakologické aktivitě a použití v současnosti.

Pro farmaceutické asistenty

Nové trendy v péči o dětskou pokožku

New trends in paediatric skin care

MUDr.Kateřina Macháčková

Prakt. Lékáren. 2010; 6(3): 145-148

Specifika fyziologie a anatomie novorozenecké a dětské kůže vyžadují důslednou znalost farmakokinetiky dermatologických extern. Ideální lék by měl být rychle účinný, bezpečný, v kosmeticky přijatelné galenické formě. Článek pojednává o možnostech lokální léčby v dětském věku, upozorňuje na rizika, která ji provázejí, a nabízí bezpečné alternativy jak hromadně vyráběných preparátů, tak magistraliter přípravků.

Léčba suchého oka Poruchy slzných žláz, slzného filmu a využití umělých slz v praxi

Dry eye treatment (Lacrimal gland dysfunction, tear film dysfunction and the use of artificial tears in the practice)

MUDr.Milan Odehnal, MBA, MUDr.Květoslava Ferrová, MUDr.Jiří Malec

Prakt. Lékáren. 2010; 6(3): 149-152

Syndrom suchého oka (SSO) má složitou multifaktoriální etiologii, na které se podílí nošení kontaktních čoček, patologické stavy oka, systémová onemocnění, hormonální vlivy, účinky některých léčiv. Svoji roli hraje i genetická predispozice, věk, pohlaví, vliv okolního prostředí a další faktory. SSO je nejčastějším ambulantním onemocněním v oftalmologii. Snižuje kvalitu života a může postihnout i zrakové funkce pacienta. Diagnóza SSO je založena na anamnéze, klinickém vyšetření a testech hodnotících množství produkovaných slz nebo stabilitu slzného filmu. Terapii indikuje oftalmolog dle klinického stupně postižení. Léčba je individuální, ale...

Opruzeniny u dětí, jejich ošetřování a léčba

Nappy rash in children, care and management

MUDr.Renáta Kolářová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(3): 153-154

Opruzeniny mohou postihnout děti v každém věku, nejvíce ohroženou skupinou jsou však novorozenci a kojenci. Správná péče o opruzeniny v začátku onemocnění může předejít vzniku komplikací, jejichž léčba již patří do rukou zkušeného pediatra, popř. dermatologa.

Lékárník a internet

Zdravotní knížky po anglicku

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2010; 6(3): 160

Velšská ministryně zdravotnictví Edwina Hart oznámila vyčlenění 1,7 mil. GBP na financování nových webových stránek, které umožní pacientům mj. kontrolovat si svou zdravotnickou dokumentaci online.

Informace

XI. ročník Beskydského sletu opět třetí aprílovou sobotu pod Lysou horou

PharmDr.Ivana Sokolová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(3): 161

-

Kvíz

Autodidaktický test 3/2010

-

Prakt. Lékáren. 2010; 6(3): 162

-


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.