Praktické lékárenství, 2012, číslo 3

Slovo úvodem

Postgraduální vzdělávání farmaceutů - v(d)ěčné téma?

PharmDr. Petr Horák

Prakt. Lékáren. 2012; 8(3): 103

Aktuální farmakoterapie

Farmakoterapie Alzheimerovy choroby

Pharmacotherapy of Alzheimer disease

Roman Jirák

Prakt. Lékáren. 2012; 8(3): 107-108

Přesná příčina Alzheimerovy choroby není dosud známa, jsou známy jednotlivé patogenetické články i některé jejich vzájemné souvislosti. Z toho také vychází současná terapie. Zatím nemáme léčiva, která by chorobu vyléčila. Dosavadní přístupy jsou pouze symptomatické, event. nemoc modifikující, nikoli kauzální. Založeno na důkazech je podávání inhibitorů mozkových cholinesteráz a slabšího inhibitoru glutamátergních receptorů typu NMDA memantinu.

Brusinky a probiotika - prevence a adjuvantní léčba recidivujících uroinfekcí

Cranberry and probiotics - prevention and adjuvant therapy of recurrent urinary tract infections

Marta Nováčková, Roman Chmel

Prakt. Lékáren. 2012; 8(3): 110-112

Přehledový článek shrnující dosavadní znalosti o alternativních terapeutických metodách – podávání brusinek a probiotik v léčbě a prevenci infekcí dolních močových cest. Pravidelné užívání brusinkových přípravků po dobu 6–12 měsíců snižuje počet recidiv infekcí dolních močových cest u žen mladšího a středního věku. Slibné výsledky jsou popisovány při podávání probiotik v prevenci a léčbě vaginálních infekcí, zejména bakteriální vaginózy. K validnímu zhodnocení vlivu probiotik na infekce močových cest je třeba dalšího výzkumu a rozsáhlejších studií.

Vulvovaginitidy - záněty vulvy a pochvy

Vulvovaginitides - inflammations of the vulva and vagina

Zuzana Dostálová, Romana Gerychová

Prakt. Lékáren. 2012; 8(3): 113-116

Vulvovaginitis, zánět vulvy a pochvy, je jedním z nejčastějších onemocnění sexuálně aktivních žen a patří do každodenní praxe gynekologa. Mezi klasické subjektivní projevy vulvovaginitid patří „vulvovaginální diskomfort“, tj. výtok, svědění, pálení vulvy a dyspareunie. Ke vzniku vulvovaginitidy dochází při poruše rovnováhy ekosystému poševního prostředí. Základem úspěchu terapie je správná diagnostika a dostatečná léčba. Mnohdy složitým problémem zůstávají chronické a recidivující infekce vulvy a pochvy. Zde je nutné důsledné dodržování hygienických zásad a životosprávy. Dále můžeme využít preparátů k obnovení přirozené poševní...

Specifika farmakoterapie v neonatologii

Specifics of pharmacotherapy in neonates

Petra Thomson

Prakt. Lékáren. 2012; 8(3): 118-122

První měsíc života je fází rychlého vývoje a zrání a farmakokinetika v tomto období novorozence je velmi specifická. Extrapolace dospělých dávek léčivých látek není v pediatrické praxi obvykle možná. Tento článek popisuje základní farmakokinetické principy u novorozenců, jejich dopad na terapii a zabývá se ve stručnosti častými komplikacemi a onemocněními kojenců v rané fázi života, které často vedou k hospitalizaci na specializovaných jednotkách neonatální intenzivní péče. Neonatologie je oblastí, kde farmaceut může významně přispět k bezpečné a efektivní farmakoterapii.

Klinická farmacie

Regulace krevního tlaku, význam měření krevního tlaku

Blood pressure regulation, importance of blood pressure measurement

Kamil Rudolf

Prakt. Lékáren. 2012; 8(3): 123-125

Krevní tlak a jeho regulace tvoří z hlediska lidské fyziologie jedinečný úzce spolupracující komplex několika systémů (1). Rozlišujeme systémy okamžité, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé regulace. Regulační systémy vyššího řádu odpovídají za oscilace krevního tlaku v dlouhodobých aspektech (2). Jednotlivé systémy regulace jsou navzájem koordinovány prostřednictvím vegetativního nervového systému. Vegetativní nervový systém je spolu s genetickými faktory, neurohumorálními působky a dysfunkcí endoteliální výstelky cév základním etiologickým faktorem systémové arteriální hypertenze. Diagnostika arteriální hypertenze začíná měřením hodnoty krevního...

Měření krevního tlaku v lékárnách v České republice - analýza pilotního šetření

Blood pressure measurement in pharmacies in the Czech Republic - analysis of the pilot study

Josef Malý, Martin Doseděl

Prakt. Lékáren. 2012; 8(3): 126-129

Arteriální hypertenze představuje svou vysokou prevalencí závažnou zdravotní komplikaci ve vyspělých zemích, avšak u řady pacientů není včas odhalena a zahájena její adekvátní léčba. Nedostatečná kompenzace onemocnění u již léčených hypertoniků souvisí v mnoha případech s vysokou mírou non-adherence k léčbě. Zkušenosti ukazují, že konzultační činnost v lékárně zaměřená na pacienty s hypertenzí nebo jejich screening může přispět ke zlepšení stavu. Předkládaný článek ukazuje na vzorku českých lékáren současný stav a jeho autoři diskutují další rozvoj a limity této odborné činnosti lékáren.

Farmaceutická technologie

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře XVIII - gentamicin-sulfát

New medicinal substances in extemporaneous prescription, part 18 - Gentamicin sulfate

Jan Hašek

Prakt. Lékáren. 2012; 8(3): 130-133

Aminoglykosid gentamicin patří mezi rezervní antibiotika. Lokální použití gentamicinu je vyhrazeno pro případy, kdy schází terapeutická alternativa. Měl by se používat pouze krátkodobě v jednotlivých případech a za předpokladu potvrzené citlivosti infekčního agens. Proto účelem předloženého článku není rozšířit jeho preskripci o nové receptury, ale úpravou stávajících receptur přispět k racionální terapii antimikrobními léčivy po farmaceutické stránce. Cílem sdělení je čtenáře seznámit s technologickými specifiky gentamicin-sulfátu z hlediska správné navážky účinné látky, optimální hodnoty pH a kompatibility s dalšími složkami přípravků.

Pro farmaceutické asistenty

Pacient s alergickými příznaky v lékárně a možnosti samoléčení

Patient with allergic symptoms in pharmacy - options of self-medication

Kateřina Ládová, Josef Malý

Prakt. Lékáren. 2012; 8(3): 134-140

Předkládaný článek se zaměřuje na alergické projevy lokalizované zejména na nosní a oční sliznici a kůži. Diskutovány jsou možnosti aktivního zapojení lékárníka nebo farmaceutického asistenta do managementu těchto zdravotních obtíží při dispenzaci za tárou nebo v rámci konzultační činnosti. Pozornost je věnována i problematice anafylaxe.

Doplňky stravy s obsahem hořčíku, křeče v dolních končetinách, fakta a mýty

Magnesium dietary supplements, leg cramps, facts and myths

Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2012; 8(3): 141-142

Magnezium hraje významnou roli v mnoha biochemických dějích. Častým steskem pacientů v lékárně jsou křeče, především v dolních končetinách. Až 60 % populace má hořčíkový deficit. Podávání perorálních přípravků má tedy téměř vždy opodstatnění. Opatrně se musí jen u pacientů s AV-blokem a u dialyzovaných.

Dietní opatření při arteriální hypertenzi - I. část Vliv „fastfoodové“ potravinové kultury na celkový denní příjem sodíku vyjádřené jako hodnoty GDA

Diet and arterial hypertension

Jiří Bednář, Vilma Vranová

Prakt. Lékáren. 2012; 8(3): 143-145

Článek pojednává o obsahu sodíku v pokrmech nazývaných pojmem „fastfood“, a to jak v pokrmech připravovaných a prodávaných ve fastfoodových centrech supermarketů, tak ve výrobcích známých značek, a to Kentucky Fried Chicken (KFC), McDonalds a Crocodille. Umožní rychlou orientaci o obsahu sodíku v jednotlivých typech těchto potravin pomocí hodnoty „Guideline Daily Amounts“ (doporučené denní množství), běžně užívané pod zkratkou GDA. V našem sdělení uvádíme množství sodíku v jedné porci výrobku, což pacientům usnadní výběr potravin. Cílem práce je poskytnout pacientům informace, kterých výrobků se buď přímo vyvarovat,...

Kvíz

Autodidaktický test 3/2012

Prakt. Lékáren. 2012; 8(3): 146-147


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.