Praktické lékárenství, 2014, číslo 6

Slovo úvodem

Hodiny aneb advent v nás

Mgr. Jan Pomykacz

Prakt. Lékáren. 2014; 10(6): 203

Aktuální farmakoterapie

Současné postavení metotrexátu v léčbě revmatoidní artritidy

Current place of metotrexate in treating rheumatoid arthritis

Radka Svobodová

Prakt. Lékáren. 2014; 10(6): 206-210

Metotrexát (MTX) je v současné době nejužívanějším chorobu modifikujícím lékem revmatoidní artritidy. Revmatoidní artritida (RA) je zánětlivé autoimunitní onemocnění charakterizované erozivní synovitidou, která ve svém důsledku vede k destrukci kloubů a disabilitě pacienta. Časná diagnóza a zahájení terapie chorobu modifikujícími léky (DMARDs) mají příznivý vliv na průběh nemoci. Metotrexát snižuje aktivitu onemocnění a zpomaluje strukturální poškození kloubů. Je používán jak v monoterapii, tak i v kombinaci s jinými DMARDs nebo s biologickými léky. Kromě léčby RA je ale s úspěchem používán k léčbě některých projevů u jiných systémových onemocnění...

Virové bradavice a jejich terapie

Viral warts and their therapy

Helena Aksamítová

Prakt. Lékáren. 2014; 10(6): 210-212

Bradavice jsou benigní útvary, které se vyskytují obvykle na kůži, méně často na sliznicích. Příčinou vzniku bývají viry patřící do skupiny humánních papillomavirů – HPV. Bradavicemi jsou nejčastěji postiženy děti, mladší jedinci a osoby se sníženou imunitou. Klinický obraz bradavic je značně variabilní. Rozlišuje se několik typů: vulgární bradavice – verrucae vulgares, plantární bradavice – verrucae plantares, ploché bradavice – verrucae planae juveniles, střapcovité bradavice – verrucae filliformes a genitální bradavice – condylomata accuminata.

Klinická farmacie

Farmaceutická péče vybraných onemocnění kardiovaskulárního systému u starších pacientů I.

Pharmaceutical care of selected diseases of the cardiovascular system in the elderly I.

Stanislava Kalafutová, Božena Jurašková, Josef Malý, Jiří Vlček

Prakt. Lékáren. 2014; 10(6): 213-217

2III. interní gerontometabolická klinika FN HK Článek se zabývá specifiky arteriální hypertenze starší populace a poskytování farmaceutické péče v lékárně. Ve stáří dochází k involučním změnám ve všech orgánových systémech, to je důvod, proč je nezbytné pohlížet na starší pacienty individuálně. Individuální přístup by měl být zachován i při poskytování zdravotní péče a terapie. Lékárník by měl umět nejen zhodnotit a upozornit na možná rizika spojená s farmakoterapií dané nemoci, edukovat pacienta o správné manipulaci a aplikaci léčiv. Monitorování nežádoucích účinků je důležitá dovednost lékárníků. Lékárníci by měli být schopní podpořit adherenci...

Fytoterapie

Léčivé rostliny s hypnotickým a sedativním účinkem

Medicinal plants with a hypnotic and sedative effect

Jan Martin, Denisa Martinová

Prakt. Lékáren. 2014; 10(6): 226-229

Nespavost, zejména chronická dlouhodobá nespavost, je závažným onemocněním. Výrazně snižuje kvalitu života a může vést k mnoha psychickým symptomům, jako je zvýšená únava a usínání během dne, podrážděnost, potíže se soustředěním a poruchy paměti. V léčbě nespavosti se mohou uplatnit i některá přírodní léčiva. Mezi ty nejúčinnější patří přípravky založené na kozlíku lékařském, chmelu otáčivém a mučence pletní.

Současné fytoterapeutické možnosti v léčbě diabetes mellitus

Current phytotherapeutic options in the treatment of diabetes mellitus

David Koupý, Hana Kotolová, Jana Kučerová

Prakt. Lékáren. 2014; 10(6): 229-232

Diabetes mellitus je chronické metabolické onemocnění projevujících se hyperglykemií v důsledku snížené produkce inzulinu nebo rezistence periferních tkání k jeho účinku. Kromě standardní terapie dietou, perorálními antidiabetiky nebo inzulinem existují stovky rostlin potenciálně použitelných k adjuvantní léčbě diabetes mellitus 2. typu. Tato práce se zabývá účinky rostlinných drog obsažených v čajových směsích pro diabetiky, jejich chemickým složením a ukazateli účinnosti ve srovnání se standardní terapií.

Farmaceutická technologie

Basiscreme DAC − nový krémový základ pro magistraliter přípravu II.

Basiscreme DAC − a novel cream basis for extemporaneous preparation, part 2

Jan Hašek

Prakt. Lékáren. 2014; 10(6): 221-225

Druhý díl článku o krémovém základu Basiscreme DAC (Cremor basalis DAC) pojednává o možnostech využití v magistraliter receptuře z hlediska požadavků české preskripce. Největší pozornost je věnována lokálním kortikosteroidům. Dále se diskutuje porovnání s ostatními hydrokrémovými základy, jejichž vlastnosti mnohdy limitují všestrannější využití. Důraz je rovněž kladen na receptury, kde dochází k nevhodnému mísení hromadně vyráběných léčivých přípravků a nabízí se racionálnější alternativy využívající farmaceutické substance účinných látek.

Nemocniční lékárenství

Imunoglobuliny a jejich terapeutické použití

Immunoglobulins and their therapeutical use

Slavomír Strašík

Prakt. Lékáren. 2014; 10(6): 233-237

Imunoglobuliny (protilátky) patří mezi základní molekuly imunitního systému jako složky specifické (získané) imunitní odpovědi organizmu. Jsou syntetizovány a produkovány plazmatickými buňkami (diferencované B lymfocyty). Široké uplatnění imunoglobulinů je dáno především jejich komplexním mechanizmem účinku a bezpečným profilem. Hlavní pozornost článku je věnována vlastnostem a terapeutickému použití polyklonálních protilátek, ačkoli v moderní terapii mají rostoucí význam i protilátky monoklonální.

Sociální farmacie

Zásilkový výdej léčiv - bezpečné léčivé přípravky z bezpečných zdrojů

Mail-order dispensing of medicinal products - safety medicines from safety sources

Jozef Kolář

Prakt. Lékáren. 2014; 10(6): 238-241

Článek komplexně popisuje problematiku vývoje zásilkového výdeje léčiv v České republice od jeho zavedení v roce 2006 do současnosti. Pozornost je věnována základním aktuálním domácím právním předpisům a právním předpisům Evropské unie.

Informace

LVIII. sympozium z dějin farmacie a veterinární medicíny

Martina Lisá

Prakt. Lékáren. 2014; 10(6): 212

Samoléčba

Léčba rýmy z pohledu lékárníka

Treatment of rhinitis as seen by a pharmacist

Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2014; 10(6): 218-220

Rýma je jedním z častých stesků pacientů přicházejících do lékárny. K léčbě je třeba přistupovat zodpovědně, dobře vyslechnout anamnézu a pak dle situace ordinovat léčivý přípravek či odeslat pacienta k odborné péči lékaře – specialisty v ORL či alergologii. Běžnou infekční virovou rýmu si může lékárník či farmaceutická asistentka troufnout léčit přímo u konkrétního pacienta. Má k dispozici širokou paletu lokálních prostředků (nosní kapky, spreje, masti) či systémově podaných léčivých přípravků, většinou fixních kombinací s antipyretiky či antitusiky.

Kvíz

Autodidaktický test 6/2014

Prakt. Lékáren. 2014; 10(6): 242-243


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.